Wat is het recht op privacy?

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in het kader van privacy. De belangrijkste is de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de wet staat onder andere wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om in te zien welke informatie over u bij verschillende organisaties aanwezig is.