Internationaal recht

Internationaal recht regelt de onderlinge relatie tussen staten. Ook de relatie tussen staten en internationale organisaties zijn vastgelegd in het internationaal recht. Internationale verdragen en Europese verdragen zijn hier voorbeelden van. Verdragen zijn schriftelijke bindende regelingen tussen staten onderling of tussen staten en internationale organisaties. Vaak worden de verdragen omgezet in nationale wetgeving. Op die manier gelden de regels uit het verdrag ook voor de burgers van de staten die het verdrag hebben ondertekend. Soms is het niet nodig een verdrag in nationale wetgeving om te zetten. De regels uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM) zijn zo belangrijk dat ze zonder omzetting deel uitmaken van het Nederlandse recht. Als de Nederlandse wet en een verdrag op een bepaald punt niet overeenkomen, dan gaat het verdrag voor.