Arbeidsconflict

Image

Iedere werkgever kan in een arbeidsconflict terechtkomen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer onvoldoende functioneert en niet open staat voor verbetering. Wat is de definitie van een arbeidsconflict? En hoe lost u het op?

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een discussie tussen werkgever en een werknemer waar ze samen niet meteen uitkomen. De term klinkt wellicht wat heftig, maar is een verzamelnaam voor grote en kleine problemen. Lang niet ieder conflict wordt een juridisch geschil. Daarnaast kan sprake zijn van een arbeidsconflict tussen een werknemer en een collega. In beide gevallen kunnen de gemoederen hoog oplopen en is het verstandig om tijdig in te grijpen.

Voorbeelden van een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen om uiteenlopende redenen ontstaan. Enkele voorbeelden van aanleidingen voor de meest voorkomende arbeidsconflicten:

  • Arbeidsconflict bij disfunctioneren. Een werknemer functioneert naar uw mening onvoldoende en staat niet open voor verbetering. Uw werknemer legt bijvoorbeeld veiligheidsprocedures naast zich neer, ook al spreekt u hem erop aan.
  • Arbeidsconflict tijdens ziekte. Een werknemer meldt zich ziek en u zet vraagtekens bij zijn ziekmelding of medewerking aan de re-integratie.
  • Arbeidsconflict met als gevolg ontslag op staande voet. Een werknemer is ontslagen op staande voet en stapt naar de rechter nadat u hem op staande voet heeft ontslagen.

Tip
Wilt u weten hoe u deze arbeidsconflicten kunt voorkomen? Lees dan onze blog met tips om arbeidsconflicten te voorkomen.

Arbeidsconflict oplossen

Krijgt u een aanvaring met een werknemer? Dan kunt u het volgende doen om een arbeidsconflict op te lossen:

Ga het gesprek aan met uw werknemer
Het gesprek aangaan met uw werknemer is misschien wel de beste manier om een arbeidsconflict op te lossen. Bij veel arbeidsconflicten blijft het daadwerkelijke probleem namelijk op de achtergrond. Pas als u op de hoogte bent van het probleem, kunt u samen op zoek gaan naar een oplossing. Dit vraagt wel om de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Begrip voor het probleem is vaak belangrijker dan de ander proberen te overtuigen.

Ga na wat u met elkaar heeft afgesproken
Bij een arbeidsconflict is het verstandig om na te gaan wat u met elkaar heeft afgesproken. Deze afspraken kunnen houvast bieden bij de gesprekken. Vaak zijn de afspraken terug te vinden in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao. Raadpleeg deze stukken en kijk of een bepaalde afspraak hierin uitsluitsel geeft. Bij een meningsverschil over veiligheidsprocedures kunt u bijvoorbeeld verwijzen naar afspraken hierover in een personeelsreglement.

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Heeft u een arbeidsconflict tijdens de ziekte van een werknemer? Dan speelt in de eerste plaats de bedrijfsarts een belangrijke rol. Deze beoordeelt of en in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Ook geeft hij aan of er re-integratiemogelijkheden zijn. Met andere woorden: hoe ziek is de werknemer en kan deze re-integreren?

Als een van de partijen het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. De deskundige van het UWV geeft dan een advies over de situatie.

Verder moet u een werknemer die 42 weken ziek is, melden bij het UWV. Stel dat uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, dan oordeelt het UWV of er voldoende aan de re-integratie is voldaan en of er een uitkering wordt toegekend.

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation wordt steeds vaker ingezet bij arbeidsconflicten. Bij mediation gaan u en uw werknemer om de tafel zitten met een mediator. Dit is een onafhankelijke partij die kan bemiddelen in onder meer arbeidsconflicten. Deze mediator is speciaal opgeleid en onderworpen aan het tuchtrecht wanneer deze is aangesloten bij het kwaliteitsregister MfN. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt daarmee gegarandeerd.

Deze bemiddeling wordt niet alleen ingezet bij verder gevorderde arbeidsconflicten, maar ook op het moment dat er een discussie dreigt te ontstaan. De laatste vorm van mediation heet ook wel pre-mediation en is steeds meer in opkomst. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Aandachtspunten bij een arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict zijn er een aantal dingen waar u op moet letten. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

Zorg voor een goede verslaglegging
Een goede verslaglegging betekent dat u een personeelsdossier aanlegt. U neemt daarin onder meer beoordelingen en gespreksverslagen op. Functioneert uw werknemer onvoldoende? Geef dan antwoord op de volgende drie vragen:

  • Wat gaat er niet goed?
  • Hoe wilt u het hebben?
  • Hoe gaat u dat toetsen?

Het dossier moet zo duidelijk zijn dat iedereen kan begrijpen wat u bedoelt. Zelfs in het denkbeeldige geval dat u het zou laten lezen door een onbekende.

Communiceer duidelijk naar uw werknemer

Duidelijk communiceren betekent dat u uw werknemer laat weten wat u in het dossier vastlegt en hem de gelegenheid biedt om daarop te reageren. Stuur daarom beoordelingen of gespreksverslagen ook naar uw werknemer en geef de mogelijkheid om te reageren. Let op, voorkom dat u in een discussie komt.

Bied voldoende scholing
Voldoende scholing zorgt ervoor dat uw werknemer zijn werk goed kan uitoefenen, waar u de vruchten van plukt. Deze scholing kan ook van belang zijn bij een eventueel ontslag wegens disfunctioneren. Een van de voorwaarden in een dergelijke situatie is namelijk voldoende scholing vanuit de werkgever.