Arbeidsovereenkomst

Het gaat uw bedrijf voor de wind en u heeft extra handen nodig. U besluit om binnenkort iemand in dienst te nemen. Vroeg of laat zult u dan een arbeidsovereenkomst aanbieden. Wat is een arbeidsovereenkomst? Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? En hoe stelt u er een op?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd, sluit u met een werknemer die u in dienst neemt. Volgens de wet heeft zo’n contract 5 kenmerken:

  • De werknemer moet arbeid verrichten.
  • U moet hiervoor loon betalen.
  • De arbeid moet gedurende een zekere tijd gebeuren.
  • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.
  • De werknemer moet de arbeid zelf verrichten.
Soms kan er twijfel ontstaan over het bestaan van een dienstverband. Bijvoorbeeld als iemand een tijdje zonder arbeidscontract voor u werkt. Doet hij dat voor 3 maanden, wekelijks of voor ten minste 20 uur per maand? Dan wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidscontract. U kunt dan tegenbewijs leveren door aan te tonen dat er geen arbeidsovereenkomst is.

Mondeling of schriftelijk
Een arbeidsovereenkomst kunt u mondeling of schriftelijk aangaan. Het is echter verstandig om arbeidsvoorwaarden vast te leggen in een schriftelijk arbeidscontract. Het is namelijk erg lastig om mondelinge afspraken hard te maken. Daarnaast kunt u bepaalde afspraken alleen schriftelijk maken, bijvoorbeeld als u een proeftijd wilt afspreken.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is hetzelfde als een tijdelijk arbeidscontract. Dit arbeidscontract eindigt na afloop van de afgesproken periode of na het afronden van een project. U moet daarbij rekening houden met de aanzegplicht. Dit betekent dat u schriftelijk moet laten weten of u het arbeidscontract laat eindigen of voortzet en onder welke voorwaarden. Dat moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract gebeuren.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd staat gelijk aan een vast arbeidscontract. Dit arbeidscontract blijft doorlopen. Het eindigt als u gebruikmaakt van een van de mogelijke ontslagroutes. Daarnaast kan uw werknemer zelf ontslag nemen en kan het arbeidscontract van rechtswege eindigen, bijvoorbeeld door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Lees meer over de verschillen tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Welke regels gelden voor een arbeidsovereenkomst?

Voor personeel in loondienst gelden veel wettelijke regels. Die brengen voor u en uw werknemers rechten en plichten met zich mee.

U moet als werkgever bijvoorbeeld:

  • een veilige en gezonde werkplek bieden;
  • minstens het minimumloon en vakantiegeld betalen;
  • het loon van een zieke werknemer maximaal 104 weken doorbetalen.

Wilt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden? Dan moet u rekening houden met de ketenregeling . Deze regeling bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast arbeidscontract.

Bij het ontslag van een werknemer zijn ontslagregels van toepassing. Afhankelijk van de ontslagreden heeft u voor het ontslag toestemming van het UWV nodig (een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid) of moet u een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter (persoonlijke gronden zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding). Daarbij bent u aan uw werknemer bovendien een transitievergoeding verschuldigd als het contract minimaal 24 maanden heeft geduurd en op uw initiatief eindigt.

De arbeidsovereenkomst kunt u daarnaast beƫindigen in onderling overleg met uw werknemer. Uiteraard zal uw werknemer hier niet zomaar mee instemmen en naar alle waarschijnlijkheid een passende ontslagvergoeding eisen. Ten slotte kan uw werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in. Iedere werknemer heeft dan vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Lees meer over de aangepaste regels.

Arbeidsovereenkomst en cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een arbeidsovereenkomst voor een hele bedrijfstak of een bedrijf. Hierin regelen werkgevers of werkgeversorganisaties en vakbonden de arbeidsvoorwaarden voor alle betrokken werknemers. Bent u gebonden aan een cao? Dan gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao voor alle werknemers die u in dienst heeft.

Deze bemiddeling wordt niet alleen ingezet bij verder gevorderde arbeidsconflicten, maar ook op het moment dat er een discussie dreigt te ontstaan. De laatste vorm van mediation heet ook wel pre-mediation en is steeds meer in opkomst. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Wat levert een goede arbeidsovereenkomst op

Een goede arbeidsovereenkomst levert u en uw werknemer veel op:

Professionaliteit
Een goed arbeidscontract is een toonbeeld van professionaliteit. Hiermee laat u aan een werknemer zien dat u investeert in een goede werkrelatie. Daarbij zijn de verwachtingen van meet af aan duidelijk en is voor u en uw werknemer helder wat u beiden moet doen of laten.

Duidelijkheid
Met een goed arbeidscontract laat u aan duidelijkheid niets te wensen over. Door nu goede werkafspraken te maken en vast te leggen, voorkomt u later onnodige discussies. Zowel u als uw werknemer plukken hiervan de vruchten.

Kostenbesparingen
Een goed contract levert kostenbesparingen op. Zo kunnen fouten in arbeidscontracten flink in de papieren lopen. Spreekt u daarin bijvoorbeeld een ongeldige proeftijd af? Dan kunt u een werknemer niet tijdens zijn proeftijd ontslaan en behoudt hij recht op salaris.

Stel zelf een arbeidsovereenkomst op

Wilt u zelf een goede arbeidsovereenkomst opstellen? Met onze Documenten Selfservice maakt u zelf een op maat gemaakt document op.

Stel uw eigen arbeidsovereenkomst op