Thema

archief

Zoeken

Mag ik een zieke werknemer ontslaan?

Nee, tijdens ziekte geldt er een opzegverbod van twee jaar. De wet beschermt een zieke werknemer. Tot 1 juli 2015 kon u in deze situatie tóch de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Sinds 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om dit opzegverbod te doorbreken en kunt u pas nadat uw werknemer twee jaar ziek is naar het UWV.

Wanneer geldt het opzegverbod niet?
• Als u de arbeidsovereenkomst opzegt wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of dat deel van de onderneming waar de zieke werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam was.
• Als uw werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen.
• Als uw werknemer weigert passend werk te verrichten dat u aanbiedt, maar dat wel in alle redelijkheid als passend aangemerkt kan worden.
• Als uw werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak.
• Als uw werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (tenzij hij gebruik maakt van de 14 dagen bedenktijd).
• Als het gaat om een opzegging gedurende de proeftijd.
• Als u uw werknemer terecht op staande voet ontslaat.
• Als uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Na twee jaar ziekte: ontslagaanvraag UWV
Na twee jaar ziekte kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. U zult dan moeten aantonen dat uw werknemer ongeschikt is voor uw werkzaamheden en er binnen 26 weken geen herstel zal optreden. Vaak wint het UWV advies in bij een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV. Deze zal onderzoeken of er binnen 26 weken herstel valt te verwachten en of er herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Verweren tegen een ontslagaanvraag
Uw werknemer krijgt van het UWV de mogelijkheid om zich tegen de ontslagaanvraag te verweren. Het UWV legt uw ontslagaanvraag, het verweer van uw werknemer en het advies van de verzekeringsarts/arbeidsdeskundige naast elkaar. Ook wordt het advies van de ontslagadviescommissie hierbij betrokken. Het UWV zal op grond van al die stukken beslissen of u de arbeidsovereenkomst, na twee jaar ziekte, mag opzeggen.
 

Wordt uw werknemer ziek nádat u een ontslagverzoek bij het UWV of de rechter heeft ingediend? Dan geldt het opzegverbod ook niet. Meer informatie over ontslag.