Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat zijn de regels voor de afstand van bomen en struiken tot het aangrenzende perceel?

Als een boom of struik in de verboden zone staat, is er volgens de wet sprake van onrechtmatige hinder. Een boom staat in de verboden zone als deze binnen twee meter afstand van het aangrenzende perceel staat. Voor struiken geldt een afstand van een halve meter. De buren moeten de boom of struik dan verwijderen. Als zij dat niet doen, kunt u de zaak vaak met succes aan de rechter voorleggen. Er zijn wel uitzonderingen. 

 • U heeft toestemming gegeven aan de buren  
  U kunt zowel vóór als na het planten van de boom of struik toestemming hebben gegeven. De toestemming geldt alleen tussen de buren die dat samen hebben afgesproken. Als de toestemming ook in de toekomst moet gelden, is het noodzakelijk om de toestemming te laten registeren bij het Kadaster. Alleen dan geldt de toestemming ook voor latere eigenaars.
 • Het aangrenzende perceel is een openbare weg 
  Uw perceel kan grenzen aan een plantsoen van de gemeente of een openbare weg van de gemeente of een andere overheid. Als hier bomen of struiken in de verboden zone staan, dan is er niet zonder meer sprake van een onrechtmatige daad.
 • Een verordening of plaatselijke gewoonte bepaalt anders 
  In sommige gemeenten geldt een verordening die bepaalt dat de afstand tussen een boom of struik en de grens van de buren korter mag zijn. Informeer daarom altijd eerst bij uw gemeente of dit zo is. Ook kunnen lokale gewoontes bepalen dat de afstand korter mag zijn. Bijvoorbeeld een windvang rondom fruitbomen of bomen die onderdeel zijn van een beschermd dorps- of stadsgezicht.
 • De boom of struik is (nog) niet hoger dan de schutting
  Als de boom of struik in de verboden zone staat maar nog niet hoger is dan de schutting, dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad. U kunt dan namelijk geen hinder van de boom of struik hebben. U kunt dan niet vorderen dat de boom of struik wordt verwijderd. De buren moeten de boom of struik dan wel steeds snoeien, zodat deze niet veel hoger wordt dan de schutting.
 • Er is sprake van verjaring
  Als de boom of struik er al twintig jaar staat, dan kunt u niet meer vorderen dat deze wordt verwijderd. Dit heet verjaring. Na het verstrijken van deze termijn moet u de aanwezigheid van deze boom of struik dulden. Dit geldt uitsluitend voor bestaande bomen. Wordt een boom vervangen, dan gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen.

Bomen en struiken buiten de verboden zone
Als een boom of struik buiten de verboden zone staat (dus verder dan 2 meter van het aangrenzende perceel), dan moet degene die zich stoort aan de boom of struik aantonen dat er sprake is van overlast. Datzelfde geldt voor de struik die meer dan een halve meter van de grens staat. Niet iedere vorm van overlast is hinder volgens de wet. Het moet gaan om 'onrechtmatige' hinder. Dat laatste wordt door een rechter niet snel aangenomen.