Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe verloopt een onteigeningsprocedure?

Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen:

1. De administratieve fase
In de administratieve procedure stelt de gemeente een onteigeningsplan vast dat door de de regering moet worden goedgekeurd. De gemeente moet dit ontwerp-onteigeningsplan eerst ter inzage leggen, zodat belanghebbenden hun bedenkingen hiertegen naar voren kunnen brengen bij de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen hun bedenkingen opnieuw naar voren brengen bij de regering als de gemeente het ontwerp-onteigeningsplan vervolgens ter goedkeuring heeft voorgelegd.

2. De gerechtelijke fase
Na de administratieve fase volgt de gerechtelijke procedure. U zult dan door de overheid voor de rechtbank worden gedagvaard. U zult de hulp van een deskundige jurist nodig hebben. In de regel vergoedt de overheid de kosten van de rechtsbijstand als deze niet onredelijk hoog zijn. Als de rechter een onteigeningsvonnis uitspreekt, wordt uw grond onteigend. De eigendom van uw grond gaat pas over naar de overheid als het vonnis in de openbare registers is ingeschreven en de overheid de door de rechter vastgestelde schadevergoeding aan u heeft betaald. U kunt tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank in cassatie gaan bij de Hoge Raad.