Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder planschade?

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een snelweg aangelegd, waardoor u moet omrijden vergeleken met de oude situatie. Een ander voorbeeld is het sluiten of verplaatsen van een bedrijventerrein.

Bij planschade gaat het niet alleen om de waardevermindering van onroerend goed. Het kan ook om inkomensderving gaan. 

U kunt op twee manieren met planschade worden geconfronteerd: als gedupeerde of als veroorzaker van de planschade.