Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik altijd een concurrentiebeding met een werknemer afspreken?

Nee, sinds 1 januari 2015 kunt u zo’n concurrentiebeding niet meer in tijdelijke arbeidsovereenkomsten laten opnemen. Er is wel een uitzondering op deze regel.

Uitzondering: zwaarwichtige bedrijfsbelangen
In zeer uitzonderlijke gevallen is er bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten toch een concurrentiebeding mogelijk. Er moet dan sprake zijn van zwaarwichtige bedrijfsbelangen, die u ook nog eens op een deugdelijke manier schriftelijk moet motiveren in de arbeidsovereenkomst. De motivering moet zijn opgenomen in het beding zelf, onder het beding of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend.  

Het opstellen van de motivering moet gelijktijdig plaatsvinden met het aangaan van het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding kan niet later alsnog worden gemotiveerd. De

motivering kan tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst ook niet worden aangepast, tenzij de arbeidsovereenkomst, waarin het concurrentiebeding is opgenomen, opnieuw wordt aangegaan. Ook in geval van een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient het concurrentiebeding en de motivering daarvan opnieuw te worden opgenomen.

 

Wat zijn zwaarwichtige bedrijfsbelangen?

De wetgever heeft daarover geen duidelijkheid gegeven. En ook uit de rechtspraak is nog geen duidelijke lijn af te leiden. Duidelijk wordt daaruit wel dat een motivering voor opname van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst specifiek, concreet en op maat moet zijn. Verder zullen rechters zich kritisch opstellen ten aanzien van een opgenomen motivering.

Voor welke arbeidsovereenkomsten geldt deze wijziging?
Deze wijziging geldt voor alle nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een ingangsdatum van 1 januari 2015 of later.

Wat gebeurt er met lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin een concurrentiebeding is opgenomen?
Reeds afgesproken concurrentiebedingen die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2015 blijven gehandhaafd. Hierin hoeft u dus in principe niets te veranderen.