Thema

Personeel

Zoeken

In welke situaties hoef ik het loon van mijn werknemer tijdens ziekte niet door te betalen?

De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte wanneer:

  • hij of zij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
  • de ziekte een gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer bij de aanstellingskeuring valse informatie heeft gegeven.
  • gedurende de tijd dat hij zonder geldige reden niet het passende werk doet waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.
  • hij of zij de genezing belemmert of vertraagt.
  • hij of zij weigert mee te werken aan voorschriften of maatregelen gericht op verrichten van passende arbeid.
  • hij of zij weigert mee te werken aan een Plan van Aanpak.
  • hij of zij de WIA-aanvraag te laat indient.

Als u de loonbetaling (geheel of gedeeltelijk) wil staken, moet u direct nadat u het vermoeden heeft gekregen dat werknemer niet aan (een) van zijn verplichtingen voldoet, de werknemer daarover schriftelijk informeren. De wet schrijft voor dat u de werknemer op voorhand moet waarschuwen dat u een loonstaking wil gaan opleggen. U dient de werknemer een termijn te geven waarbinnen hij alsnog moet voldoen aan zijn verplichtingen. Doet hij dat niet, dan kunt  u per die datum een loonstaking opleggen. Dit moet u expliciet benoemen in uw brief. Raadzaam is ervoor te zorgen dat u zeker weet dat de werknemer de brief krijgt, bijvoorbeeld per aangetekende post.

U heeft als werkgever ook een loonopschortingsmogelijkheid. Dit geldt voor de periode dat de werknemer zich niet houdt aan door u gegeven redelijke voorschriften ten aanzien van het verstrekken van inlichtingen die van belang zijn voor het vaststellen van het recht op loon. Ook hiervoor geldt dat u de werknemer hierover van te voren schriftelijk informeert en daarin expliciet de termijn en de loonopschorting benoemt per het aflopen van die termijn.