Er is een fout opgetreden in dit component.

In welke situaties hoef ik het loon van mijn werknemer tijdens ziekte niet door te betalen?

De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte wanneer:

  • hij of zij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
  • de ziekte een gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer bij de aanstellingskeuring valse informatie heeft gegeven.
  • gedurende de tijd dat hij zonder geldige reden niet het passende werk doet waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.
  • hij of zij de genezing belemmert of vertraagt.
  • hij of zij weigert mee te werken aan voorschriften of maatregelen gericht op verrichten van passende arbeid.
  • hij of zij weigert mee te werken aan een Plan van Aanpak.
  • hij of zij de WIA-aanvraag te laat indient.

Als u de loonbetaling (geheel of gedeeltelijk) wil staken, moet u direct nadat u het vermoeden heeft gekregen dat werknemer niet aan (een) van zijn verplichtingen voldoet, de werknemer daarover schriftelijk informeren. De wet schrijft voor dat u de werknemer op voorhand moet waarschuwen dat u een loonstaking wil gaan opleggen. U dient de werknemer een termijn te geven waarbinnen hij alsnog moet voldoen aan zijn verplichtingen. Doet hij dat niet, dan kunt  u per die datum een loonstaking opleggen. Dit moet u expliciet benoemen in uw brief. Raadzaam is ervoor te zorgen dat u zeker weet dat de werknemer de brief krijgt, bijvoorbeeld per aangetekende post.

U heeft als werkgever ook een loonopschortingsmogelijkheid. Dit geldt voor de periode dat de werknemer zich niet houdt aan door u gegeven redelijke voorschriften ten aanzien van het verstrekken van inlichtingen die van belang zijn voor het vaststellen van het recht op loon. Ook hiervoor geldt dat u de werknemer hierover van te voren schriftelijk informeert en daarin expliciet de termijn en de loonopschorting benoemt per het aflopen van die termijn.