Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn werknemer is regelmatig ziek. Wat kan ik doen?

Als uw werknemer regelmatig ziek is, mag u hem niet zomaar ontslaan. Het is belangrijk om met uw werknemer in gesprek te gaan. Maak zijn verzuim bespreekbaar en leg uit welke gevolgen dit verzuim heeft voor uw bedrijf. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Beëindigingsovereenkomst
Als u en uw werknemer het eens zijn over een eventueel einde van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, kunt u een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) opstellen. Het is echter van belang dat u er niet te snel van uitgaat dat een werknemer dit ook echt wil. De toestemming van de werknemer moet duidelijk blijken. Om hier achter te komen heeft u als werkgever een onderzoeks- en een informatieplicht. Het is verstandig om uw werknemer te adviseren om advies te vragen aan een onafhankelijk adviseur. Zorg dat u zich er uiteindelijk schriftelijk van laat overtuigen dat de werknemer ook echt akkoord gaat met het einde van het dienstverband. Inmenging van de kantonrechter bij de beëindiging van het dienstverband is dan niet meer nodig.

Naar de kantonrechter
Lukt dit niet, dan kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U kunt uw werknemer alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. In de wet staan de ontslaggronden genoemd. Regelmatig ziekteverzuim is daar een van. Er is sprake van regelmatig ziekteverzuim als uw werknemer regelmatig niet kan werken als gevolg van ziekte of gebreken en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering. Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van uw kant voor de arbeidsomstandigheden.

In een procedure bij de rechter zult u moeten aantonen dat het ziekteverzuim van uw werknemer verstorend werkt op het productieproces. Ook zult u moeten aantonen dat het niet aannemelijk is dat binnen 26 weken herstel zal optreden en dat uw werknemer het afgesproken werk binnen die periode niet in aangepaste vorm kan uitvoeren. Daarnaast moet u aantonen dat het niet mogelijk of redelijk is om uw werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie binnen uw bedrijf te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan overplaatsing naar een andere afdeling of aanpassing van de werkplek.

Belangrijk: deskundigenverklaring UWV
Als u de rechter vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege regelmatig ziekteverzuim, hebt u een deskundigenverklaring van het UWV nodig. In de deskundigenverklaring geeft het UWV aan of binnen 26 weken herstel te verwachten is en of uw werknemer het afgesproken werk binnen die periode in aangepaste vorm kan uitvoeren. Ook bepaalt het UWV of uw werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie binnen uw bedrijf herplaatst kan worden.

Lees meer over de procedure bij de kantonrechter