Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke verplichtingen heb ik als werkgever tijdens ziekte van een werknemer?

  • Als een werknemer ziek, bent u verplicht om het loon door te betalen over een periode van maximaal 104 weken. U moet  minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon betalen en ten minste het wettelijke minimumloon. Voor de eerste 52 weken van de ziekte geldt daarbij nog dat ten minste het wettelijke minimumloon moet worden betaald. Of u meer moet betalen, moet blijken uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao. Veel cao┬┤s bepalen namelijk dat u gedurende een bepaalde periode 100% moet door betalen. U mag met uw werknemer twee wachtdagen afspreken. Dat betekent dat uw werknemer de eerste twee ziektedagen geen loon krijgt.
  • U moet er samen met de werknemer alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer kan re-integreren.