Im­ple­men­ta­tie van de Gover­nan­ce­prin­ci­pes Ver­ze­ke­raars door DAS Rechts­bij­stand

De Governanceprincipes Verzekeraar behelzen een zevental themagerichte principes m.b.t. de verantwoording over de naleving van de  code, centrale positie van de cliënt, het risicomanagement, audit, governance van de onderneming (de raad van commissarissen, de raad van bestuur), het beloningsbeleid en de naleving van wet- en regelgeving. De Governanceprincipes zijn van toepassing op alle verzekeraars in Nederland die over een vergunning krachtens Wft beschikken. DAS Rechtsbijstand past de Governanceprincipes in overeenstemming met haar activiteiten en risicoprofiel integraal toe.

Hoofdthema’s uit de Governanceprincipes Verzekeraars
DAS conformeert zich bij de besturing van de onderneming aan de door het Verbond van Verzekeraars geformuleerde basisprincipes zoals neergelegd in de Governanceprincipes

1. Cliënt Centraal
2. Risicomanagement en audit
3. Governance
4. Beloningsbeleid

DAS heeft de integrale toepassing van de principes geborgd en beschreven in haar - door het bestuur en de raad van commissarissen vastgestelde - Governancecharter. In het Governancecharter van DAS wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van het bestuur en van de raad van commissarissen, op de functie en de inrichting van risicomanagement en van internal audit binnen DAS. Daarnaast worden in het Governancecharter tevens de principes m.b.t een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid in lijn met de strategie, de
risicobereidheid en de lange termijnbelangen van de onderneming besproken.

Governancecharter DAS
Voor een integrale weergave van het in de onderhavige context relevante deel van het Governancecharter verwijzen wij naar bijgaand document.

Governanceprincipes DAS

Volledig overzicht van de implementatie van de Governanceprincipes door DAS Rechtsbijstand
In het volgende document is per artikel van de Governanceprincipes Verzekeraars uiteengezet op welke manier DAS Rechtsbijstand invulling geeft aan de Governanceprincipes. DAS heeft recent haar beloningsbeleid gewijzigd. Een toelichtende tekst op het gevoerde beloningsbeleid is opgenomen onder de link beloningsbeleid. Deze tekst vervangt de toelichting bij artikel 6 van het overzicht van de implementatie van de Governanceprincipes.

Overzicht per artikel van de implementatie van de code door DAS

Volledige tekst van de Governanceprincipes van het Verbond van Verzekeraars
Lees hier de Governanceprincipes Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.