Loondoorbetaling bij ziekte: luister naar mkb

Het is niet overdreven om te stellen dat het mkb gezien moet worden als de motor van de Nederlandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid in ons land.

Risico’s te groot

Je zou dus verwachten dat in de wet- en regelgeving ook rekening wordt gehouden met het mkb. Maar niets is minder waar. Het is onbegrijpelijk dat als 70% van de werknemers in dienst is bij het mkb, de arbeidsrechtelijke regels zich veel meer richten op grote ondernemingen en multinationals. Ik doel dan onder andere op de inrichting van het ontslagrecht, het ontslagvergoedingensysteem, de lange periode van loondoorbetaling tijdens ziekte en de verregaande re-integratieverplichtingen die voor werkgevers gelden. Door al deze wetten en regels zijn ondernemers uitermate terughoudend geworden met het aannemen van personeel. Want de financiële risico’s zijn te groot. Het mkb heeft de problemen die zij ondervindt onder de huidige arbeidsrechtelijke regels veelvuldig aangekaart. Zonder veel resultaat. Hier lijkt nu verandering in te komen.

Zieke werknemer

De verplichting om bij ziekte gedurende maar liefst 104 weken het loon door te betalen is wel de meest bekritiseerde regel. Tijdens ziekte geniet de werknemer ontslagbescherming. De werknemer mag in die periode niet worden ontslagen. Zelfs niet als de werkgever in die periode als gevolg van bedrijfseconomische redenen genoodzaakt is te reorganiseren. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid hebben werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen. Voor de werkgever betekent dit onder meer dat als een werknemer niet kan terugkeren in eigen of passend werk binnen de eigen onderneming, hij moet proberen de werknemer extern gere-integreerd te krijgen. Hiervoor zal dan een re-integratiebureau in de arm genomen moeten worden. De kosten van het inschakelen van een dergelijk bureau, het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek of een werkplekonderzoek, komen voor rekening van de werkgever. En als de werknemer na die twee jaar nog arbeidsongeschikt is, kan de werkgever afscheid nemen van zijn zieke werknemer. Maar moet dan wel een transitievergoeding betalen die grof gezegd neerkomt op een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Soepelere regels

De roep van mkb-ers om soepeler regels neemt dan ook steeds meer toe. En die roep lijkt voor een aantal onderwerpen ook gehoor bij de politiek te krijgen. Vandaag is in het nieuws dat het nieuwe kabinet de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven nu wil beperken tot één jaar. Het tweede jaar moeten ze samen betalen: alle kleine werkgevers moeten hier aan bijdragen. Als grens wordt voorlopig het aantal van twintig werknemers genoemd. Bedrijven met meer werknemers blijven verplicht om twee jaar het loon zelf door te betalen.

Het valt op dat de grens voor de “kleine” werkgever tot nu toe in de plannen bij 25 werknemers lag, nu  opeens bij 20 werknemers ligt. Of dit de definitieve regeling gaat worden zal de tijd leren. Mijn advies zou zijn: leg de grens, net zoals bij enkele al bestaande andere regelingen, bij 25 werknemers. Anders moeten die regels ook weer worden aangepast.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Meer weten over hoe je om moet gaan met een zieke werknemer? Download onze gratis informatiegids.