Veranderingen Arbowet: uitval aan de voordeur voorkomen

Preventie staat nog meer voorop in de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. Je kent de wet misschien beter onder de naam ‘Arbowet’. In de wet zijn regels vastgelegd voor gezond en veilig werken. Werkgevers en werknemers hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Op 1 juli 2017 is deze wet veranderd. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt, wordt de Ondernemingsraad nog meer betrokken bij arbobeleid en is de rol van de preventiemedewerker sterker. Werkgevers krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Na 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de wettelijke eisen.

Preventief bedrijfsarts bezoeken

De grootste verandering voor werknemers is dat zij preventief een bedrijfsarts mogen bezoeken als er vragen zijn over de gezondheid in relatie tot werk, ook al is er (nog) geen sprake van klachten of uitval. Hiervoor is geen toestemming meer nodig van de werkgever. De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht en mag die informatie niet zomaar delen. Wel kan hij voortijdig signaleren en mogelijk uitval voorkomen. Dit ligt in het verlengde van de meer adviserende rol van de arts. De arts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Als werknemers zich voortijdig melden dan kan de arts dat – weliswaar ‘verpakt’- terugkoppelen in een advies.

Minimum eisen

Werkgevers worden door de nieuwe wet verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. In dit contract staan minimumeisen opgenomen zoals het recht op een second opinion voor werknemers en de toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen als zij de regelgeving en het basiscontract niet naleven.

Actievere en adviserende rol

De bedrijfsarts krijgt een actievere en meer adviserende rol in plaats van een zuiver begeleidende rol. Ook hier staat preventie weer voorop, maar ook de verantwoordelijkheid van de werkgever in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over preventieve maatregelen om gezond en veilig werken te bevorderen en uitval te voorkomen.

Win-win

De gewijzigde arbowet richt zich dus nog meer op preventie door bepaalde maatregelen in het leven te roepen. Volgens mij levert deze verandering een win – winsituatie op. De klachten van werknemers kunnen door deze wijziging vroegtijdig worden gesignaleerd. Ook zal een nauwere samenwerking tussen arbodienst, werkgevers en werknemers een positieve uitwerking kunnen hebben in het creëren van een gezonde en veilige werkplek waardoor uitval aan de voordeur kan worden voorkomen.

Miranda Oostenrijk, jurist arbeidsrecht

Wil je meer weten over rechten van werknemers bij ziekte? Kijk dan op onze site.

 

Reacties (2)

  • sonja bolkestein |

    ik vond het goede zet om wat te veranderen bij de arbonet, had al de gedachte om een bedrijfsarts in te schakelen.

  • Ilona hartog |

    Ik heb er ontzettend veel baat bij gehad om de bedrijfsarts preventief te bezoeken. Heeft er toe geleid dat ik 4 jaar eerder van het leven ga genieten ipv met veel verdriet naar mijn werk gaan.

Reageren

Plaats hieronder uw reactie op dit bericht. Reacties worden eerst door DAS goedgekeurd, voordat ze onder het bericht verschijnen.