Wijzigingen in arbeidswetgeving: graag zorgvuldig deze keer

Een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Daar wil de regering aan werken en zal gepaard gaan met de nodige wijzigingen binnen de arbeidswetgeving. Zo is het idee om op meerdere gronden ontslag te kunnen aanvragen, wil men meer balans brengen in de transitievergoedingen, wijzigingen bij het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten doorvoeren en komt er de mogelijkheid een langere proeftijd overeen te komen. De wens van met name het mkb om de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten, wordt ook ingewilligd.

De aangekondigde maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Half december 2017 kondigde minister Koolmees aan dat hij voor een aantal concrete onderwerpen snel een wet klaar wil hebben, omdat het streven is dat de meeste maatregelen al in 2020 gaan gelden. Daarom wil het kabinet de verschillende wetsvoorstellen al in 2018 aan de Tweede Kamer aanbieden.

Feedback

Het is goed dat de aangekondigde wetswijzigingen voortvarend worden opgepakt, maar snelheid mag niet de boventoon voeren, omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van de wetgeving. Dat hebben we gezien bij het invoeren van de Wet werk en zekerheid. In minder dan zeven maanden is die wet door de beide Kamers geloodst. Tijdens dat traject werd er door de Vereniging voor Arbeidsrecht commentaar en aanbevelingen tot verduidelijking en verbetering van het wetsvoorstel gegeven en heeft de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland op verschillende wijzen en op diverse momenten in het wetgevingstraject de Kamers voorzien van feedback en suggesties voor verbeteringen. Helaas is met het grootste deel van die aanbevelingen, feedback en suggesties destijds  niets gedaan.

Noodverbandje

Het gros van de te verwachten en aangekondigde problemen bleek, na invoering van de Wet werk en zekerheid, in de praktijk ook daadwerkelijk tot die problemen te leiden. Denk aan de problematiek rondom de ketenregeling, de slapende dienstverbanden, het rigide ontslagrecht en de specifieke problemen rondom de ontslagvergoedingen. Bij een enkel onderwerp werd een noodverbandje aangelegd in de vorm van reparatiewetgeving, maar voor een groot deel bleef het ook aanmodderen. Laat de minister ervoor waken dat snelheid niet ten koste gaat van kwaliteit. Ik pleit er dus voor om de wetenschap, rechterlijke macht en praktijkjuristen niet alleen te laten meepraten, maar neem haar inbreng ook serieus en doe hier wat mee. Ik denk en praat graag mee.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS

Ook gepubliceerd op SC Online.