Stappenplan bedrijfseconomisch ontslag

Door
DAS

Al enige tijd bevinden veel bedrijven zich door het huidige economische klimaat in zwaar weer. Mogelijk ziet u het eerst nog een poosje aan, maar dwingen bijvoorbeeld slechte vooruitzichten of een teruggang in de productie u tot maatregelen. De route die dan vaak wordt gevolgd is de ontslagroute op bedrijfseconomische gronden via UWV WERKbedrijf.

Als u een ontslagaanvraag baseert op bedrijfseconomische omstandigheden, zijn er twee zaken erg belangrijk: de onderbouwing van de financiële situatie waarin uw bedrijf verkeert en een juiste toepassing van de afspiegelingsregel.

Onderbouwen van de financiële situatie

Een werkgever zal aannemelijk moeten maken dat op grond van redenen van bedrijfseconomische aard een of meer arbeidsplaatsen dienen te vervallen. UWV WERKbedrijf stelt voorwaarden aan het in behandeling kunnen nemen van een dergelijke aanvraag. Zo moet u een financiële onderbouwing geven en moet worden voldaan aan de regels zoals gesteld in het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Denk daarbij aan het overleggen van de jaarstukken, zoals bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening van meerdere jaren en productiegegevens. Voor een volledig overzicht van de stukken die u als werkgever moet verstrekken bij een (bedrijfseconomische) ontslagaanvraag, raadpleegt u de website van UWV.

Juist toepassen van de afspiegelingsregel

Bij ieder bedrijfseconomisch ontslag moet worden nagegaan wie binnen een bepaalde functiegroep als eerste voor ontslag in aanmerking dient te komen. Dit wordt bepaald aan de hand van de afspiegelingsregel en die moet u als werkgever dan ook correct toepassen. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw van de werknemers die worden voorgedragen voor ontslag, een afspiegeling moeten vormen van het totale personeelsbestand. Iedere categorie onderling uitwisselbare functies moet worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen en binnen iedere leeftijdsgroep komen de werknemers met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag in aanmerking.