Vervallen vakantiedagen: gewaarschuwd werkgever telt voor twee

vakantiedagen

vakantiedagenVervallen wettelijke vakantiedagen na het verstrijken van een in de nationale wetgeving opgenomen vervaltermijn of is dit in strijd met Europese wetgeving? 

Die vraag kreeg het Europees Hof van Justitie voorgelegd. Aanleiding was een zaak van een Duitse werknemer. Die werkte tot 31 december 2013 bij zijn Duitse werkgever. De werknemer had bij het einde van zijn dienstverband nog 51 vakantiedagen openstaan die hij had opgebouwd in 2012 en 2013 en verzocht om uitbetaling daarvan. Zijn werkgever wilde deze dagen niet uitbetalen, omdat de vakantiedagen volgens hem vervallen waren.

Duitse wet

In de Duitse wet is namelijk vastgelegd dat vakantiedagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar waarin deze dagen worden opgebouwd. Oftewel, als de werknemer zijn vakantiedagen van 2012 niet in 2012 opnam, dan raakte hij deze per 1 januari 2013 kwijt en kon hij die vakantiedagen daarna dus niet meer opnemen of laten uitbetalen. Als er overigens sprake is van dringende redenen of in de persoon van de werknemer gelegen gronden vervallen ze uiterlijk na afloop van drie maanden in het daaropvolgende jaar. 

Relevant voor Nederland? Jazeker!

Nu zal je misschien denken: Duitse werkgever, Duitse wet. Wat heb ik en het Europees Hof van Justitie daarmee te maken? Veel, want niet alleen de Duitse maar ook de Nederlandse wetgeving is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Daarnaast bestaat er een zogenoemd Handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarin staat dat iedere werknemer recht heeft op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het is de taak van het Europees Hof van Justitie om te beoordelen of de nationale wet in strijd is met de Europese wetgeving. 

Tijdig informeren

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het opnemen van een vervaltermijn in de nationale wetgeving toegestaan is, mits de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid biedt om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen. Dit betekent concreet dat een werkgever zijn werknemer tijdig moet informeren over de niet opgenomen vakantiedagen en de kans die te verliezen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemer echt de mogelijkheid krijgt om vakantie op te nemen. Concrete termijnen geeft het Europees Hof van Justitie echter niet. De werkgever heeft dus een verregaande informatieplicht. De vakantiedagen vervallen enkel wanneer de werkgever de werknemer tijdig informeert. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij de werknemer tijdig en voldoende heeft geïnformeerd.

Grote impact

Ook voor Nederlandse werkgevers is deze uitspraak dus zeer relevant. In de Nederlandse wet staat namelijk ook een vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2018 vervallen per 1 juli 2019.

Advies

Volgens het Europees Hof van Justitie vervallen deze vakantiedagen echter niet als de Nederlandse werkgever zijn werknemers hier niet tijdig over informeert of niet kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Werkgevers doen er dus goed aan om werknemers voortaan tijdig en uitgebreid te informeren over het verval van hun vakantiedagen. Doen ze dat niet? Dan kan het zo zijn dat een werkgever deze dagen in de toekomst alsnog moet toekennen of moet uitbetalen bij het einde van het dienstverband.

Joyce Bender, jurist

Heb jij een vraag over het vervallen van vakantiedagen? Kijk dan op onze site voor meer informatie.

 

Reacties (8)

 • Mark |

  Hi Joyce,

  Waar kan ik de Engelstalige uitspraak van het Hof vinden inzake de vervallen vakantiedagen?

 • Jan |

  Hoe zit het dan met overuren die de werkgever niet in geld wil uitbetalen maar in vrije tijd?

  • Joyce Bender |

   Beste Jan, dank je wel voor je vraag. De richtlijn ziet echt op vakantiedagen. Overuren zijn geen vakantiedagen. Als jij vraagt of de werkgever mag bepalen dat overuren in tijd voor tijd uitbetaald worden, dan geldt dat er in de wet niet is neergelegd hoe overuren uitbetaald dienen te worden, dus dat het dan aankomt op wat jullie hierover concreet in bijv. de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek hebben afgesproken. Met vriendelijke groet, Joyce

 • Wilko |

  Dag Joyce, Hoe is het in Nederland geregeld met de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in de periode van 2 jaar ziekte. Na 2 jaar ziekte kan de werkgever je ontslaan. Heb je als werknemer dan recht op uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen? Groet, Wilko

  • Joyce Bender |

   Dag Wilko,

   Dank je wel voor je vraag. In artikel 7:640 BW is opgenomen dat je tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand mag doen van het aanspraak op vakantie tegen schadevergoeding (dit geldt voor wettelijke vakantiedagen, voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen partijen schriftelijk andere afspraken maken. Alleen als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd na twee jaar ziekte, kun je aanspraak maken op uitbetaling van de vakantiedagen. Wordt het dienstverband niet beëindigd dan heb je daar geen recht op. Heb ik hiermee je vraag beantwoord? Met vriendelijke groet, Joyce

 • Andre |

  Een heldere uitspraak met een heldere toelichting. Kan worden gesteld dat de strekking van de uitspraak van het Hof overeenkomstig van toepassing is op bovenwettelijke vakantiedagen? Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaren. Betekent dit dat het de werkgever, naar analogie van de wettelijke vakantiedagen, niet toegestaan om de vervaldatum van bovenwettelijke vakantiedagen in te korten?

  • Joyce Bender |

   Beste Andre, dank je wel voor je reactie. Dat durf ik niet zo hard te zeggen omdat de uitspraak echt ziet op wettelijke vakantiedagen. Die termijn is natuurlijk erg kort. Die voor de bovenwettelijke is 5 jaar, dat is aanzienlijk langer en dan heb je ook langer de tijd om te op te nemen. Dat zal de jurisprudentie uit moeten wijzen of dat zo is, maar het kan natuurlijk zeker bepleit worden. Met vriendelijke groet, Joyce