Gedragscode van onze incasso-specialisten

Uw belang dat uw openstaande rekeningen betaald worden, staat voorop. De behandeling van de zaak is dan ook gericht op het incasseren van deze openstaande rekeningen. Dit met inachtneming van de wet- en regelgeving en altijd met respect voor de debiteur. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met het dossier om.

Regels vordering

De kosten om een vordering betaald te krijgen, worden in rekening gebracht bij de debiteur. Daar geldt een aantal regels voor:

  • De kosten die we maken om informatie op te vragen (bij bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van Koophandel of een Gemeente) worden zonder toeslag doorberekend aan de debiteur.
  • Als in de overeenkomst tussen opdrachtgever en de debiteur afspraken zijn gemaakt over kosten bij te late betaling, dan gelden die afspraken.
  • Zijn er in de overeenkomst tussen opdrachtgever en de debiteur geen afspraken gemaakt over de kosten, dan werken volgens de Wet Incassokosten (WIK). Daarbovenop kan per vordering maximaal 25 euro aan dossierkosten in rekening gebracht worden alles conform de normen van de NVI. De kosten die aan de debiteur in rekening worden gebracht zijn nooit in strijd met de wet- en regelgeving.

Respect voor de debiteur

Debiteuren worden altijd met respect en op gepaste wijze benaderd. We doen dit als volgt:

  • Niet gebruiken van bedreigende en/of intimiderende methoden.
  • Zonder toestemming van de debiteur zal de werkgever van de debiteur niet worden benaderd.
  • Er wordt aangegeven bij wie de debiteur moet reageren en wie de afhandeling van het dossier in welk stadium verzorgt.
  • Gemaakte afspraken met debiteur over betalingsregelingen, kwijtschelding of uitstel betaling worden schriftelijk aan debiteur bevestigd.
  • Als de debiteur inzage verzoekt om onderliggende stukken die de vordering staven, zullen deze aan debiteur worden verstrekt.
  • Aan debiteuren worden slechts die maatregelen aangekondigd die zowel naar inhoud als met betrekking tot het tijdselement waarin de maatregel zal worden genomen, ook daadwerkelijk zouden kunnen worden uitgevoerd.

Nauwkeurige administratie

Wij houden nauwkeurig een administratie bij. Alle incasso-opdrachten worden vastgelegd, in elektronische dossiers of op andere wijze. In de administratie is terug te vinden welke opdrachtgevers wij hebben en welke vorderingen zij hebben op welke debiteuren. Een dossier wordt na de wettelijk verplichte bewaartermijn vernietigd.

Derdengeldenrekening

Alle gelden die wij incasseren, storten we op een Derdengeldenrekening. Deze rekening is van een onafhankelijke stichting Derdengelden. Daarmee zijn deze gelden beschermd tegen een eventueel faillissement van ons. Het geld dat binnenkomt op een Derdengeldenrekening is bestemd voor de opdrachtgever van de incasso, na aftrek van de afgesproken vergoeding voor ons. Heeft een debiteur ten onrechte betaald of teveel betaald, dan krijgt de debiteur dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 20 werkdagen teruggestort. Wij verplichten ons alle geldstromen per dossier precies te volgen en daar desgevraagd verantwoording over af te leggen.

Deskundigheid

We zorgen dat de incasso-specialist over de deskundigheid en vaardigheden beschikt om uw dossier optimaal te kunnen behandelen. Hiertoe hebben we een eigen Incasso Academie opgericht. Op de hoogte houden De incasso-specialist zal u tijdig van alle belangrijke ontwikkelingen in uw dossier op de hoogte houden. Als er belangrijke afspraken worden gemaakt, zal onze specialist deze aan u bevestigen. Anderzijds verwacht onze specialist van u dat u alle informatie die van belang is om de openstaande rekeningen betaald te krijgen tijdig, bij voorkeur schriftelijk, levert.

Juist en volledig informeren

De incasso-specialist zal aan u of aan anderen geen informatie geven waarvan hij weet of moet weten dat die feitelijk onjuist is. We gaan ervan uit dat u de juridisch specialist juist, tijdig en volledig informeert.

Wijze van samenwerking

Van de incasso-specialist mag u een correcte houding verwachten, tegenover uzelf en anderen. Ook van u wordt verwacht dat u zich tegenover de specialist en anderen die bij de zaak betrokken zijn correct opstelt.

Bent u ontevreden?

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw zaak is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de incasso-specialist die uw zaak behandelt. Deze zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen. Bekijk onze klachtenregeling

Deze gedragscode is een weergave van alle toepasselijke bepalingen uit wet- en regelgeving, de algemene en bijzondere polisvoorwaarden en het beleid van DAS. Bij eventuele strijdigheid van deze richtlijnen met wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en algemene voorwaarden, gaat de tekst van wet- en regelgeving en van de polisvoorwaarden steeds voor.