Overlast door bomen en struiken

Bomen van de buren kunnen voor een hoop overlast zorgen. Wat kunt u ertegen doen? En hoe voorkomt u dat anderen last hebben van uw bomen?

Regels overhangende takken

Heeft u last van wortels van bomen en struiken of van overhangende takken? Dan gelden de volgende regels:

  • Een boom mag niet binnen 2 meter van de erfgrens worden geplant. Voor heggen en struiken is de afstand 50 centimeter. Let wel, dit is de hoofdregel. Gemeentes mogen hiervan afwijken en kortere afstanden hanteren. Dit staat dan vaak in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Neem dus contact op met uw gemeente om na te gaan wat de afstanden zijn in uw gemeente.
  • Als een boom of struik buiten de verboden zone staat (dus verder dan 2 meter of de door de gemeente gehanteerde afstand van de aangrenzende tuin), dan moet degene die zich stoort aan de boom of struik aantonen dat er sprake is van overlast.
  • U mag de buren vragen om overhangende takken te verwijderen of te snoeien. Geven uw buren geen gehoor, dan mag u dit zelf doen tot op de erfgrens. Snoei wel met beleid, zodat u de beplanting niet beschadigt. Als u twijfelt over hoe u de boom het beste kunt snoeien, kunt u ook een hovenier inschakelen en de kosten hiervan verhalen op uw buren. Geef dit schriftelijk van tevoren aan.
  • U mag doorschietende wortels op uw erf zelf verwijderen. Daarvoor hoeven de buren geen toestemming te geven. Behalve als het gaat om hele bomen of als een boom instabiel wordt en daardoor kan omvallen. Gebeurt dit wel, dan moet u betalen voor eventuele schade.
  • Staat de boom of struik er al 20 jaar? Dan is er sprake van verjaring. U kunt niet meer vragen dat deze wordt verwijderd. Na het verstrijken van deze termijn moet u de aanwezigheid van deze boom of struik dulden. Dit geldt uitsluitend voor bestaande bomen. Wordt een boom vervangen, dan gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen.

Regels onderhoud bomen

De eigenaar van een boom is verplicht om een boom regelmatig te onderhouden. Dit heet de zorgplicht van de boomeigenaar. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Bijvoorbeeld bij een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken. Valt zo’n boom om en staat vast dat de eigenaar heeft nagelaten voldoende zorg aan de boom te besteden? Dan is sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade.

Als de boom of struik in de verboden zone staat maar nog niet hoger is dan de schutting, dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad. U kunt dan namelijk geen hinder van de boom of struik hebben. En u kunt niet vragen dat de boom of struik wordt verwijderd. De buren moeten de boom of struik dan wel steeds snoeien, zodat deze niet veel hoger wordt dan de schutting.

Veelgestelde vragen