• DAS voor sport­bon­den en -ver­e­ni­gin­gen
Terug naar DAS voor de Sport

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur 088 327 98 36

DAS voor de Sport in­for­meert

Bent u op zoek naar actuele juridische of financiële informatie over de Sport? Wilt u een conflict voorkomen óf oplossen? Ontvang onze DAS voor de Sport-nieuwsbrief en blijf elk kwartaal op de hoogte. Schrijf u nu gratis in.

Inschrijven voor DAS voor de Sport Nieuws

Sport­clubs blij­ven wor­ste­len met ver­wij­de­ren as­best­da­ken

DAS Rechtsbijstand

December 2019

De verwijdering van asbestdaken zeurt al jaren door de sportmarkt. Het verbod op asbestdaken is inmiddels van de baan, maar daarmee is niet gezegd dat asbestdaken kunnen blijven liggen. Verwijdering heeft nog steeds prioriteit.

Lees het hele artikel

De overheid stelt een stimuleringsfonds in waaruit mensen een lening kunnen krijgen om het asbestdak zelf te laten verwijderen en vervangen. Zoals het er nu uitziet, geldt die regeling alleen voor huiseigenaren. Clubs kunnen geen aanspraak maken op een dergelijke lening. Enige stimulans om tot verwijdering van asbestdaken over te gaan is er dus niet voor clubs nu zij financieel tussen de wal en het schip raken. Aan de ene kant moeten clubs de kosten maken om een asbestdak van het clubhuis of materiaalhok te verwijderen, maar hulp via een regeling gaat vaak aan clubs voorbij.

Probleem met verzekeren

Het wordt in de toekomst lastiger om accommodaties te verzekeren die nog asbestdaken hebben, omdat verzekeraars dekking voor panden met asbestdaken (gedeeltelijk) uitsluiten. En wat als de club aansprakelijk gesteld wordt door leden of bezoekers die met asbest in aanraking kwamen? Een gevolg zou kunnen zijn dat clubs nu besluiten zelf het asbest gaan verwijderen. Ze trommelen wat leden op, trekken hen een plastic pak aan en gaan aan de slag. 

Bestuurlijke boete of strafrechtelijke vervolging

Asbest verwijderen moet door een gecertificeerd bedrijf plaatsvinden. Alleen in uitzonderingsgevallen mag je het zelf verwijderen. Hiervoor moet je vooraf toestemming hebben van de gemeente. Die toestemming vraag je aan via het omgevingsloket.nl (sloopmelding). Het niet opvolgen van de regels kan leiden tot een bestuurlijke boete. Daarnaast is er sprake van een overtreding van de Wet economische delicten. Het verantwoordelijk bestuur kan dan strafrechtelijk worden vervolgd. 

Soepelere regelgeving

Onlangs oordeelde TNO dat de voorgeschreven beschermingsmaatregelen bij het verwijderen van asbest iets te zwaar zijn in relatie tot het gevaar door blootstelling aan asbest. De kans is aanwezig dat de regelgeving daarom soepeler wordt en je asbest uit een lage risicoklasse straks zelf mag verwijderen of bijvoorbeeld kan laten verwijderen door een "gewone" aannemer. Moeten we wachten op soepelere wetgeving? Ik durf het niet te zeggen. Asbest is een gevaarlijk goedje en de schadelijk gevolgen worden pas op lange termijn zichtbaar. Ik adviseer clubs daarom in Den Haag te gaan lobbyen om het stimuleringsfonds ook voor sportclubs opengesteld te krijgen. We willen toch allemaal een veilige en gezonde omgeving.

Thijs van der Weijde, jurist bestuursrecht bij DAS

Roo­kruim­te ver­ban­nen uit de kan­ti­ne

Rookruimte verbannen

Oktober 2019

De hoogste rechter in Nederland maakte op 27 september een einde aan de rookruimtes in de horeca.  Rookruimtes in een publieke omgeving zoals een kroeg of restaurant mag niet meer. De uitspraak heeft ook gevolgen voor rookruimtes in sportkantines.

Lees het hele artikel

Veel sportclubs vragen zich af of de rookruimte in de kantine nog gebruikt mag worden. Vaak wordt gedacht dat de een sportkantine geen horecagelegenheid is en dus niet onder het verbod valt. Dat is niet juist, zegt Olav Wagenaar, jurist en woordvoerder bij juridisch dienstverlener DAS. Het rookverbod is terug te leiden op artikel 8.2 van het WHO Verdrag en geldt simpel gezegd voor alle publieke ruimtes, dus ook voor de kantines. Daar mag gewoon niet gerookt worden. Dat was al sinds de invoering van het rookverbod.

Rookruimtes
Sportclubs moeten net als de horeca de rookruimte sluiten of slopen. Buiten roken is een andere kwestie. In de buitenlucht mag je nog wel roken. Voor open terrassen geldt nog geen rookverbod. Je kunt je wel de vraag stellen of je het roken op een terras nog wilt toestaan. 

Handhaving
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op naleving van het rookverbod, en zal dus ook controleren of de rookruimtes daadwerkelijk worden gesloten en gesloten blijven. Binnenkort zal  bekend worden op welke manier er gecontroleerd wordt. En of je er met een eerste overtreding nog met een waarschuwing afkomt.

‘Ik vermoed dat de sportkantine niet als eerste aan de beurt is, maar ik adviseer de sportclubs wel om zich te gaan voorbereiden’, zegt Wagenaar van DAS. En wie weet is de stap naar een rookvrije sportclub dan snel gemaakt.

Voet­bal TV en pri­va­cy. Gaat dat sa­men?

September 2019

De amateurvoetballers hebben hun eigen tv-kanaal: Voetbal TV. Een videoplatform voor amateurvoetbal waarop je een wedstrijd terug kan kijken. Clubs die willen meedoen moeten zich voor het videoplatform aanmelden. Kan je als clubbestuur zelfstandig een besluit nemen of moet je de leden raadplegen? En welke overwegingen spelen een rol?

Lees het hele artikel

Voetbal TV kan interessant zijn voor clubs. Commercieel interessant omdat de sponsoren nog beter zichtbaar worden. Sportief interessant omdat de sporters wedstrijden kunnen evalueren en tegenstanders beter in beeld krijgen. En niet te vergeten heel interessant om talenten te ontdekken. Kortom, sportief en financieel interessant. Maar hoe zit het met de privacy van de individuele sporter? Niet iedereen wil gevolgd worden en op internet achtervolgd worden door die ene onsportieve sliding.

Gerechtvaardigd belang

Iedere club zal voor zichzelf een stevige belangenafweging moeten maken. De clubbelangen tegenover de individuele belangen van de leden. Sinds de invoering van de Europese privacywetgeving (AVG), geldt dat personen alleen herkenbaar in beeld mogen worden gebracht als er een gerechtvaardigd belang aanwezig is. Een belang als bijvoorbeeld persvrijheid, direct marketing en promotie van de organisatie en de sport zelf kan in deze een zwaarwegend belang zijn. Het bestuur van een club zal dus moeten motiveren waarom deelname aan Voetbal TV als een gerechtvaardigd belang kan worden aangemerkt. 

Delen van opnames

Nu is het al vrij gebruikelijk dat sportfotograven langs de kant staan en er wedstrijdverslagen worden gemaakt. Video opnames liggen in het verlengde hiervan. Dat deze opnames dan gedeeld worden is wel van deze tijd. Het individuele belang van de speler wijkt dan voor het belang van de club. Clubs doen er goed aan om hierover in clubverband van gedachten te wisselen en als het dan wordt ingevoerd ook de tegenstander vooraf goed te informeren. 

Belangen van leden

Als club moet je jezelf ook afvragen wat je kunt doen om de belangen van je leden zoveel mogelijk te beschermen. Daarbij is het goed informeren van je leden, uitleggen waarom je beelden wil gebruiken en wat het oplevert erg belangrijk. Je kunt ook een keuze maken welke teams je laat zien via Voetbal TV.

Juridisch advies

Heb je als club de overweging gemaakt? Neem de overwegingen dan nog door met een onafhankelijke expert, denk daarbij aan een AVG-jurist, advocaat of andere specialist. Dan laat je zien dat je een serieuze afweging hebt gemaakt.

Carolien Lasonder, adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

AVG een jaar la­ter: waar moe­ten sport­clubs nu aan den­ken?

AVG een jaar later

Mei 2019

Op 25 mei 2019 geldt de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) precies een jaar. De AVG bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen. Kortom: de wet legt op het gebied van privacy veel verantwoordelijkheid neer bij sportclubs. Waar moeten clubs na een jaar aan denken?

Lees het hele artikel

‘AVG proof’ blijven

Clubs die al actie hebben ondernomen moeten nu ‘AVG proof’ blijven. De wetgeving gaat niet weg en wat er precies verwacht wordt, wordt steeds duidelijker. Van sportclubs wordt verwacht dat zij hierin meebewegen en waar nodig aanpassingen doen in hun privacybeleid. Deze clubs hebben nu de taak om te controleren of zij nog steeds ‘AVG proof’ zijn. Een van de dingen is bijvoorbeeld de registratie van datalekken. Gebeurt dat goed?

‘AVG proof’ worden

Voor clubs die door gebrek aan tijd, kennis en financiën er nog niet aan toegekomen zijn om AVG proof te worden, is het belangrijk om actie te ondernemen. Mijn advies aan clubs die niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken is: breng in beeld welke gegevens je op welke plek in je club verwerkt. Zo weet je welke gegevens je hebt en hoe je die op een goede manier kunt inzetten. Clubs die werken met een online boekhoudpakket, nieuwsbrieven laten versturen of incasso van de contributie of de ledenadministratie uitbesteden, moeten verwerkersovereenkomsten opstellen.

Voordelen AVG

De AVG wordt soms als een draak van een wet gezien, maar biedt ook voordelen. Clubs krijgen inzicht in de gegevens die ze verwerken en hoe ze dat doen. Dit is ook handig bij overdracht van bestuursfuncties. Daarnaast biedt ze de kans processen op te schonen en efficiënter in te richten. Bovendien worden ook leden  zich steeds bewuster van hun privacy en verwachten ze ook van hun sportvereniging een  integer databeleid.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig  bij het privacybeleid van de vereniging of heb je andere juridische vragen? Kijk of jouw bond aangesloten is bij DAS voor de Sport en we helpen je graag verder.

Carolien Lasonder, adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

Wan­ge­drag op de club: aan­spra­ke­lijk­heid blijft een grijs ge­bied

April 2019

Sportclubs schakelen steeds vaker opvoedkundigen in om trainers te helpen omgaan met ‘lastig’ gedrag van jongeren. Hoe ver mogen trainers gaan om brutaliteit en wangedrag aan te pakken en hoever reikt de verantwoordelijkheid van de club als een speler of trainer letsel oploopt?

Lees het hele artikel

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Het is zeer casuïstiek en zeer afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. De centrale vraag hierbij is: heeft de sportclub wel voldoende zorggedragen voor de veiligheid van de vrijwilligers en de leden?

Veilig trainen

Een sportclub heeft dus een verantwoordelijkheid. Trainers moeten veilig hun werk kunnen doen en leden moeten veilig kunnen trainen. Stel dat er onrust is tijdens een training tussen jongeren en de trainer neemt geen maatregelen. Dan riskeer je als club dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade als er iemand door een paar klappen letsel oploopt. Een speler opstellen die eerder ernstig wangedrag vertoonde toch opstellen, kan ook aanleiding zijn om van onvoldoende zorg te spreken.

Grijs gebied

Dat geldt ook als er een zogenoemde risicowedstrijd wordt gespeeld en de club zet te weinig mensen in om de boel in het gareel te houden. Als er dan schade of letsel ontstaat kan de club daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is vaak een grijs gebied en er zal altijd naar de afzonderlijke omstandigheden gekeken moeten worden.

Verzekeren en protocollen

Sportclubs adviseer ik om juridische bijstand te vragen als er een conflict dreigt of speelt. Zo voorkomt de club dat deze onterecht aansprakelijk gehouden wordt. Voor een sportclub is het geen overbodige luxe om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Sportclubs raad ik aan om duidelijke protocollen op te stellen over hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Dan is duidelijk wat er van een ieder wordt verwacht.

Mariska Wisman, senior jurist letselschade bij DAS

Ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten voor de club: re­gel het goed

April 2019

Veel sportclubs hebben een tekort aan vrijwilligers die bardiensten draaien of wedstrijden fluiten. Bij veel clubs zijn bardiensten verplicht voor leden of ouders van jeugdleden. Maar die hebben er niet altijd zin in om hun vrije dag op te geven voor de club.

Lees het hele artikel

Sommige clubs vragen een extra financiële bijdrage als leden geen vrijwilligersdiensten uitvoeren. Het geven van kortingen op de contributie als je wel vrijwillige diensten draait, gebeurt ook: de zogenoemde loyaliteitsbonus. De sportclub is vrij in haar beleid en in het opleggen van een sanctie, maar je moet het wel goed regelen.

Huishoudelijk reglement

Een club kan geen sancties opleggen aan leden als daarover niets is vastgelegd in het huishoudelijk reglement of statuten. Mijn advies is om de sancties vast te leggen in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is makkelijk aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen dan de statuten. Daarbij komt dat een wijziging van de statuten in een notariële akte moet worden vastgelegd. Iedere statutenwijziging kost de vereniging dus geld.

Vast aanspreekpunt

Een club doet er goed aan om een vast aanspreekpunt te hebben die de werkzaamheden van de vrijwilligers coördineert. Dan hoeven leden en ouders niet onderling vervanging te regelen wanneer ouders of leden op het laatste moment afzeggen. Dat bevordert  de bezetting van de vrijwilligers en voorkomt dat er geen bezetting is achter de bar of dat er geen scheidsrechter staat op het veld.

Ramon van Lieshout, jurist bij DAS

Sport­bles­su­res lei­den steeds va­ker tot ju­ri­di­sche stap­pen

December 2018

Clubbestuurders moeten zorgen voor duidelijke protocollen waar trainers en vrijwilligers zich aan moeten houden om de kans op ongelukken en aansprakelijkheid te beperken. Dat zegt Jasper van Eekeren van DAS.

Aanleiding is het feit dat sportblessures steeds vaker leiden tot juridische stappen. Een van de redenen daarvoor is dat mensen zich in het algemeen bewuster zijn van de mogelijkheden om de schade op een andere partij te kunnen verhalen.

Lees het hele artikel

Toezicht

Sportclubs hebben een bijzondere zorgplicht tegenover de sporters. Zij lopen daardoor het risico om aangesproken te worden wanneer letsel ontstaat tijdens het sporten. Denk hierbij aan situaties waarin te weinig toezicht is gehouden, onvoldoende instructies en waarschuwingen zijn gegeven of het materiaal niet deugt. Een voorbeeld hiervan is een turnoefening door een kind uit laten voeren zonder dat de trainer vooraf duidelijke instructies geeft en het kind een arm breekt. Ook kan worden gedacht aan een sportveld waaraan onvoldoende onderhoud is gepleegd, waardoor een deelnemer in een kuil stapt en daardoor een enkel breekt.

Procedures en veiligheid

Aansprakelijkheid ligt doorlopend op de loer. Clubbestuurders moeten zich daarom  regelmatig buigen over de procedures en de veiligheid om ervoor te zorgen dat de kans op ongelukken en aansprakelijkheid zo klein mogelijk blijft. De protocollen moeten daarbij actueel worden gehouden en actief gedeeld worden met alle betrokkenen.

DAS voor de Sport: mees­te vra­gen over AVG, ar­beids­recht en aan­spra­ke­lijk­heid

Meeste vragen over AVG, arbeidsrecht en aansprakelijkheid

Oktober 2018

Inmiddels heeft zich de 25e sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport. Met DAS voor de Sport ondersteunen we sportbonden en verenigingen bij alles wat hun bedrijfsvoering raakt. Maar DAS voor de Sport is nog lang niet uitgegroeid.

Lees het hele artikel

"Steeds meer sportbonden en verenigingen weten ons te vinden met hun financiële en juridische vraagstukken," vertelt Carolien Lasonder, coördinator Adviesdesk voor de Sport.  "De meest voorkomende onderwerpen waarover vragen binnen kwamen, waren de AVG, arbeidsrecht en aansprakelijkheid. Het aantal vragen is het afgelopen jaar verdubbeld. Ook komen er vanuit ons sportnetwerk steeds meer incasso-opdrachten binnen."

Co-creatie met de sport

DAS voor de Sport is ontstaan in co-creatie met de sport. "We vinden het belangrijk om ook in de toekomst aan te blijven sluiten bij de behoeften van bonden en verenigingen. De bestuurders en vrijwilligers hebben passie voor hun sport, maar daardoor dreigen juridische risico’s soms uit beeld te raken. Het blijkt dat bestuurders toegevoegde waarde zien om bij het minste of geringste en zonder kosten met een jurist te kunnen sparren. Daarnaast vindt men het fijn om proactief te worden geïnformeerd over risico’s voor hun vereniging en bijbehorende oplossingen," aldus Lasonder.

Chatbot als optie

Bij veel sportverenigingen leven vergelijkbare juridische vragen. "De toepassing van een chatbot voor sportverenigingen waarin de meest voorkomende vragen worden beantwoord, zou een mooie optie voor de toekomst zijn," zegt  Richard van Slooten van Legal Tech van DAS.  

Sport­clubs moe­ten be­lan­gen­af­we­ging ma­ken bij plaat­sen van foto's op web­si­te of so­ci­al me­dia

Voetbal_kids

25 mei 2018

Wordt het plaatsen van foto’s op een website of social media anders onder de AVG?

Feitelijk verandert er niet zoveel. Het was en blijft zo dat foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt en waarop mensen zichtbaar en herkenbaar zijn, mogen worden gepubliceerd als de club daar voldoende belang bij heeft. Er is namelijk een grote tenzij: als het redelijk belang van de afgebeelde persoon wordt geschaad, dan is publicatie niet toegestaan.Een redelijk belang kan bijvoorbeeld een privacybelang als een commercieel belang zijn. Iemand die duidelijk herkenbaar aangeschoten over het sportveld zwalkt, kan met een beroep op een redelijk belang bezwaar maken. Lees het hele artikel

Gerechtvaardigd belang
Het komt erop neer dat een sportorganisatie voor het maken en publiceren van beeldmateriaal toestemming moet hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang moet hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

Commercieel belang
Een beroep op het commercieel belang kan alleen als de sporter een zogenaamde ‘verzilverbare populariteit’ heeft. Bekende sporters kunnen publicatie vaak tegengaan of een vergoeding daarvoor vragen, ook als de foto niet privacygevoelig is. De sporter moet dan wel aantonen dat zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de sportclub die het materiaal wil publiceren.

Minderjarige amateursporters
Ga verder voorzichtig om met herkenbaar in beeld gebrachte minderjarige amateursporters. Bij kinderen jonger dan 16 weegt het privacybelang extra zwaar ten opzichte van het eventuele nieuws- of promotiebelang van de club. Vraag daarom toestemming aan de ouders voordat je de foto publiceert en leg uit waarvoor je de foto wil gebruiken. Wordt achteraf bezwaar gemaakt tegen publicatie? Dan moet je dit respecteren en de publicatie verwijderen als dat mogelijk is.

Belangenafweging
Sportclubs moeten in de praktijk altijd een belangenafweging maken. Uiteraard moeten sportclubs het beeldmateriaal goed beschermen. Ontstaat er toch een discussie met een geportretteerde, vraag dan om deskundig juridisch advies.
Carolien Lasonder, , Adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

Nog veel on­dui­de­lijk over ver­wer­kers­over­een­kom­sten bij sport­ver­e­ni­gin­gen

Verwerkingsovereenkomst

April 2018

Sportverenigingen worstelen nog met veel vragen over de aankomende AVG. Zij lopen in de praktijk tegen problemen aan met bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten. Een veelvoorkomende vraag is: moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met grote organisaties als Dropbox, Yahoo en Google? Het antwoord is ja, volgens Carolien Lasonder senior Jurist bij DAS. ‘Dat soort externe partijen verwerken ook persoonsgegevens. Zij slaan gegevens op en opslaan is ook verwerken’.

Lees het hele artikel

Alternatieve clouddiensten

Lasonder adviseert om te zoeken naar alternatieve clouddiensten als het niet lukt om met die grote organisaties verwerkersovereenkomsten af te sluiten. ‘Maak dan in elk geval gebruik van Europese aanbieders die zich moeten houden aan de Europese wetgeving en wees hier open over in je privacy statement’.

Privacy Shield List

Je kunt ook kiezen voor een bedrijf dat op de Privacy Shield List staat. Aan die bedrijven kun je persoonsgegevens doorgeven om te verwerken. Ook dan geldt dat aan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens moet zijn voldaan. Je moet dus nog steeds een verwerkersovereenkomst hebben.

Sportlink

Een partij als sportlink zegt de elementen van de verwerkersovereenkomst opgenomen te hebben in haar algemene voorwaarden, omdat zij anders met duizenden partijen verwerkersovereenkomsten af moet sluiten. Een ‘second best oplossing’.

Vragen

Heb je nog vragen over de AVG of wil je een verwerkersovereenkomst laten toetsen of opstellen? Neem voor meer informatie contact op via sportdesk@das.nl of bel met 020 651 7666.

Carolien Lasonder, Adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

AVG: wel­ke be­vei­li­gings­ei­sen en maat­re­ge­len?

AVG: beveiligingseisen en maatregelen

Maart 2018

De nieuwe privacywetgeving schrijft voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ moeten worden getroffen. Die maatregelen moeten leiden tot een ‘passend beveiligingsniveau’. Maar wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld?

Lees het hele artikel

De maatregelen moeten in verhouding staan tot de risico’s die er zijn. Dat kan verschillen van geval tot geval. Zo kunnen bepaalde beveiligingsmaatregelen bij precies dezelfde gegevensverwerkingen in het ene geval ‘passend’ zijn, maar onder andere omstandigheden ontoereikend.

Voorbeeld

Een voorbeeld: twee verenigingen sturen een nieuwsbrief naar hun leden. De risico’s van de verwerkingen zijn praktisch hetzelfde. Maar omdat de ene vereniging een tennisclub is en de andere een groep voor lotgenoten van seksueel misbruik, moet er een verschillend beveiligingsniveau gehanteerd worden. De gegevens zijn in het laatste geval immers een stuk gevoeliger van aard dan bij de tennisclub. Komt de informatie op straat te liggen, dan heeft dit grotere gevolgen voor de betrokkenen.

Lekken van persoonsgegevens

Verenigingen moeten zelf afwegen wanneer sprake is van een ‘passend beveiligingsniveau’ door het  bepalen van betrouwbaarheidseisen. Daarvoor zijn drie aspecten van belang: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Om betrouwbaarheidseisen op te kunnen stellen, zal vaak eerst een risicoanalyse gemaakt moeten worden. Je moet daarbij uitgaan van de risico’s en gevolgen voor de betrokkenen en dus niet de vereniging zelf. 

Maatregelen treffen

De betrouwbaarheidseisen moeten vertaald worden naar concrete beveiligingsmaatregelen. Maatregelen kunnen erop gericht zijn de kans dat risico’s zich voordoen te verlagen of de gevolgen voor betrokkenen te verkleinen. Het begint al met een wachtwoord op computers en bestanden. Het versleutelen van gegevens leidt bijvoorbeeld niet tot een verminderde kans op een lek, maar wel tot lagere risico’s. Andersom leidt anti-virussoftware tot een kleinere kans dat het risico zich voordoet, maar blijven de mogelijke gevolgen voor betrokkenen – bij het voordoen van het risico – even groot.

Tips

 • Ga bewust om met informatiebeveiliging: zorg er bijvoorbeeld voor dat de software up-to-date is en dat patches geïnstalleerd worden.
 • Zorg dat mensen geïnstrueerd zijn over omgang met gegevens: geen usb’s, laptop niet kwijtraken, niet iedereen - bestuursleden en vrijwilligers - overal toegang toe geven.
 • Denk aan geheimhouding door zowel werknemers, vrijwilligers als derde partijen: leg dit indien nodig vast in een geheimhoudingsverklaring. Ontwikkel protocollen met betrekking tot de omgang met incidenten en het doen van meldingen vanwege datalekken.

Ook wanneer je een passend beveiligingsniveau hebt, kan een beveiligingsincident niet worden uitgesloten. Het is dan belangrijk om aan te kunnen tonen dat jouw vereniging naar redelijkheid de nodige maatregelen heeft getroffen om het incident te voorkomen. Van belang is ook wat jouw vereniging heeft gedaan om het incident te bestrijden en de nadelige gevolgen te beperken.

Vragen

Heb je nog vragen over de AVG? Neem voor meer informatie contact op via sportdesk@das.nl of bel met 020 651 7666.

Carolien Lasonder, adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

AVG: wan­neer moet je een ver­wer­kings­over­een­komst heb­ben en wat moet er­in staan?

DAS_Sport

Februari 2018

Sportverenigingen moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG bepaalt om te beginnen niet alleen wat persoonsgegevens zijn, maar voornamelijk hoe je met deze gegevens om moet gaan en waarvoor je ze mag gebruiken. Bijna alle sportclubs verwerken standaard, maar ook bijzondere, persoonsgegevens. Meestal in een database met gegevens over (ex-)leden, vrijwilligers en personeelsleden. Gegevens die vaak worden gebruikt en die ook met anderen kunnen worden gedeeld, zoals met de sportbond.

Lees het hele artikel

Verplicht

Laat je een ander werken met persoonsgegevens van bijvoorbeeld je leden of personeel? Dan moet je een verwerkersovereenkomst opstellen. En dat is al snel het geval. Denk bijvoorbeeld aan een online boekhoudpakket waarmee je werkt, het uitbesteden van incasso van de contributie, nieuwsbrieven die je laat versturen, je ledenadministratie die je uitbesteedt of simpelweg gegevens die je in de cloud opslaat. Maar ook als je software laat installeren waarmee persoonsgegevens zullen worden verwerkt, als die software extern wordt beheerd in plaats van binnen een eigen ICT-omgeving. In al deze gevallen is een verwerkingsovereenkomst een wettelijke verplichte overeenkomst.

Inhoud

De verwerkersovereenkomst is dus een belangrijk document. In de verwerkersovereenkomst leg je onder andere vast waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de mogelijkheden om een audit uit te voeren en of de verwerker subverwerkers mag inschakelen voor de verwerking.

Vragen?

Heb je nog vragen over de AVG of wil je een verwerkersovereenkomst laten toetsen of opstellen? Neem voor meer informatie contact op via sportdesk@das.nl of bel met 020 651 7666.

Carolien Lasonder, Adviesdeskcoördinator - senior Jurist bij DAS

Van­af 25 mei 2018 geldt de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming

De AVG geldt ook voor sportverenigingen

November 2017

Wat betekent de AVG voor jouw sportvereniging?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet op het gebied van Privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van sportverenigingen dat zij in kaart brengen hoe zij omgaan met persoonsgegevens: welke gegevens zij verwerken, wat er met de gegevens gebeurt en wat de vereniging doet om die gegevens te beschermen.

Lees het hele artikel

Voor welke gegevens is jouw vereniging verantwoordelijk?

Bijna alle sportverenigingen verwerken in meer of mindere mate persoonsgegevens of zelfs bijzondere persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een database met gegevens over (ex)leden, gast-sporters, vrijwilligers en personeelsleden. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van de sport maar ook voor andere doeleinden. Bovendien worden deze gegevens vaak ook met anderen gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan de sportbond, het uitbesteden van de facturatie en inning van de contributie en de gemeente.
Voor deze gegevens en de verwerking daarvan is de vereniging verantwoordelijk. Dit betekent dat je als vereniging moet kunnen aantonen dat je met de gegevens mag doen wat je doet. Soms heb je expliciet toestemming nodig voor het verwerken van gegevens. Ook moet je de gegevens beschermen tegen onjuist gebruik, datalekken en diefstal.

Hoe beschermt jouw sportvereniging de gegevens waar zij verantwoordelijk voor is? En hoe toon je dat aan?

Uitgangspunten van de AVG zijn transparantie en verantwoording. Dit betekent dat je duidelijk moet zijn over wat je met de gegevens doet en dat je de keuzes die je daarin maakt kunt verantwoorden. Dit speelt op de volgende gebieden:

 • Juridisch: toestemming, privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten, enzovoort;
 • Automatisering: beveiliging, cloudvoorzieningen, back-ups;
 • Procedures: wie heeft toegang tot welke gegevens, vaste routeverwerking van gegevens, handelswijze bij incidenten, enzovoort;
 • Menselijk handelen: weet iedereen wat vanuit privacy wat wel en niet mag, en van hem verwacht wordt? Wie zorgt ervoor dat deze kennis bij iedereen up-to-date blijft?

Belangrijk bij dit alles is dat je goed opschrijft wat je doet en waarom (verantwoording). Maar ook dat je borgt dat wat je opgeschreven hebt (je plan) ook daadwerkelijk gebeurt. Maar hoe doe je dat?

Maak een stappenplan!

Er moet heel wat gebeuren en 25 mei 2018 is eerder dan je denkt. Schuif dit privacy-onderwerp dan ook niet voor je uit. Maak nu een stappenplan over wat je als vereniging moet doen, zodat je de tijd hebt om de zaken goed te regelen.

Begin bijvoorbeeld met de volgende stappen:

 1. Welke gegevens heeft de vereniging?
 2. Waarom heeft de verenging deze gegevens?
 3. Welke route leggen de gegevens af (wie heeft er beschikking over welke gegevens)?
 4. Wat doet de vereniging om de bescherming van deze gegevens te waarborgen?
 5. Wat moet er nog gebeuren om aan de AVG te voldoen?

Hulp nodig?

Wil je als vereniging je verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van de leden goed aanpakken? Nodig dan een van de privacyjuristen van DAS voor de Sport uit in een bestuursvergadering over dit onderwerp. De jurist helpt jullie op basis van de gegevens die de vereniging verwerkt en de route die deze gegevens afleggen, bij wat je als vereniging moet doen om aan de AVG te voldoen.

Zo kun je als vereniging vol vertrouwen aan de slag. En heb je daarna toch nog vragen? Met DAS voor de Sport heb je altijd een sparringpartner, ook op het gebied van de AVG!

Een bezoek van een jurist van DAS voor de Sport kost € 250,- exclusief btw. Neem voor een afspraak of voor meer informatie contact op via sportdesk@das.nl of bel met 020 651 7666.

Vrij­wil­li­gers: hoe ver gaat de zorg­plicht van de club?

Vrijwilligers

Oktober 2017

Hoe zit het als je vrijwilliger tijdens werkzaamheden voor de club een ongeval krijgt en daardoor letsel oploopt? Een werkgever heeft bijvoorbeeld een verregaande verantwoordelijkheid voor zijn werknemers. Loopt een werknemer letsel op tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, dan is zijn werkgever al gauw aansprakelijk. De werkgever moet dan bewijzen dat hij aan zijn veiligheids- en zorgplicht heeft voldaan. Als werkgever moet je dan kunnen aantonen dat je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om het ongeval te voorkomen. Maar geldt dat ook voor een vereniging ten opzichte van haar vrijwilligers?

Lees het hele artikel

Uitoefening van beroep of bedrijf

De wettelijke zorgplicht geldt weliswaar ook voor vrijwilligers, maar het blijft een werkgeverszorgplicht. Er moet dus sprake zijn van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook speelt een zekere mate van gezagsverhouding een rol. Daarbij moet het betreffende vrijwilligerswerk door betaalde werknemers verricht kunnen worden en moet er sprake zijn van profijt voor de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld besparing van loon zijn.

Grijs gebied

Het blijft echter een grijs gebied in welke gevallen de zorgplicht geldt voor vrijwilligers. Dat blijkt ook uit uitspraken van rechters. In geval van een dierenasiel, een stichting, besloot het Gerechtshof dat de stichting geen andere zorgplicht heeft voor haar betaalde werknemers dan voor haar onbetaalde werknemers die werkzaamheden uitvoeren voor het dierenasiel. De positie van betaalde en onbetaalde werknemers werd hier gelijkgesteld door de rechter.

Vereniging is anders

Bij clubs en verenigingen is dat vaak anders. In geval van een scoutingvereniging besloot de rechter dat zij niet aansprakelijk was voor een vrijwilliger die ernstig letsel opliep na een val van een kabelbaan. De rechter oordeelde dat de scoutingvereniging niet gelijk te stellen is met een werkgever en gaf daarvoor verschillende redenen. Zo was deze vereniging niet gericht op economisch profijt en alleen gericht op vrijetijdsbesteding. Verder werd de vereniging volledig gerund door vrijwilligers en was er geen sprake van een gezagsverhouding die te vergelijken is met een werkgever-werknemerverhouding. De zorgplicht gold daarom niet.

Verzekeren

Loopt een vrijwilliger letsel op tijdens werkzaamheden voor de club? Dan doe je er als vereniging verstandig aan om je te laten bijstaan om te voorkomen dat de vereniging onterecht aansprakelijk gehouden wordt. En sluit altijd een goede aansprakelijkheidsverzekering af.

Mariska Wisman, senior jurist Zorg & Letsel

Toe­komst­ver­ken­ning: ver­e­ni­gin­gen on­der druk door af­na­me le­den

Toekomstverkenning

Oktober 2017

In de op 12 september verschenen Sport Toekomstverkenning 'Een Sportiever Nederland' verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien.

Lees het hele artikel

Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders; voor de supporters is er dan minder te juichen. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid.

Ledenaantallen dalen

Uit de modellering van de toekomstverkenning blijkt onder andere dat het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging, tussen 2006 en 2014 is gedaald met ruim 11%. Deze daling is vooral zichtbaar bij mensen tussen de 40 en de 70. Bij kinderen tot 10 jaar is wel een stijging te zien in sportlidmaatschap. Ervan uitgaand dat de daling in de toekomst doorzet en daarbij rekening houdend met toekomstige veranderingen in de bevolkingsopbouw, zal het aandeel mensen dat lid is van een sportvereniging dalen naar bijna 19% in 2030.

DAS voor de Sport beseft dat dalende ledenaantallen de uitdaging voor sportverenigingen om financieel gezond te blijven nog groter maken. Ook omdat de gemeente zich steeds meer terugtrekt en kosten stijgen. Veel clubs zijn hierdoor niet in staat te sparen voor toekomstige investeringen. Of ze teren zelfs in op de nog aanwezige liquide middelen. Als geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld het clubgebouw of de velden, komen veel verenigingen in de problemen.

Maatwerk in debiteurenbeheer helpt u financieel gezond te blijven

Samen met sportbonden hebben we daarom een brede oplossing  voor uw debiteurenbeheer ontwikkeld waarmee we snel, efficiënt en met de juiste ‘tone of voice’ contributiegelden, sponsorgelden en andere facturen incasseren. Hierdoor bespaart u tijd en geld en verbetert uw financiële positie. Verder bieden we u meer inzicht in de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van uw leden en hebt u de mogelijkheid deze inzichten anoniem te vergelijken met die van andere sportverenigingen. Lees er meer over in de brochure van DAS voor de Sport.

Ge­ke­tend: flexi­bi­li­teit bij sport­ver­e­ni­gin­gen door meer tij­de­lij­ke ar­beids­con­trac­ten.

Geketend

Oktober 2017

In de sportbranche is de ketenregeling, zoals die vanaf 1 juli 2015 geldt, onwerkbaar gebleken. Veel sportclubs kunnen het zich namelijk niet veroorloven vaste contracten met betaalde sporters of scheidsrechters te sluiten.

Lees het hele artikel

Uitgangspunt

Uitgangspunt in de Wet werk en zekerheid is dat er maximaal twee jaar of maximaal op basis van drie tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden gesloten, en dat die automatisch eindigt. Daarna ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst kan alleen worden beëindigd als sprake is van een redelijke ontslaggrond of met medewerking van de werknemer.

Uitzondering

De CAO Sport biedt vanaf 1 september 2017 aan sportwerkgevers mogelijkheden om af te wijken van die wettelijke ketenregeling: zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van vier jaar is daar nu mogelijk. Sportclubs en hun sporters en scheidsrechters kunnen op die manier langer een tijdelijk contract overeenkomen zonder dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar hoeven aan te gaan. De uitzondering geldt voor alle betaalde krachten bij sportverenigingen waarop de CAO Sport van toepassing is.

Toepassen

Als de sportwerkgever lid is van een van de werkgeversverenigingen die een CAO hebben afgesloten, valt die betreffende sportwerkgever onder die CAO en is zij ook gehouden die CAO op haar personeel toe te passen. Als een CAO van toepassing is, doet de sportwerkgever er goed aan om de CAO aandachtig door te nemen en de relevante bepalingen ook daadwerkelijk op de arbeidsovereenkomsten toe te passen. In het geval van de uitzondering op de ketenregeling, kan de sportwerkgever langere contracten op tijdelijke basis met zijn medewerkers overeenkomen.

Het is aan te raden de medewerkers uit te leggen dat je daarbij gebruikmaakt van de mogelijkheden die de CAO in afwijking van de wet biedt. Dit om te voorkomen dat werknemers ten onrechte denken eerder in aanmerking te komen voor een vast contract.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS

DAS voor de Sport: een vlie­gen­de start!

Bijeenkomst DAS voor de Sport

Mei 2017

Een half jaar geleden vond de officiële kick-off plaats van DAS voor de Sport. Afgelopen donderdag 11 mei was de volgende bijeenkomst met vertegenwoordigers van een groot aantal sportbonden. Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking tot nu toe te evalueren en op basis van die ervaringen elkaar te ondersteunen, bij te sturen en te groeien. Daarnaast is DAS druk bezig om das.nl/sport uit te breiden met verschillende vormen van dienstverlening in een co-creatie met de bonden.


Lees het hele artikel

Kennis delen

Met DAS voor de Sport ondersteunt DAS sportbonden en sportverenigingen bij alles wat hun bedrijfsvoering raakt. De sportbonden vinden het belangrijk om kennis met elkaar te delen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. De mogelijkheden die DAS biedt in combinatie met de behoefte aan collectieve inkoop van juridisch advies, maakt dat de bonden kiezen voor DAS als partner.

Groei

Het aantal aangesloten sportbonden is inmiddels gegroeid tot 17 met daaronder 6.442 verenigingen en ruim 900.000 leden. Onlangs hebben zowel de KNZB (zwemmen) als de KNGU (gymnastiek) zich aangesloten bij DAS voor de Sport.

Ondersteuning van sportverenigingen

Er zijn veel issues in de sportwereld die de dienstverlening van DAS raken. Ons doel is sportverenigingen in Nederland eenvoudig en betaalbaar toegang te geven tot juridische informatie. Maar dit is niet alles: in co-creatie met de bonden zijn er veel ideeën om de samenwerking verder uit te bouwen. Er wordt onderzocht naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om bestuurders van sportverenigingen te screenen om de kans op excessen te verkleinen. Daarnaast kan DAS letselschade verhalen voor (jeugd)leden die betrokken raken bij een verkeersongeval van of naar een training of wedstrijd, en we ontwikkelen een nieuwe rechtsbijstandverzekering voor verenigingen.

De toekomst

Een vliegende start van een mooie samenwerking in de sport! De verwachting is dat het aantal deelnemende sportbonden de komende periode verder groeit en de dienstverlening de komende tijd steeds verder uitbreidt.

Spon­sor­con­trac­t: dit zijn de aan­dachts­pun­ten

Sponsorcontract: dit zijn de aandachtspunten

Sport en sponsors is bijna zoiets als broodje en kaas. Het kan zonder, maar met wordt het allemaal veel aantrekkelijker. Als sportvereniging gaat u voor het beste dus ook als u uw club verbindt aan een sponsor. Maar waar moet u op letten?

Lees het hele artikel

Sponsorbijdrage

Samen met de sponsor maakt u afspraken over wat de sponsorbijdrage inhoudt en wat u als club ervoor terugdoet. De sponsorbijdrage kan uit verschillende vormen bestaan. Bijvoorbeeld een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. In het laatste geval is het goed om de geldelijke tegenwaarde vast te leggen. Uiteraard spreekt u ook af met de sponsor wat u als vereniging hier tegenover stelt.

Bekoelde relatie

Net als in iedere relatie bestaat de kans dat de relatie bekoelt. Daarom is het verstandig hierop voorbereid te zijn. Leg daarom in het contract vast wat u moet doen als daarvan sprake is. Denk bijvoorbeeld aan mediation.  Als u er samen echt niet meer uitkomt, spreek dan af welke instantie bevoegd is om een oordeel te vellen. Dat kan de Nederlandse rechter zijn of een arbitragecommissie.

Sportief gedrag

Het gaat vaak fout in relaties als de afspraken onderling niet duidelijk zijn. Of als de uitvoering van de afspraken van de ander onder de maat is. In de sport gaat het om sportiviteit. Dat is de aantrekkingskracht van de sport op sponsors. Daarom is het goed om invulling te geven aan wat er onder sportief gedrag wordt verstaan. En hoe de individuele leden van de vereniging daaraan gebonden zijn.

Kleding

Als de sponsor bijvoorbeeld de kleding voor het elftal beschikbaar stelt, mag de sponsor verwachten dat de kleding gedragen en goed verzorgd wordt. Denk ook aan het gebruik van de kleding voor en na de wedstrijd. Vindt de sponsor het goed dat teamleden de kleding buiten de wedstrijden dragen, bijvoorbeeld als vrijetijdskleding? Zijn er individuele leden met een eigen sponsor? Maak dan afspraken hoe u hiermee omgaat.

Concreet

Het is goed om vooraf de afspraken vast te leggen en concreet te benoemen. Daar zult u geen spijt van krijgen. Blijft de relatie met de sponsor goed? Dan zal het contract na de feestelijke ondertekening een mooi aandenken zijn. Gaat het mis? Dan zal het voor beide partijen een handige leidraad zijn om op een goede manier uit elkaar te gaan.

Ramon van Lieshout, jurist bij DAS

Tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­kom­sten in de sport

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de sport

Mei 2017

Sportverenigingen werken veel met tijdelijke arbeidscontracten. Trainers, barpersoneel of facilitair medewerkers zijn vaak op tijdelijke basis in dienst. Een vast contract is voor veel sportverenigingen simpelweg te duur. De Wet werk en zekerheid bezorgde veel sportverenigingen kopzorgen. Inmiddels gelden er voor de sportwereld andere regels. Hoe is het nu geregeld en waar moet je als sportvereniging rekening mee houden?

Lees het hele artikel

Periode

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst al na 2 jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook voor een werknemer die 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad zonder tussenpozen van meer dan 6 maanden. Inmiddels geldt er voor sportverenigingen een uitzondering. Zij kunnen sinds 1 januari 2017 bij cao afwijken van deze regels. Zij kunnen 6 tijdelijke contracten in 4 jaar tijd afsluiten. Bij het aangaan van de zevende overeenkomst, of bij het overschrijden van die 4 jaar, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een nieuwe keten gaat pas in na 6 maanden na het einde van de laatste arbeidsovereenkomst en de nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomst. De tussenpozen blijven dus wel gewoon 6 maanden.

Aanzeggen

Als werkgever moet je bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, minstens een maand voordat het afloopt, schriftelijk kenbaar maken of het contract zal worden voortgezet of niet. Dat geldt ook voor sportverenigingen die personeel in dienst hebben. Je moet het dus in beide gevallen aangeven. Doe je dat niet, of niet tijdig? Dan ben je de werknemer een vergoeding van maximaal een maandsalaris verschuldigd. Of naar rato als het niet tijdig gebeurt. Zet je het contract voort? Dan moet je aangeven onder welke voorwaarden. Bij verlenging is dan ook nog van belang te weten dat bij niet-tijdige melding de oude arbeidsvoorwaarden blijven gelden. Kortom: houd dus goed bij wanneer je iemand moet aanzeggen.

Proeftijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. Wel kan je een eerste contract voor een iets langere periode aangaan, bijvoorbeeld voor 7 maanden. De proeftijd mag dan wel opgenomen worden en is dan maximaal een maand.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS

Club­le­den roy­e­ren voor te wei­nig lo­ten­ver­koop. Kan dat ei­gen­lijk?

Clubleden royeren voor te weinig lotenverkoop. Kan dat eigenlijk?

De afgelopen dagen stonden de kranten vol met het verhaal over het royeren van vier jeugdleden bij voetbalclub Bladella omdat ze te weinig geld hadden opgehaald met een lotenverkoop voor hun voetbalvereniging en de ouders weigerden het resterende deel te betalen. Tijdens een algemene ledenvergadering is bij de club besloten dat het lidmaatschap van de club wordt beëindigd als de kinderen geen of te weinig loten verkopen en de ouders niet bereid zijn de rest bij te betalen. Dat leidt nu tot een schrijnende situatie waarvan de kinderen de dupe zijn.

Lees het hele artikel

Loyaliteitsbonus

Veel sportverenigingen werken met een systeem dat leden een loyaliteitsbonus krijgen als daar het draaien van bardiensten of verkopen van loten tegenover staat. Met andere woorden: als leden vrijwilligerswerk doen voor de club dan hoeven ze minder contributie te betalen. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. Leden hebben voordeel omdat ze minder contributie hoeven te betalen en de club bespaart kosten omdat zij geen mensen hoeven in te huren.

Statuten

Als je zo een systeem hanteert of wil gaan hanteren dan is van belang wat er in de statuten staat. Als er niet in de statuten is opgenomen dat leden minder contributie hoeven te betalen omdat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen voor de club zoals bardiensten draaien, fluiten of vlaggen, dan kun je als club niet afdwingen dat leden bardiensten draaien of loten verkopen. Als bestuur kun je de statuten niet tijdens een seizoen eenzijdig wijzigen. Ook niet als de ledenvergadering daarin heeft ingestemd. Je kunt het systeem pas invoeren met de start van het volgende seizoen. KPN kan ook niet ineens een abonnement met tien euro verhogen. Dat kan pas per prolongatiedatum.

Royement

Staat in de statuten dat leden recht hebben op een loyaliteitsbonus als zij vrijwilligerswerk doen voor de club, maar zij leveren die tegenprestatie niet? Dan zal de volledige contributie alsnog betaald moeten worden. Als dat niet gebeurt dan voldoet men niet aan zijn of haar betalingsverplichting. Gevolg kan dan een royement zijn. Als iemand zijn telefoonrekening of kabelabonnement niet betaalt dan zal dat uiteindelijk ook leiden tot een royement. Ouders kunnen dan niet opvoeren dat hun kinderen geen tekenfilms meer kunnen kijken en daarom het royement niet terecht is.

Voorzichtig

Wel vind ik dat je voorzichtig moet zijn met het royeren als het om kinderen gaat. Ik hoop dan ook dat Bladella en de ouders van de vier jeugdleden alsnog tot een oplossing komen waarbij de kinderen gewoon weer lekker kunnen voetballen.

Ramon van Lieshout, jurist bij DAS

On­ge­val op de pis­te: waar heb je recht op?

Ongeval op de piste

Februari 2017

Au! Daar lig ik. Mijn benen in de knoop. Ik denk alleen maar ‘als ik mijn benen maar niet breek’. Die hangen in de lucht. Met skies eraan. Heel onhandig. Ik val zo een 25 meter naar beneden op de piste. Uiteindelijk beland ik recht tegenover de koffietent. Gelukkig ben ik ongedeerd en kan ik, met wat hulp van anderen, weer overeind komen. Maar wat als het minder goed afloopt en je breekt wel je been doordat een medewintersporter je iets te fanatiek naar beneden helpt? Ik leg een aantal vragen voor aan mijn collega Mariska Wisman, senior jurist Zorg en Letsel.

Lees het hele artikel

Vragen

Is een medewintersporter aansprakelijk als je onderuit geskied wordt en daardoor letsel oploopt?
Mariska: Dat kan zeker. Op de piste gelden regels, opgesteld door de FIS (Internationale Ski Federatie), een soort verkeersregels op de piste. Als je medewintersporter zich niet houdt aan die regels en jij daardoor letsel oploopt, is hij of zij zeker aansprakelijk te stellen.

Waar moet je rekening mee houden?
Mariska: De regels van de FIS zijn erg belangrijk. Daarnaast spelen ook de omstandigheden een grote rol. Te denken valt aan de weersomstandigheden en ervaring van de skiërs. Bovendien is de hoofdregel dat het recht geldt van het land waar het ongeval plaatsvond. Dat kan dus leiden tot uiteenlopende regels bij het vaststellen van de schuld en de schade. Zo blijkt uit rechterlijke uitspraken in Oostenrijk dat het niet dragen van een skihelm je als slachtoffer duur kan komen te staan.

Hoe kun je het beste handelen?
Mariska: Zorg voor zoveel mogelijk informatie. Noteer de gegevens van de tegenpartij, de exacte plaats van het ongeval en heel belangrijk: van mogelijke getuigen. Maak beeldmateriaal of zorg dat de politie ter plaatse komt, zodat er een politierapport wordt opgemaakt. In Oostenrijk bijvoorbeeld komt de Alpinpolizei in geval van letsel altijd assistentie verlenen. En zorg ervoor dat je letsel is vastgelegd: ga altijd naar een dokter en neem de buitenlandse medische informatie mee naar huis of maak er een foto van.

Welke schade kun je claimen?
Mariska: Voor het opgelopen letsel kun je smartengeld claimen. Verder is het mogelijk om je materiële schade te vorderen. Daarbij kun je denken aan een kapotte bril of beschadigde ski’s, maar ook aan letsel gerelateerde schade zoals eigen bijdragen in de ziektekosten, reiskosten voor doktersbezoek of schade door arbeidsongeschiktheid. Ook hier geldt: de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van het recht in het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden.
Mocht je na een afdaling op je buik met spoed moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, neem dan direct contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar. Uiteraard hoop ik dat je zonder brokken kunt genieten van je wintersport.

Mireille Detrixhe, medewerker Corporate Communicatie

Aan welke regels moet je je houden op de piste? Op onze site staan de pisteregels op een rij.

Tips voor het in­cas­se­ren van con­tri­bu­tie

Tips voor het incasseren van contributie

Februari 2017

Bestuurders en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun sport zijn vaak het kloppend hart van de sportbond of vereniging. Uit liefde en passie hebben ze de bond of vereniging opgericht en houden deze in stand. Zij hebben in hun rol te maken met alle juridische en financiële aspecten die horen bij het besturen van hun bond of vereniging. Afgelopen zomer was veelvuldig in het nieuws dat steeds meer sportverenigingen in financiële problemen zitten. Ze krijgen te maken met leden die minder goed van betalen zijn, met subsidies die minder worden en met teruglopende sponsorcontracten. Consequentie is dat er vaak bezuinigd wordt op onderhoud van accommodatie, materiaal en trainers.

Lees het hele artikel

Maatschappelijk verantwoord incasseren

De noodzaak om de financiën goed op orde te hebben, inkomsten te genereren en beter in te regelen is groter geworden. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het innen van contributiegelden van leden. Maatschappelijk verantwoord incasseren begint bij de bond of vereniging. Die moet zelf duidelijk vertellen wat de (betaal)regels zijn en welke consequenties verbonden zijn aan het niet nakomen van deze regels. Neem dit bijvoorbeeld op in het sportreglement en voer het beleid consequent uit. Informeer de non-betaler tijdig en bied een respectabele termijn om alsnog tot een betaling te komen. Ga altijd het gesprek aan om tot een oplossing te komen en probeer zo snel mogelijk een onderscheid aan te brengen in de leden die niet kunnen betalen en de leden die bewust niet willen betalen. Belast overigens niet de trainer, leider of aanvoerder met deze taak en beleg de verantwoordelijkheid bij de penningmeester.

Tips

 • Stel een duidelijk beleid op en communiceer dit met alle betrokkenen
 • Doe geen cash-transacties zonder kwitanties
 • Wees eenduidig en maak geen onderscheid onder de leden (ook niet voor de beste spelers)
 • Laat interventies van trainers, leiders, aanvoerders van het elftal achterwege
 • Sommatiecyclus: herinnering, aanmaning en ingebrekestelling
 • Neem persoonlijk contact op met uw debiteur
 • Leg een speelverbod op wanneer de betaalafspraken niet worden nagekomen
 • Schakel een incassopartner in bij het uitblijven van een betaling

Valentijn de Jong, manager financiële coaching bij DAS

DAS Ju­ri­di­sche Ad­vies­desk voor de Sport

Juridische Adviesdesk voor de Sport
December 2016

Sinds een half jaar is DAS dé juridische partner van de sport. Vrijdag 28 oktober 2016 zijn we officieel gestart start met de DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport. Veel van de sportbonden waren vrijdag 28 oktober aanwezig voor de feestelijke ondertekening in Amsterdam. Daarbij gaf Charles Staats, Commercieel Directeur van DAS, de aftrap en was ook Karin Korstanje, Chief Legal Business van DAS, aanwezig voor de ondertekening. Tot nu toe maken dertien sportbonden gebruik van de Juridische Adviesdesk DAS voor de Sport.

Lees het hele artikel

Via Das.nl/sport biedt DAS inmiddels dertien sportbonden én de ruim 4650 bij haar aangesloten sportverenigingen laagdrempelige juridische ondersteuning. Preventief en bij geschillen. En dit is pas het begin! We verwachten dat de komende periode meer bonden zich aansluiten. Ons doel is sportverenigingen in Nederland eenvoudig en betaalbaar toegang te geven tot juridische informatie.

Verenigingen kunnen ons kosteloos bellen en mailen met juridische vragen en sparren over juridische issues. Dit gaat van vragen rondom statuten, arbeidsovereenkomsten en aansprakelijkheid tot aan de positie ten opzichte van een gemeente, contracten met leveranciers en incasso. Is naast advies ook juridische hulp nodig? Dan bieden wij een oplossing van Flexx van DAS tegen een vast bedrag. Verenigingen van aangesloten bonden krijgen 5% korting op de vaste tarieven en 10% korting op ons uurtarief.
In het eerste half jaar heeft de Adviesdesk voor de Sport 26 adviesvragen via e-mail en telefoon beantwoord. Ook hebben we de eerste verenigingen bijgestaan bij het opstellen en beoordelen van contracten.

Om de adviesdesk optimaal te benutten is het belangrijk dat de sportverenigingen de adviesdesk eenvoudig kunnen vinden. Deel dit artikel dan ook vooral met uw (collega) verenigingen per e-mail, via de website en op social media. Op deze manier kunnen we hen nog beter van dienst zijn!

Voor­zie­nin­gen re­a­li­se­ren op het sport­com­plex

Voorzieningen op sportcomplex
December 2016

Sportverenigingen huren vaak van de gemeente een stuk grond met daarop sportvelden, een clubhuis met kantines en kleedkamers. Als de accommodatie van een sportvereniging niet meer voldoet en aan vernieuwing toe is, willen gemeenten niet altijd delen in de kosten voor nieuwe tribunes, doucheruimten en veldverlichting.

Lees het hele artikel

Waar moeten sportverenigingen op letten als zij nieuwe voorzieningen willen realiseren?

Verenigingen moeten dergelijke zaken altijd schriftelijk vooraf regelen voordat wordt begonnen met werkzaamheden. Dit klinkt als een open deur maar in de praktijk gaat dit vaak fout. Men vertrouwt op mondelinge afspraken of men denkt “dat komt later wel”.

Als het gaat om uitbreiding of herstel van bestaande voorzieningen, dan kan er een herstelverplichting rusten op de gemeente als verhuurder en is de gemeente verplicht te zorgen voor herstel. De gemeente moet, ook zonder herstelverplichting, expliciet toestemming geven voor het realiseren van de voorzieningen. Het realiseren van de voorzieningen zonder toestemming vooraf kan worden gezien als een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst aan de kant van de sportvereniging. Geeft de gemeente geen (schriftelijke) toestemming voor het realiseren van de voorzieningen of laat de gemeente helemaal niets van zich horen, dan kan de sportvereniging een machtiging vragen aan de rechter.

Hoe zit het met de eigendom en het onderhoud van de nieuw te realiseren voorzieningen?

Als er geen afspraken vooraf worden gemaakt dan komt het onderhoud van de nieuw te realiseren voorzieningen voor rekening van de vereniging, omdat de gerealiseerde voorzieningen geen onderdeel uitmaken van “het gehuurde”. De onderhoudsverplichting staat los van de eigendom van de zelf gerealiseerde voorzieningen. Door natrekking kunnen zaken wel aan de grondeigenaar gaan toebehoren. Dat houdt in dat de voorzieningen, die op de grond van de gemeente gebouwd worden, deel gaan uitmaken van de grond en dus in eigendom van de gemeente komen. Alhoewel voor huurders een ‘wegbreekrecht’ bestaat voor zelf aangebrachte voorzieningen bij het eindigen van de huur, kan dit wegbreekrecht bij onroerende zaken praktisch gezien niet worden uitgeoefend. Om te voorkomen dat zelf aangebrachte voorzieningen, die bij het eindigen van de huur achterblijven, definitief aan de gemeente gaan toebehoren, moet een recht van opstal worden gevestigd. Dat kan via de notaris.

Als de huurovereenkomst eindigt, hoe zit het dan met de voorzieningen?

De vraag is of de voorzieningen aan de gemeente gaan toebehoren, of er een vergoeding moet worden voldaan, of dat de voorzieningen verplicht moeten worden verwijderd. Als de voorzieningen uiteindelijk aan de gemeente gaan toebehoren, dan kan opnieuw worden onderhandeld over de inhoud van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld: duur, huurprijs en huurprijsstijgingen.

Leg afspraken over huur, voorzieningen en onderhoud dus duidelijk en schriftelijk vast en bepaal wie waarvoor verantwoordelijk is.

Nino Perniciaro, senior jurist bij DAS

Za­ken doen via Whats­ap­p?

Zaken doen via Whatsapp
September 2016

Pas dan goed op je woorden

Whatsapp is superhandig; ook op de werkvloer. Op weg naar je volgende afspraak nog snel even je sportinstructeur aan het werk zetten en een paar vragen van sporters beantwoorden. Lekker efficiënt, maar weet je ook hoe het juridisch zit? Zo zijn afspraken die je in een app’je maakt rechtsgeldig. En ook privacy is een aandachtspunt. Zeker als je aan de slag gaat met webcare via Whatsapp.

Lees het hele artikel

Ontslag via Whatsapp
Afgelopen jaar ontsloeg een werkgever een van zijn medewerkers via Whatsapp. Hij liet in een bericht weten dat hij zijn tijdelijk contract niet verlengde. Misschien niet zo’n fraaie actie, maar volgens de rechter mag het wel. Een bericht via Whatsapp kan voldoende zijn om een medewerker de laan uit te sturen. Of om te laten weten of je zijn tijdelijk contract verlengt of juist niet. Er moet dan wel bewijs zijn dat je werknemer het bericht heeft ontvangen en gelezen. En de blauwe statusvinkjes van Whatsapp zijn in de rechtbank dan niet altijd genoeg. Want hoe weet je nu bijvoorbeeld dat het kind van de medewerker niet met het toestel heeft zitten spelen?

Weet wat je zegt
De uitspraak van de rechter maakt het je niet alleen makkelijker om officieel mededelingen te doen aan je werknemers. Want de uitspraak zegt ook dat Whatsapp-berichten tellen als een schriftelijke overeenkomst. En dat betekent dat medewerkers, klanten en leveranciers je mogen houden aan beloftes die je doet op Whatsapp. Dus als je een vakantieaanvraag van een medewerker goedkeurt op Whatsapp kun je daar later niet op terugkomen zonder dringende reden. En beloof je via Whatsapp dat een klant een defect product mag ruilen, of ga je in een bericht akkoord met de prijs van een leverancier? Dan is het vrij zeker dat je aan die afspraken vastzit.

Ook webcare op Whatsapp
Je kunt Whatsapp natuurlijk gebruiken voor alledaagse berichten. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die ook webcare aanbieden via de berichtenservice. En dat roept nieuwe juridische vragen op. Dat blijkt uit onderzoek van socialmedia-expert Jarno Duursma onder 77 bedrijven die in 2015 startten met klantenservice via Whatsapp. Zij worstelen vooral met de privacywetgeving. Moet je klanten ook via Whatsapp bijvoorbeeld lastigvallen met je privacyverklaring?

Het is zeker verstandig om klanten bij de start van een gesprek op je disclaimer te wijzen. Geen fijne binnenkomer, maar dan weten klanten in elk geval wat je met de gesprekgegevens doet. En dan is er nog de Wet bescherming persoonsgegevens. Die zorgt ervoor dat je niet zomaar naar naam en adres mag vragen. Heb je die wel nodig, dan kun je beter even bellen met de klant. Misschien niet de service die je voor ogen hebt, maar je voorkomt in elk geval dat je het aan de stok krijgt met de Autoriteit Consument & Markt.

Poké­mon Go

Pokemon Go
September 2016

Juridische vragen op een rij

Virtuele figuurtjes vangen. Over de hele wereld zijn mensen in de ban van het spel Pokémon Go. Het leidt zelfs tot gevaarlijke of ongewenste situaties. Maar wat als ze op het sportterrein komen en het tot ongelukken leidt? Hoe zit het met privacy die geschonden wordt? Wat als de sportinstructeur te laat op de training komt omdat hij onderweg nog zoekende was naar een virtueel monstertje? Zomaar een paar vragen die me te binnen schieten. Ik zet de antwoorden voor je op een rij

Lees het hele artikel

Kan een sportvereniging je de toegang ontzeggen als je niet voor de sport komt?
Het klinkt een beetje als een “verboden voor onbevoegden”. De meeste sportcomplexen hebben huisregels opgesteld. Hieruit blijkt dat bezoek aan het sportcomplex toe ziet op het deelnemen aan of bezoeken van sportactiviteiten. Dat kan zijn dat je aan een wedstrijd of training meedoet of als toeschouwer komt kijken. Bij schending van de regels kan een toegangsverbod worden opgelegd.

Wat als je privacy wordt geschonden daardoor? Kun je dan schade vorderen?
Schade vorderen kan uiteraard, maar alleen als er sprake is van een onrechtmatige daad. Het betreden van het terrein van iemand anders zonder toestemming kan een onrechtmatige gedraging zijn. De vraag is wel of daardoor schade wordt geleden. Meestal is dat niet het geval, tenzij bijvoorbeeld de plantjes kapot getrapt worden. Het enkele gevoel van onbehagen is geen grond voor schadevergoeding.

Kun je aansprakelijk zijn als je een gevaarlijke situatie veroorzaakt al zoekende naar een Pokémon?
Er zijn al langzaam rijdende Pokémonzoekers gesignaleerd die tot meldingen bij de politie hebben geleid. Veroorzaak jij een verkeersongeval omdat je tijdens het zoeken naar virtuele figuurtjes een gevaarlijke situatie veroorzaakt, kan het zomaar zijn dat je de schade moet vergoeden. Hetzelfde geldt voor ongevallen op een sportterrein. Dat zal per geval bekeken moeten worden. Het lijkt me verstandig om op te blijven letten. Of je nu loopt, fietst of rijdt.

Heeft het consequenties als je te laat op je werk komt omdat je op zoek was naar een Pokémon?
Ik hoorde dat mensen tijdens hun pauze op jacht gaan naar de virtuele beestjes. Als je meerdere keren te laat van je pauze terugkomt of te laat op je werk, kan je dat een waarschuwing opleveren. Bij herhaling, na daarvoor gewaarschuwd te zijn, kan dat zelfs leiden tot ernstige maatregelen, waaronder ontslag.

Kan de maker van het spel aansprakelijk gehouden worden voor schade of letsel die mensen door het spel te spelen oplopen?
Dat lijkt me een lastige. Je kunt de maker van het spel moeilijk verantwoordelijk houden voor schade die een speler lijdt doordat hij of zij met de mobiel in de hand de gracht in stapt of onder een bus komt.

Blijf dus vooral opletten. Dat zal ik ook nog tegen het vriendje van mijn stiefdochter zeggen. Dat hij moet blijven opletten waar hij loopt als hij een paar haltes eerder de bus uit stapt om onderweg naar huis nog virtuele beestjes op te kunnen sporen.

 

 

Kla­gen­de om­wo­nen­den

Geluidsoverlast op het terras

Houd klagende omwonenden over het terras buiten de deur

Sportverenigingen hebben geregeld te maken met omwonenden die klagen over geluidsoverlast van het terras. Als een sportvereniging beschikt over de juiste vergunningen is er meestal niet veel aan de hand. Helemaal als de sportvelden en het clubgebouw er al stonden voordat de klager er woonde. Wat als het mis gaat?

Lees het hele artikel

Voor het hebben en gebruiken van een terras is een terrasvergunning noodzakelijk. Het kan zijn dat de toestemming om een terras te exploiteren is opgenomen in de exploitatievergunning of dat er een aparte terrasvergunning moet worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Er zijn ook een paar gemeenten die alleen een meldingsplicht kennen voor terrassen of die kleine terrassen tegen de gevel toestaan zonder vergunning. "Het kan dus best ingewikkeld zijn om te weten waar je als bestuur aan toe bent," zegt Thijs van der Weijde, jurist bij DAS. Wilt u weten hoe het in uw gemeente is geregeld? Kijk dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Terrasvergunning

Heeft u wel een terras maar geen vergunning? Dan kan een omwonende de gemeente om handhaving vragen. De sportvereniging loopt dan het risico dat gebruik van het terras wordt verboden op straffe van een dwangsom. Voor de vereniging geen leuk vooruitzicht. Zorg dus dat u tijdig een terrasvergunning hebt.

Toegestane tijden

Problemen doen zich ook voor als het terras wordt gebruikt buiten de toegestane tijden. Op zwoele zomeravonden is een terras nog wel eens langer in gebruik dan toegestaan. Dat kan voor de gemeente voldoende reden zijn het terras tijdelijk te sluiten: "Om eventuele overlast te voorkomen, adviseer ik het bestuur in een ledenbrief de leden te verzoeken zich te houden aan de regels en rekening te houden met de omwonenden. Een bestuur doet er goed aan om eens tijdens een algemene ledenvergadering een toelichting te geven op de regels en wat de consequenties kunnen zijn als men zich niet aan de regels houdt," zegt Thijs van der Weijde. "Dat kan al een hoop ellende voorkomen."

Komt u er niet uit? Dan helpt DAS u graag verder met DAS voor de Sport.

Sandra Voges, senior jurist Zorg en Letsel bij juridisch en financieel dienstverlener DAS

On­ge­val­len op het sport­ter­rein

Ongeval op het sportterrein

Is de sportvereniging aansprakelijk?

Het risico op ongevallen op een sportaccommodatie is groot. Denk aan een kind dat zijn arm breekt op de glijbaan van een zwembad. Een meisje dat tijdens rijles van haar pony valt en een hersenschudding oploopt. Of een tennisbal die zo hard wordt geslagen, dat hij over de hekken vliegt en tegen het hoofd van een toeschouwer belandt? In hoeverre moet je daar als sportcomplex of vereniging op voorbereid zijn en wanneer ben je aansprakelijk?

Lees het hele artikel

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven en zal per geval bekeken moeten worden. Als een vereniging de veiligheidsregels overtreedt, kan de vereniging aansprakelijk zijn voor de schade. Een vereniging kan niet alle ongelukken tijdens het sporten voorkomen. Bottom line is dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige verwijtbare gedraging, wil er sprake zijn van aansprakelijkheid. Maar over wat voor gedragingen hebben we het dan?

Onvoldoende toezicht

Hoe zit het als een kind zijn arm breekt op de glijbaan van een zwembad omdat hij bijvoorbeeld te snel achter iemand anders de glijbaan af gaat? Bij veel glijbanen staat een stoplicht en een medewerker van het zwembad. Als dat stoplicht niet werkte en de medewerker was niet aanwezig dan valt het zwembad mogelijk een verwijt te maken. Zelf moet je natuurlijk goed blijven opletten, maar als iets niet goed functioneert en/of er onvoldoende toezicht is, dan kan het zijn dat de organisatie verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld.

Leraar bekwaam

In het geval van het meisje dat van haar pony valt, is van belang of zij een cap droeg en of de leraar voldoende toezicht heeft gehouden. Voor sportverenigingen geldt een verantwoordelijkheid voor ingezette hulppersonen, zoals trainers. Vanuit die verantwoordelijkheid kan de vereniging aansprakelijk zijn.

Veiligheid materiaal

Als vereniging heb je de plicht om te zorgen voor een veilige sportaccommodatie. Zo dient het hek achter het tennisveld stabiel en zo hoog te zijn, dat het ballen kan tegenhouden die hoog worden geslagen. Stel je als club of vereniging altijd de vraag of je materiaal voldoende veilig is. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan de dug-out bij het voetbalveld: is de constructie stevig en dus veilig genoeg? Als een sporter of publiek letsel oploopt door bijvoorbeeld instorting of een deel dat afbreekt, kun je als vereniging mogelijk aansprakelijk zijn.

Protocol

Punt is dat een sportvereniging met veel verschillende partijen en zaken te maken heeft. Denk aan de accommodatie, materiaal, sportleraren en vrijwilligers. Het gevaar zit soms in een klein hoekje en aansprakelijkheid ligt daarmee op de loer. Belangrijk voor een vereniging is dat je een protocol hebt waaraan trainers of leraren aan moeten voldoen. Je doet er als vereniging goed aan om altijd te vragen om een verklaring van goed gedrag voor trainers. Leg afspraken vast over de grootte van een groep leerlingen/sporters, wat je moet weten van de leerlingen/sporters, welk materiaal gebruik je en is dat veilig genoeg. Vragen die je jezelf als club of vereniging moet stellen om ervoor te zorgen dat de kans op ongelukken en aansprakelijkheid zo klein mogelijk is.

Hulp nodig of wilt u meer inzicht in de aansprakelijkheid van uw vereniging? Stel uw vraag via DAS voor de Sport

Sandra Voges, senior jurist Zorg en Letsel bij juridisch en financieel dienstverlener DAS