Alles wat je wilt weten over zorgverlof

Is jouw kind, partner of ouder ziek? Dat is waarschijnlijk een moeilijke situatie voor je. Je mag in dit geval zorgverlof opnemen. Op deze pagina lees je er alles over.

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. De voorwaarden zijn dat (1) je de enige bent die de zieke zorg kan geven en (2) dat je tijdens je verlof de zorg ook daadwerkelijk geeft.

Voor deze mensen kun je zorgverlof krijgen:

  • kinderen, partners, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (dit zijn tweedegraads bloedverwanten);
  • huisgenoten;
  • mensen met wie je een sociale relatie hebt, zoals je schoonouders of vrienden (de relatie moet wel zodanig zijn dat het aannemelijk is dat je de zorg moet verlenen).

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, heb je geen recht op het zorgverlof. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zorg ook door een niet-werkende ouder of professioneel zorgverlener kan worden verleend. 

Hoelang duurt kortdurend zorgverlof?

Je mag maximaal 2 keer het aantal uren dat je werkt per week opnemen als kortdurend zorgverlof. Dit kan iedere 12 maanden opnieuw. Als je 40 uur per week werkt, mag je dus 80 uur kortdurend zorgverlof opnemen in 1 jaar. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op.

Krijg ik doorbetaald tijdens kortdurend zorgverlof?

Tijdens je kortdurend zorgverlof heb je in principe recht op 70% van je loon, tenzij je meer verdient dan het maximale dagloon volgens de Coördinatie wet Sociale Verzekeringen. Het kan dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Hoelang duurt langdurig zorgverlof?

Is er iemand uit je omgeving ziek of hulpbehoevend, en wil je die persoon voor langere tijd verzorgen? Dan kun je langdurig zorgverlof opnemen. Als die persoon levensbedreigend ziek is, is het niet vereist dat je de enige persoon bent die de zorg op zich kan nemen.

Je mag jaarlijks maximaal 6 keer je arbeidsduur per week aan langdurig zorgverlof opnemen. Als je 40 uur per week werkt, mag je dus 240 uur verlof opnemen.

De eventuele spreiding van dit verlof bepaal je als werknemer zelf. Het kan zijn dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Het langdurend zorgverlof eindigt als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie je zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer (levensbedreigend) ziek is.

Krijg ik doorbetaald tijdens langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is onbetaald, maar je bouwt wel vakantiedagen op. Ook in dit geval kunnen er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.     

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt langdurend zorgverlof?

De omvang van langdurig zorgverlof bedraagt per jaar maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur. Je kunt het verlof ook over meerdere weken spreiden. Bijvoorbeeld door 12 weken lang de helft van jouw wekelijkse werkuren als zorgverlof op te nemen.

Kan mijn werkgever de aanvraag voor zorgverlof weigeren?

Als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, kan je werkgever jouw aanvraag voor langdurig zorgverlof weigeren. Die moet daarbij wel aangeven waarom die weigert. Ook kan jouw werkgever je achteraf vragen aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was. Als het verlof eenmaal is verleend, kan je werkgever hier niet meer op terugkomen.

Wat is calamiteitenverlof?

Als je vrij neemt om een dringend privéprobleem op te lossen, kun je calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet dan gaan om zeer bijzondere, persoonlijke of onvoorziene omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een ziek kind van school moet halen of je partner gaat bevallen. Je meldt het verlof bij je werkgever. Je salaris loopt gewoon door tijdens het verlof. In de cao kunnen afwijkende regels staan.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Omdat het bijna ondoenlijk is om zowel arbeid te verrichten als mantelzorger te zijn, heb je als werknemer het recht om onbetaald (langdurig) zorgverlof op te nemen.

Veel werkgevers zijn bereid om rekening te houden met de mantelzorgtaken van hun werknemers. Daarom is het altijd verstandig om het gesprek aan te gaan met je werkgever als er sprake is van een situatie waarbij je mantelzorg moet verlenen. In overleg met je werkgever kun je dan de mogelijke oplossingen bespreken.

Wat kost de ondersteunende zorg bij mantelzorg?

Sommige vormen van vervangende zorg worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of door een aanvullende zorgverzekering. Je kunt vervangende zorg soms ook inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB vanuit de Wet langdurige zorg).

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Die kunnen vaak door de gemeente worden vergoed, bijvoorbeeld als je als mantelzorger een bijstandsuitkering hebt.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.