Er is een fout opgetreden in dit component.

Heeft een werknemer altijd recht op vakantiegeld en zo ja, op hoeveel?

Ja, iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt ten minste 8% van het brutoloon, tenzij een cao of een andere regeling iets anders bepaalt. Loon en vakantiegeld samen is altijd ten minste 108% van het minimumloon.