Proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een proeftijd is een periode waarin u en een werknemer met elkaar kunnen kennismaken. Zo een kennismakingsperiode mag u niet altijd afspreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat houdt een proeftijd in?

Een proeftijd houdt in dat u en uw werknemer de proef op de som nemen. U kijkt of uw werknemer geschikt is en uw werknemer kijkt of hij in het team past. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Neemt u het initiatief tot ontslag? Dan bent u verplicht om de reden hiervan schriftelijk te laten weten als uw werknemer daarom vraagt.

Wanneer mag u een proeftijd afspreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een proeftijd mag u afspreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden. Daarnaast is een proeftijd toegestaan bij een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum, zoals een arbeidscontract voor de duur van een project.

Gaat het om een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer? Dan is een proeftijd in de meeste gevallen niet mogelijk. Een proeftijd mag dan namelijk alleen als die arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van uw werknemer eist dan het vorige arbeidscontract waarbij de werkzaamheden uit het vorige contract onvoldoende inzicht geven.

Let op
De proeftijd kan ook nietig zijn als werknemer bijvoorbeeld 6 maanden uit dienst is geweest en daarna terugkeert om exact dezelfde werkzaamheden te verrichten.

Hoe lang mag een proeftijd duren?

De maximale lengte van een proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst:

 Duur arbeidsovereenkomst  Maximale lengte proeftijd
 6 maanden of korter  Niet
 Langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar  1 maand
 2 jaar of langer  2 maanden

Bij een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum is de maximale lengte van de proeftijd 1 maand.

Hoe spreekt u een proeftijd af?

Een proeftijd mag u alleen schriftelijk overeenkomen. Dat doet u met een zogenoemd proeftijdbeding. Dit beding kan op meerdere plaatsen staan.

Een proeftijdbeding staat meestal in een arbeidsovereenkomst. Deze bepaling kan echter ook in een personeelsreglement staan. Voorwaarde is dat in de getekende arbeidsovereenkomst een verwijzing naar dit personeelsreglement staat, bij voorkeur met de mededeling dat het reglement bij het tekenen van de overeenkomst is overhandigd. Het beding kan ook in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst een verwijzing naar de cao of de cao is algemeen verbindend verklaard.

Wanneer gelden er andere regels?

Rondom de proeftijd kunnen andere regels gelden als dit zo is geregeld in een toepasselijke cao. Zo kan in een cao soms worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Bijvoorbeeld door de maximale lengte van een proeftijd te verlengen.

Waar moet ik verder rekening mee houden?

U moet er rekening mee houden dat ontslag in de proeftijd grote gevolgen heeft voor uw werknemer. Door het ontslag raakt hij immers meteen zijn werk en inkomen kwijt. De regels rondom de proeftijd zijn dan ook strikt. Er wordt ook wel gesproken van een ‘ijzeren proeftijd’.

Spreekt u bijvoorbeeld een proeftijd af die de maximale lengte overschrijdt? En ontslaat u een werknemer tijdens deze proeftijd? Dan is de proeftijd nietig en blijft de werknemer bij u in dienst.

Let er verder op dat u ook tijdens de proeftijd een werknemer niet mag ontslaan wegens ziekte. Als er echter andere redenen zijn, bijvoorbeeld mismatch in het team, dan kan een zieke werknemer wel worden ontslagen tijdens de proeftijd. Het ontslag van een zieke werknemer kan wel weer gevolgen hebben voor de wettelijke WGA-premie die u betaalt. Het kan verstandig zijn een jurist te raadplegen als u meer informatie wenst.

Lees verder