Wet arbeidsmarkt in balans: wat houdt het in?

De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) is op 1 januari 2020 van start gegaan. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers. Het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar andere zaken worden aangepast met als doel het repareren van de WWZ (Wet werk en zekerheid). Maar wat houdt het precies in? Wij leggen het u graag uit.

De Wet werk en zekerheid

Drie jaar na de invoering van de WWZ waren er alweer plannen gemaakt voor een nieuwe wet. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de WWZ niet goed werkt. Het doel van de WWZ was juist het verkleinen van de kloof tussen vast en flex werk. In de praktijk is deze kloof juist groter geworden. Om deze reden is de Wet arbeidsmarkt in balans in het leven geroepen.

Wet arbeidsmarkt in balans: wat is het?

Het doel van de WAB is om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen. Werkgevers baseren hun keuze voor vast of flexibel personeel op de kosten en de risico’s, blijkt uit onderzoek. Men dacht echter dat ze de keuze baseerde op de aard van het werk. Doordat er juist naar de kosten en risico’s wordt gekeken krijgen steeds meer werknemers en vooral jongeren geen vaste contracten. Werknemers met een vast contract hebben echter vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers.

De nieuwe regels moeten het voor werkgever aantrekkelijker maken om mensen vast in dienst te nemen. U als werknemer heeft hier ook profijt van. Het vaste contract wordt hiermee minder vast gemaakt en het flexibele contract minder flexibel. Zo betalen werkgevers vanaf 1 januari 2020 bijvoorbeeld een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Daarnaast krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Oproepkrachten krijgen vervolgens meer zekerheid met betrekking tot werk en inkomen. Daarnaast hebben alle werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

De WAB is verdeeld in een aantal onderdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW, waarin onder andere de volgende punten zijn verwerkt:

  • Vast contract: lage WW-premie, flexcontract; hoge WW-premie
  • Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
  • Transitievergoeding vanaf de 1ste werkdag
  • Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
  • Payrollwerknemers: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
  • Oproep werknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

WAB 2021

In 2020 zijn er verschillende zaken veranderd. Zo zijn er aanpassingen gemaakt op het gebied van transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie. Lees alles over de WAB 2021 of de transitievergoeding 2021 in onze blogs.

Arbeidsmarkt in balans

De WAB maakt onderdeel uit van een breder pakket van maatregelen die er gezamenlijk op zijn gericht om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hierbij gaat het ook om maatregelen rond de positie van zelfstandigen en de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte.