Re-integratie starten

Is uw werknemer langer dan 4 weken uit de roulatie? Dan moet u er alles aan doen om uw werknemer weer binnen uw eigen organisatie aan het werk te krijgen.

Stappen re-integratietraject

Een re-integratietraject start zodra het ziekteverzuim van uw werknemer langer duurt dan 4 weken. Vanaf dat moment spreekt men van een werknemer die langdurig ziek is. Bij een langdurig zieke werknemer moet u diverse stappen ondernemen. Daarbij is het doel om hem weer aan het werk te krijgen met een re-integratietraject volgens de Wet verbetering poortwachter. De belangrijkste stappen op een rijtje:

Dag 1 Uw werknemer meldt zich officieel ziek bij uw bedrijf.
Na week 4 Start re-integratietraject volgens Wet verbetering poortwachter.
Na week 6 Probleemanalyse door een bedrijfsarts.
Uiterlijk in week 8 Plan van aanpak door u als werkgever in overleg met uw werknemer.
Na week 42 U meldt uw werknemer ziek bij het UWV voor aanspraak op een latere WIA-uitkering.
T/m week 52 Uw werknemer heeft recht op 70% van het vastgestelde, laatstverdiende loon, al dan niet door u aangevuld tot 100% of het minimumloon.
Week 91 U verstrekt uw werknemer de noodzakelijke documenten uit het re-integratieverslag voor de aanvraag van zijn WIA-uitkering.
Week 93 Uw werknemer vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wijs uw werknemer schriftelijk op het feit dat hij de aanvraag moet doen, zodat u niets verweten kan worden.
T/m week 104 Uw werknemer heeft recht op 70% van het vastgestelde, laatstverdiende loon, al dan niet door u aangevuld tot 100%.
Na week 104 Uw loondoorbetalingsverplichting vervalt en uw werknemer ontvangt een WIA-uitkering, mits u beiden aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Aanmelden bedrijfsarts
Iedere zieke werknemer moet u aanmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Daarbij moet uw werknemer adviezen en oproepen van de bedrijfsarts opvolgen. Tijdens het re-integratietraject is er dus geen vrijblijvendheid.

Probleemanalyse

De probleemanalyse is een van de eerste stappen na het starten van een re-integratietraject. In de probleemanalyse staat welke werkzaamheden uw werknemer wel en niet kan verrichten. De bedrijfsarts maakt deze analyse als uw werknemer langer dan 6 weken ziek is.

Rol van het plan van aanpak

Het plan van aanpak speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van uw werknemer. Aan de hand van dit plan werkt u namelijk nauw samen met uw werknemer aan diens volledige terugkeer op de werkvloer. Het plan van aanpak stelt u in overleg met uw werknemer op. Dat doet u aan de hand van de probleemanalyse. Doe dit uiterlijk in de achtste week waarin uw werknemer ziek is. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een arbodienst of re-integratiebedrijf.

Let op
Als werkgever blijft u verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het plan van aanpak. Dat geldt ook als u een arbodienst of re-integratiebedrijf heeft ingeschakeld. Laat de begeleiding te wensen over? Dan kunt u daarvoor als werkgever gestraft worden. Maak dus goede afspraken met de arbodienst of het re-integratiebedrijf over de rapportage.

Re-integratieverslag

Het re-integratieverslag heeft uw werknemer nodig om een WIA-uitkering aan te vragen. Dat doet hij uiterlijk in de 93e week dat hij ziek is. U moet ervoor zorgen dat uw werknemer uiterlijk in week 91 kopieën ontvangt van de volgende documenten uit het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen (bijstelling probleemanalyse).
  • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen (bijstelling plan van aanpak).
  • Verslagen van voortgangsgesprekken met de werknemer.
  • Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak.
  • Actueel oordeel bij de probleemanalyse.
  • eindevaluatie plan van aanpak.

Uw werknemer voegt zelf de medische informatie toe, die hij van de bedrijfsarts of arbodienst heeft ontvangen. Tot slot vult uw werknemer het formulier Oordeel werknemer in.

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor wil zeggen dat u zich inspant om uw werknemer bij een ander bedrijf aan het werk te krijgen. Dit kan in een vergelijkbare functie zijn of via passende arbeid. U heeft deze mogelijkheid als u er niet in slaagt om uw werknemer binnen uw organisatie te herplaatsen in zijn bestaande functie of met andere passende arbeid.

Loonsanctie

Een loonsanctie kunt u krijgen wanneer u als werkgever niet heeft voldaan aan uw re-integratieverplichtingen. Het UWV controleert hierop als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Vindt het UWV dat u niet heeft voldaan aan uw verplichtingen? Dan kunnen ze bepalen dat u het loon tijdens ziekte gedurende maximaal 52 weken moet doorbetalen aan uw werknemer. U betaalt dan dus maximaal nog een derde jaar loon aan uw zieke werknemer.

Ziekte en ontslag

Tijdens ziekte geniet uw werknemer volgens de wet ontslagbescherming. Dit betekent dat u een zieke werknemer niet tijdens ziekte mag ontslaan, maar ook niet vanwege die ziekte. Er geldt een opzegverbod voor de eerste 2 jaar dat uw werknemer ziek is. Tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof kunt u een werkneemster nooit ontslaan. Het opzegverbod bij ziekte geldt in een aantal gevallen niet. Denk aan de situatie waarin uw werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen.

Na 2 jaar ziekte kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. U moet dan aantonen dat uw werknemer ongeschikt is voor uw werkzaamheden en er binnen 26 weken geen herstel zal optreden. Nadat het UWV de ontslagvergunning heeft verleend, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Houd er rekening mee dat uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Lees verder

Veelgestelde vragen