Re-integratie starten

Is jouw werknemer langer dan 4 weken uit de roulatie? Dan is het belangrijk dat je diegene, na goed herstel, goed re-integreert. Op deze pagina lees je hoe.

Stappenplan voor een re-integratietraject

Een re-integratietraject begint wanneer een werknemer langer dan 4 weken ziek is. Vanaf dan is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Het doel van dit re-integratietraject is dat je jouw werknemer weer aan het werk krijgt. Dat doe je volgens de Wet verbetering poortwachter. Hieronder vind je een stappenplan.

Dag 1 Je werknemer meldt zich officieel ziek bij jouw bedrijf. Jij meldt je werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. 
Na week 4 Het re-integratietraject volgens de Wet verbetering poortwachter begint. 
Uiterlijk in week 6 De bedrijfsarts voert een probleemanalyse uit.             
Uiterlijk in week 8 Je stelt, in overleg met je werknemer, een plan van aanpak op. 
Op de eerste werkdag na week 42 Je meldt jouw werknemer ziek bij het UWV, zodat die aanspraak maakt op een latere WIA-uitkering.
Week 52 Je evalueert het afgelopen jaar met je werknemer. Daarnaast heeft je werknemer recht op 70% van het vastgestelde, laatstverdiende loon, al dan niet door jou aangevuld tot 100% of het minimumloon.             
Week 88 Het UWV stuurt jouw werknemer een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat de datum tot wanneer die deze uitkering uiterlijk kan aanvragen. 
Week 91 Jij en je werknemer evalueren de afgelopen tijd. Dit is de eindevaluatie. Je verstrekt jouw werknemer de noodzakelijke documenten uit het re-integratieverslag voor de aanvraag van de WIA-uitkering. 
Week 93 Jouw werknemer vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wijs jouw werknemer schriftelijk op het feit dat hij de aanvraag moet doen, zodat jou niets verweten kan worden. 
T/m week 104 Jouw werknemer heeft recht op 70% van het vastgestelde, laatstverdiende loon, al dan niet door jou aangevuld tot 100%.
Na week 104 Jouw loondoorbetalingsverplichting vervalt en jouw werknemer ontvangt een WIA-uitkering, mits jullie beiden aan alle voorwaarden hebben voldaan. 

Aanmelden bedrijfsarts
Elke zieke werknemer moet worden aangemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst. De zieke werknemer moet vervolgens de adviezen en oproepen van de bedrijfsarts opvolgen. Het re-integratietraject is daarbij verplicht.

Probleemanalyse

Uiterlijk in week 6 van het re-integratietraject voert de bedrijfsarts een probleemanalyse uit. In de probleemanalyse staat welke werkzaamheden jouw werknemer wel en niet kan verrichten.

Rol van het plan van aanpak

Uiterlijk in week 8 stellen jij en je werknemer samen een plan van aanpak op. Dat doe je op basis van de probleemanalyse. Jij en je werknemer werken nauw samen om ervoor te zorgen dat je werknemer volledig terug kan keren op de werkvloer. Jullie kunnen hierbij hulp krijgen van een arbodienst of re-integratiebedrijf.

Verantwoordelijkheid van werkgever
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het plan van aanpak. Dat geldt ook als je een arbodienst of re-integratiebedrijf hebt ingeschakeld. Maak dus goede afspraken met de arbodienst of het re-integratiebedrijf over de rapportage.

Re-integratieverslag

Jouw werknemer heeft het re-integratieverslag nodig om een WIA-uitkering aan te vragen. Dit moet uiterlijk in week 93 gebeuren. Stuur je werknemer daarom in week 91 een kopie van de volgende documenten uit het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen daarvan;
  • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen daarvan;
  • Verslagen van voortgangsgesprekken met de werknemer;
  • Eerstejaarsevaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.  

Jouw werknemer voegt zelf de medische informatie toe. Deze ontvangt die van de bedrijfsarts of arbodienst. Tot slot vult jouw werknemer het formulier Oordeel werknemer in.

Re-integratie tweede spoor

Als het niet lukt je werknemer binnen je organisatie te herplaatsen in diens huidige functie of met andere passende arbeid, kun je een tweede spoor inzetten. Je probeert je werknemer dan bij een ander bedrijf aan het werk te krijgen.

Loonsanctie

Wanneer je als werkgever niet aan je re-integratieverplichtingen voldoet, riskeer je dat dit je wordt aangerekend. Het UWV zal dit controleren op het moment dat je werknemer een WIA-uitkering aanvraagt.

Als het UWV concludeert dat je niet aan je verplichtingen hebt voldaan, kan dit resulteren in een loonsanctie. Dit houdt in dat je verplicht bent het loon tijdens ziekte tot maximaal 52 weken door te betalen aan je werknemer. Met andere woorden, je dient gedurende maximaal een extra jaar loon uit te keren aan je zieke werknemer. Dit bedrag is dan gelijk aan het bedrag van de WIA-uitkering die de werknemer anders zou hebben ontvangen.  

Ziekte en ontslag

Een zieke werknemer wordt de eerste 2 jaar beschermd door de Wet ontslagbescherming. Je mag diegene dan niet tijdens of vanwege de ziekte ontslaan. Er geldt dus een opzegverbod. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als je werknemer zich niet houdt aan diens re-integratieverplichtingen.

Als je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kun je ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Je moet dan aantonen dat je werknemer niet geschikt is voor diens werkzaamheden, dat die niet binnen 26 weken zal herstellen, en dat er geen herplaatstingsmogelijkheden zijn binnen een redelijke termijn. Je werknemer heeft ook recht op een transitievergoeding.

Lees verder

Veelgestelde vragen