Moreel-ethische verklaring

Per 1 januari 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars in werking getreden. De Governance Principes zijn op 25 mei 2011 in de Staatscourant gepubliceerd en gelden voor alle in Nederland werkzame verzekeraars die beschikken over een vergunning, verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht.

Een belangrijk onderdeel van de Governance Principes Verzekeraars is de moreel-ethische verklaring, die als leidraad dient voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijks beleidsbepalers en alle aan de onderneming verbonden medewerkers.
Conform het bepaalde in artikel 3.2.3 van de gedragscode ondertekenen de leden van de dagelijks beleidsbepalers de verklaring waarmee zij verklaren hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen uit te oefenen.

De moreel-ethische verklaring luidt als volgt:
 “Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.” 

De dagelijks beleidsbepalers van DAS hebben zonder voorbehouden of aanvullingen de moreel-ethische verklaring als bedoeld in de Governancecode van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De basiswaarden van de moreel-ethische verklaring zijn verankerd in de bedrijfscodes van DAS.

Medewerkers krijgen bij indiensttreding een (digitaal) exemplaar van de governanceprincipes uitgereikt, waarbij specifiek naar de moreel-ethische verklaring wordt verwezen. In individuele arbeidsovereenkomsten wordt tevens naar de toepasselijkheid van de governanceprincipes en de moreel-ethische verklaring op de arbeidsverhouding verwezen.

Binnen DAS worden regelmatig ethische- en integriteitsvraagstukken onder de aandacht gebracht van alle medewerkers, onder andere in de vorm van trainingen, stellingen, voorbeelden en achtergrondinformatie, om medewerkers bewust te maken van de raakvlakken van deze onderwerpen met hun dagelijkse werkzaamheden.