Planschade door wijziging bestemmingsplan

Als het bestemmingsplan in uw omgeving wijzigt en uw huis hierdoor minder waard wordt, heeft u planschade. Bijvoorbeeld als een gemeente vlakbij een windmolenpark laat aanleggen. Bij planschade kunt u een schadevergoeding vragen.

Recht op planschadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding zijn 2 zaken van belang.

  • Toen u uw huis kocht, kon u niet weten dat dit zou wijzigen.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Bij een planschadevergoeding heeft u altijd een eigen risico van minimaal 2%.Wist u tijdens de koop van uw huis dat het bestemmingsplan gewijzigd zou worden? Dan was de schade redelijkerwijs te voorzien en komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

Planschadevergoeding indienen

Een verzoek om vergoeding van planschade dient u schriftelijk in bij de gemeente. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de gemeente. Leg in uw brief duidelijk uit waarom u vindt dat u planschade heeft geleden. U kunt uw verzoek pas indienen als er geen procedures meer lopen, dus als de wijziging van het bestemmingsplan volledig rond is. Hou er rekening mee dat u altijd leges betaalt om het verzoek in te dienen. Het bedrag varieert per gemeente (tussen de € 300,00 en € 500,00). U krijgt dit bedrag terug als het verzoek om vergoeding van planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Na uw aanvraag schakelt de gemeente een planschadecommissie in. Dat is een gespecialiseerd bureau dat planschadeverzoeken beoordeelt. De commissie kijkt naar de inhoud van het oude en het nieuwe bestemmingsplan en bepaalt zo wat de verschillen zijn. Ook beoordeelt de commissie of de waarde van uw woning beïnvloed is en of er sprake is van een waardevermindering, schade dus. Zo ja, dan wordt er ook gekeken naar de grootte van de schade. 

De commissie brengt vervolgens een conceptadvies uit. Schakel een jurist in en schrijf samen een onderbouwde reactie. De gemeente kan ook op het advies reageren. De commissie verwerkt alle reacties in een definitief advies en biedt het advies aan de gemeente aan. De gemeente neemt vervolgens een beslissing. De gemeente mag afwijken van het advies, maar moet dat wel motiveren.

Bezwaar maken na beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Wordt dat ook afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hier geldt een reactietermijn van 6 weken. De laatste stap die u kunt nemen is hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ook binnen 6 weken).

Lees verder

Veelgestelde vragen