Ge­drags­co­de van DAS

Voor de juridisch specialist van DAS staat uw belang voorop. De behandeling van uw zaak is dan ook gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat voor u.

Beoordeling van uw zaak

Voordat we voor u aan de slag te gaan, beoordeelt de juridisch specialist eerst of uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt. Is uw zaak niet verzekerd, dan zal uw specialist u dat binnen 6 werkdagen na ontvangst van uw verzoek laten weten. Onze specialist informeert u dan graag over de alternatieven.

Zorgvuldig omgaan met uw dossier

De juridisch specialist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om en zal dat voortvarend behandelen. Als u een rechtsbijstandverzekering via een assurantietussenpersoon heeft, verstrekken we hem of haar alleen inhoudelijke dossiergegevens na uw schriftelijke toestemming. Uw juridisch specialist heeft in de behandeling de regie, uiteraard steeds in overleg met u.

Geen belangenconflict

Uw juridisch specialist let er bij de behandeling van uw dossier op dat er geen conflict ontstaat tussen uw en andere belangen. Denkt u toch dat de specialist een belangenconflict niet voldoende onderkent, dan kunt u dit bij hem aangeven en daarop een reactie verwachten. Van een belangenconflict is in ieder geval sprake als uw tegenpartij ook aanspraak heeft op de rechtsbijstand van DAS. Als dat zo is, kunt u door een externe advocaat worden bijgestaan. De specialist zorgt er dan voor dat uw dossier wordt overgedragen aan de advocaat. U mag niet zelf een advocaat inschakelen, dat doen wij namens u.

Wederzijds vertrouwen

Voor een goede samenwerking tussen u en uw juridisch specialist is wederzijds vertrouwen van groot belang. Als u denkt dat dat ontbreekt, dan kunt u dit bij uw juridisch specialist aangeven. U bespreekt dan samen hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Andersom kan dit ook. Als de specialist denkt dat het vertrouwen ontbreekt, dan zal hij dit met u bespreken.

Deskundigheid

De juridisch specialist zorgt ervoor dat hij over de juridische deskundigheid en vaardigheden beschikt om uw dossier goed te kunnen behandelen.

Op de hoogte houden

De juridisch specialist houdt u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in uw dossier. Via Mijn DAS kunt u ook de ontwikkelingen volgen. Als er belangrijke afspraken worden gemaakt, zal uw specialist deze schriftelijk aan u bevestigen. Aan de andere kant verwacht onze specialist dat u alle informatie die van belang is voor een goede behandeling van het dossier ook zelf tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aanlevert.

Welke rechtshulp kunt u verwachten

De juridisch specialist zal steeds de rechtshulp verlenen die in uw situatie noodzakelijk is. Als hij het voeren van een gerechtelijke procedure noodzakelijk vindt, dan zal hij de tegenpartij in rechte betrekken. Voordat een procedure wordt gestart, vindt meestal eerst overleg plaats met de tegenpartij. Onze specialist onderzoekt steeds of het daadwerkelijk in uw belang is om een gerechtelijke procedure te voeren. Het kan zijn dat het in uw belang beter is dat er een regeling wordt getroffen buiten de rechter om. Uw specialist zal dit altijd vooraf met u bespreken.

Wat als u het niet met ons eens bent

Als tussen u en de juridisch specialist een meningsverschil ontstaat over de haalbaarheid van uw zaak of over de manier waarop het dossier juridisch-inhoudelijk wordt behandeld, dan zal de juridisch specialist dit met u bespreken. Blijft dit meningsverschil bestaan, dan gaat de juridisch specialist na of de geschillenregeling voor u van toepassing is. Dat betekent dat we de juridische zienswijze van onze juridisch specialist voorleggen aan een externe advocaat. We vragen dan om zijn onafhankelijk oordeel. U mag die advocaat zelf kiezen. Wij betalen de daaraan verbonden kosten. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. Maar de advocaat mag vervolgens niet zelf uw geschil behandelen.

Juist en volledig informeren

De juridisch specialist zal aan u of aan anderen geen informatie geven waarvan hij weet of moet weten dat die feitelijk onjuist is. We gaan ervan uit dat u de juridisch specialist ook juist, tijdig en volledig informeert.

Wijze van samenwerking

Van de juridisch specialist mag u een correcte houding verwachten, tegenover uzelf en anderen. Ook van u wordt verwacht dat u zich tegenover de juridisch specialist en anderen die bij de zaak betrokken zijn correct opstelt, omdat dit de samenwerking ten goede komt. De communicatie met de tegenpartij vindt in principe plaats via zijn juridisch adviseur, als de tegenpartij die heeft ingeschakeld.

Geen persoonlijke betrokkenheid

De juridisch specialist behandelt geen conflict waar hij persoonlijk bij betrokken is. In een dergelijke situatie zorgen wij ervoor dat een andere juridisch specialist uw conflict behandelt.

Snelle uitbetaling

Als de juridisch specialist een geldbedrag ontvangt dat voor u of anderen bestemd is, dan maakt hij dit snel mogelijk naar u over, uiterlijk binnen vijf werkdagen.

Schade geleden?

Denkt u dat de juridisch specialist een fout heeft gemaakt in de behandeling van uw dossier waardoor u schade lijdt? Laat dit dan schriftelijk weten aan onze directie. U krijgt dan een reactie. De juridisch specialist kan u informeren over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die DAS heeft afgesloten.

Deze gedragscode is een weergave van alle toepasselijke bepalingen uit wet- en regelgeving, de algemene en bijzondere polisvoorwaarden en het beleid van DAS. Bij eventuele strijdigheid van deze richtlijnen met wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en algemene voorwaarden, gaat de tekst van wet- en regelgeving en van de polisvoorwaarden steeds voor.

Juli 2019