Alles over ouder­schaps­verlof

Het recht op ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan je kinderen. Je kunt voor ieder kind apart verlof opnemen.

Regels ouderschapsverlof

Je hebt recht op ouderschapsverlof voor je biologische kinderen, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen tot 8 jaar. Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Een tweeling geeft je recht op twee keer ouderschapsverlof.
  • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen.
  • Je kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen.
  • Ben je verzorger? Dan moet het kind op je adres ingeschreven staan.

Zodra je bij jouw werkgever in dienst bent, kun je ouderschapsverlof aanvragen. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao die van toepassing is op je arbeidscontract.

Duur ouderschapsverlof

Je hebt recht op ten hoogste 26 maal je arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Bij een werkweek van 32 uur heb je dus recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Wissel je gedurende het verlof van werkgever, dan kun je tegenover de nieuwe werkgever nog slechts aanspraak maken op het deel van het ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Je werkgever is verplicht op je verzoek een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel verlof je nog aanspraak hebt. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je werkgever mag jouw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren, behalve bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Je werkgever kan dan met je een andere verdeling van de verlofuren afspreken. Je werkgever moet die andere verdeling met je overleggen tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Aanvragen ouderschapsverlof

Je vraagt minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk je ouderschapsverlof aan. Geef daarbij aan wat de ingangsdatum is, de periode dat je verlof op wilt nemen en het aantal uren per week. Als de bevallingsdatum nog niet bekend is, mag je jouw aanvraag afhankelijk maken van de echte bevallingsdatum. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.


Veelgestelde vragen

Bouw ik vakantiedagen op tijdens mijn ouderschapsverlof?

Nee, tijdens uw ouderschapsverlof bouwt u geen vakantiedagen op. Soms bevat een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling bij de werkgever wel aanvullende regelingen. De belastingdienst heeft ook het zogenaamde ouderschapsverlofkorting. Dit is een bescheiden tegemoetkoming van de overheid.

Hoe deel ik het ouderschapsverlof in?

De standaardregel is dat u het verlof in een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 maanden opneemt, waarbij u ten minste de helft van het overeengekomen aantal uur per week werkt. U kan uw werkgever ook verzoeken uw ouderschapsverlof anders in te delen. Bijvoorbeeld als u het over een langere periode wilt uitsmeren of meer uren per week wilt opnemen. Ook kunt u vragen het verlof in maximaal 6 periodes op te delen. Een werkgever stemt vaak met zo’n verzoek in, behalve als er een belangrijk bedrijfsbelang speelt.

Mag mijn werkgever mijn ouderschapsverlofaanvraag weigeren?

Nee, uitgangspunt is dat een werkgever een verlofaanvraag niet mag weigeren. U moet het verlof wel minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk aan de werkgever melden. Als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, moet de werkgever met u in overleg treden om het verlof zo mogelijk anders in te richten.


Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.