Inzageregeling

Het wettelijke recht op Inzage
Als debiteur hebt u op grond van Artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) recht om met redelijke tussenpozen een verzoek tot inzage te doen aan DAS Incasso Druten.

Wij moeten op onze beurt vertellen welke persoonsgegevens over u als debiteur verwerkt worden. Dit dient binnen 4 weken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan u als debiteur. Ook moet het doel van de verwerking gemeld worden. Het gaat uitsluitend om eigen gegevens van u als debiteur. Gegevens van anderen mogen wij niet doorgegeven. Voordat het inzageverzoek wordt toegekend, moeten wij de identiteit van u als debiteur controleren. Dit kan aan de hand van een kopie van het identiteitsbewijs.

Het wettelijke recht op verbetering en aanvulling
Artikel 36 van de WBP geeft aan dat DAS Incasso Druten ervoor moet zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens juist en nauwkeurig is. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen dan kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wijzigen en/of aan te vullen. Op het verzoek moet binnen 4 weken worden gereageerd, tenzij er een goede reden is om te weigeren.

Het wettelijk recht op verzet
Artikel 40 van de WBP geeft u als debiteur de mogelijkheid om DAS Incasso Druten te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen. Als de persoonsgegevens verwerkt worden ter vervulling van een publiekrechtelijke taak of ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van derden aan wie de gegevens worden verstrekt, kunt u als debiteur te allen tijde verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aantekenen. Er moet dan wel sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verzet is dan gerechtvaardigd. U kunt geen verzet aantekenen tegen persoonsgegevens vermeld in de openbare registers die bij wet zijn ingesteld. Een voorbeeld hiervan is het Kadaster.

Hoe aan te vragen?
U dient bovenstaande wettelijke inzageverzoeken schriftelijk te doen. Bij dit verzoek moet een kopie zitten van een (geldig) leesbaar identiteitsbewijs, waaruit duidelijk blijkt dat het verzoek van u als debiteur is.

Het verzoek dient te zijn gericht aan het navolgende adres:

DAS Incasso Druten BV
T.a.v. de directie
Postbus 43
6650 AA Druten

Onder vermelding van recht van inzage alsmede verwijzing naar eventuele dossiernummers.