Ge­drags­co­de Rechts­hulp­ver­le­ning van DAS

1. Voor de juridisch specialist van DAS staat uw belang voorop. De behandeling van uw zaak is dan ook gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat voor u.

2. Alvorens voor u aan de slag te gaan, zal de juridisch specialist van DAS in de eerste plaats beoordelen of uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering valt. Als uw zaak niet verzekerd is op de door u afgesloten verzekering zal de juridisch specialist u dat binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek om rechtsbijstand laten weten. In dat geval zal hij/zij u graag informeren over uw alternatieven.

3. De juridisch specialist van DAS gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om en zal het voortvarend behandelen. In het geval dat uw rechtsbijstandverzekering via een assurantietussenpersoon loopt, verstrekt DAS aan deze tussenpersoon alleen inhoudelijke dossiergegevens na uw uitdrukkelijke toestemming. Uw juridisch specialist houdt in de behandeling de regie, uiteraard steeds in overleg met u.

4. Onze juridisch specialist let op dat bij de behandeling van uw zaak geen conflict kan ontstaan tussen uw belangen en eventuele andere belangen. Mocht u toch menen dat de juridisch specialist een belangenconflict niet voldoende onderkent, dan kunt u dit bij hem aangeven en daarop een reactie verwachten.
Van een belangenconflict is in ieder geval sprake als uw wederpartij ook door een juridisch specialist van DAS wordt bijgestaan. In dat geval kunt u uw belangen laten behartigen door een externe advocaat. Uw juridisch specialist zal u in dat geval nadere informatie geven en zorgen dat uw dossier wordt overgedragen aan een externe advocaat. U kunt niet zelf, zonder toestemming van DAS, zo’n advocaat inschakelen.

5. Voor een goede samenwerking tussen u en onze specialist is wederzijds vertrouwen van groot belang. Als u meent dat het daaraan ontbreekt, dan kunt u dit bij uw juridisch specialist aangeven. U kunt dan samen bespreken hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Ook de juridisch specialist zal, indien hij zulke signalen krijgt, dit bij u ter sprake brengen.

6. De juridisch specialist zorgt ervoor dat hij over de juridische deskundigheid en vaardigheden beschikt om uw dossier goed te kunnen behandelen. DAS draagt er zorg voor dat de juridisch specialist zijn kennis en vaardigheden adequaat kan bijhouden.

7. De juridisch specialist zal u tijdig van alle belangrijke ontwikkelingen in uw dossier op de hoogte houden. In de beschermde mijn DAS omgeving (benaderbaar via https://inloggen.das.nl/inloggen) kunt u ook zelf de ontwikkelingen in het dossier volgen. Als er belangrijke afspraken worden gemaakt, zal uw specialist deze schriftelijk aan u bevestigen. Anderzijds verwacht de juridisch specialist van u dat u alle informatie die van belang is voor een goede behandeling van het dossier ook zelf tijdig, bij voorkeur schriftelijk, aandraagt.

8. De juridisch specialist zal steeds de rechtshulp verlenen die in uw situatie noodzakelijk is.
Als hij het voeren van een gerechtelijke procedure noodzakelijk acht, dan zal hij uw wederpartij in rechte betrekken. Voordat een procedure wordt gestart, vindt in principe ook overleg plaats met de andere partij. De juridisch specialist zal wel steeds onderzoeken of het daadwerkelijk in uw belang is om een gerechtelijke procedure te voeren. Het kan zijn dat uw belang beter gediend is wanneer er een regeling wordt getroffen buiten de rechter om. Uw specialist zal dit altijd vooraf met u bespreken.

9. Als tussen u en de juridisch specialist een meningsverschil ontstaat over de vraag of uw zaak haalbaar is of over de manier waarop het dossier juridisch inhoudelijk verder zal worden behandeld, zal de juridisch specialist dit met u bespreken. Als dit meningsverschil blijft bestaan, zal de juridisch specialist nagaan of de geschillenregeling voor u van toepassing is. Dat betekent dat DAS de juridische zienswijze van uw specialist voorlegt aan een externe advocaat en om zijn onafhankelijk oordeel vraagt. U mag die advocaat zelf kiezen. DAS betaalt alle daaraan verbonden kosten. DAS volgt het advies van de advocaat op.

10. De juridisch specialist zal aan u of aan anderen geen informatie geven waarvan hij weet of moet weten dat die feitelijk onjuist is. Ook van u wordt verwacht dat u de juridisch specialist juist en volledig informeert.

11. Van de juridisch specialist mag u een correcte houding verwachten, tegenover uzelf en anderen. Ook van u wordt verwacht dat u zich tegenover de juridisch specialist en anderen die bij de zaak betrokken zijn correct opstelt, omdat dit de samenwerking ten goede komt.
De communicatie met de andere partij vindt in principe plaats via zijn juridisch adviseur, als de andere partij die heeft ingeschakeld.

12. De juridisch specialist waarborgt zijn integriteit door geen zaken te behandelen waar hij op enigerlei wijze persoonlijk bij betrokken is.

13. Als de juridisch specialist een geldbedrag ontvangt dat bestemd is voor u of voor anderen zal dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, worden doorbetaald.

14. Klachtenregeling
Als u ontevreden bent, dan kunt u een klacht bij ons indienen. DAS heeft een klachtenregeling die te vinden is op onze website. Hierin leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen.

15. Als u meent dat de juridisch specialist een fout heeft gemaakt in de behandeling van uw dossier, waardoor u schade lijdt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie van DAS. Daarop ontvangt u een inhoudelijke reactie. Desgewenst kan de juridisch specialist u informeren over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering die DAS heeft afgesloten.

Deze gedragscode is een weergave van alle toepasselijke bepalingen uit wet- en regelgeving, de polisvoorwaarden, algemene voorwaarden en het beleid van DAS.
Bij eventuele strijdigheid van deze richtlijnen met wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en algemene voorwaarden, gaat de tekst van wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en algemene voorwaarden voor.

Versie: februari 2018