Pri­va­cysta­te­ment en coo­kies

DAS legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van u vast. Met dit privacystatement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS.

Direct naar het privacystatement voor DAS Incasso.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

DAS verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van onze websites en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van andere, tot DAS groep behorende ondernemingen. Hierbij houdt DAS zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Soms heeft DAS bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten, zoals een verzekeringsovereenkomst, noodzakelijk zijn om te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. 

Acceptatie-risico en fraudebeleid
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kan verzekeraar DAS uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen door DAS worden vastgelegd en bewaard voor de volgende doeleinden:
het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek (fraude)onderzoek en opsporing evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Wij vinden het belangrijk dat wij u informatie toesturen die voor u  relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens ('open en klikgedrag'). Onder “uw rechten” leest u hieronder hoe u zich af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en nieuwsbrieven.

Bescherming

DAS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. DAS heeft passende maatregelen genomen om de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina's waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. DAS houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor verzekeraar DAS geldt aanvullend de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kunt u raadplegen op

www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DAS. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door DAS vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.
 

Uw rechten

Als u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Dat kan via dit formulier. U kunt zich daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van DAS met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

Stuur daartoe een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs  naar: DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. DAS stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies

DAS maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door DAS.

Facebook, LinkedIN en Twitter
Op diverse pagina’s op de das.nl website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van DAS kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. DAS heeft daarop geen invloed. Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verwijdering van cookies
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Inlogcode

Sommige websites van DAS werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website u herkennen bij iedere keer dat u op de website komt. Zo kan DAS haar online diensten beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door DAS, in het kader van bestrijding van verzekeringsfraude of indien
de wet of andere regelgeving dat vereist.  
 DAS kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van DAS. DAS sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd persoongegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met DAS.

DAS en andere websites

Op de websites van DAS treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. DAS kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals DAS, moeten datalekken melden aan Autoriteit Persoonsgegevens.

> Meer informatie over het melden van datalekken 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM  Amsterdam.

Wijzigingen

DAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 6 februari 2018

Meer informatie
Pri­va­cysta­te­ment DAS In­cas­so

DAS Incasso verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Ten behoeve van het verrichten van incassodiensten, en de financiële afwikkeling daarvan.

  2. Teneinde op basis van actuele en historische (betaal)gegevens de kans op verhaalbaarheid van een incassovordering in te schatten en te vergroten.

  3. Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;

  4. Contactgegevens van opdrachtgevers worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van DAS ondernemingen;

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. Dat kan via dit formulier. U kunt zich daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van DAS met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

Stuur daartoe u een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs  naar: DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. DAS stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door DAS Incasso of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.   DAS Incasso kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van DAS Incasso. DAS Incasso sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd persoongegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met DAS.

Bescherming

DAS Incasso is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. DAS heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina's waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. DAS houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Instellingen. Deze gedragscode kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DAS. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door DAS vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM  Amsterdam.

Wijzigingen

DAS Incasso behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Onder DAS Incasso  wordt verstaan:

  • DAS Incasso Rotterdam B.V.,  statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34283483
  • DAS Incasso Groningen  (handelsnaam van BOS Incasso B.V., onderdeel van DAS Groep) is statutair gevestigd te  Groningen en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 02095537.
  • DAS Incasso Arnhem  B.V., statutair gevestigd te Arnhem, zaakdoende te Druten en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 817749226.
  • B&D Juristen (handelsnaam van B&D Business Solutions B.V.) is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30110221.
     

Laatst gewijzigd: 24 november 2016