Rechten en plichten bij ziekte

Kun je door ziekte niet werken? Dan ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor terugkeer op het werk. Er zijn een aantal regels waar je je aan moeten houden.


Je verplichtingen bij ziekte

Wanneer je ziek bent, moet je je direct ziek melden volgens de regels die op je werk gelden. Deze staan meestal in je arbeidscontract of personeelsreglement. Je werkgever moet je privacy respecteren, dus je hoeft niet te vertellen wat je klachten zijn. Hij mag alleen de volgende informatie van je vragen:

  • Je telefoonnummer en (verpleeg)adres.
  • De vermoedelijke duur van het verzuim.
  • De lopende afspraken en werkzaamheden.
  • Of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke).
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Je werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Deze beoordeelt je klachten en geeft advies over de te ondernemen stappen. Je bent verplicht aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Doe je dit niet of werk je niet mee aan je re-integratie? Dan loop je het risico de aanspraak op je loon te verliezen.

Loondoorbetaling

Als je ziek bent, moet je werkgever je loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen en de eerste 52 weken ten minste het wettelijke minimumloon. Of de werkgever meer moet betalen, moet uit je arbeidscontract of cao blijken. De werkgever mag 2 wachtdagen afspreken. Dat betekent dat je de eerste 2 ziektedagen geen loon krijgt.

Re-integratie

Je werkgever start vaak met het inschakelen van een onafhankelijke bedrijfsarts. Deze beoordeelt je medische situatie en adviseert je werkgever over de mogelijkheden voor re-integratie. Hierbij moet de werkgever rekening houden met wat je wel en niet meer kunt. Is het niet mogelijk om terug te keren in je eigen functie? Dan moet je werkgever binnen het bedrijf zoeken naar een andere functie die wel bij je ziekte past. Is er geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar? Dan moet je werkgever met je zoeken naar een functie buiten het bedrijf.

WIA-uitkering van het UWV

Het re-integratietraject duurt maximaal 2 jaar. Je werkgever betaalt in deze periode het loon door. Ben je na 2 jaar nog ziek? Dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van het UWV. Als je door je beperkingen een loonverlies van tenminste 35% heeft, is de WIA van toepassing. Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan. De wet biedt dan ook meer stimulans om weer aan de slag te gaan. Zo is het financieel altijd lonend om (meer) te werken. Het gaat niet alleen om het bieden van een inkomen, maar vooral om de terugkeer naar het werk te stimuleren.

Conflict over je ziekte?

Oordeelt de bedrijfsarts dat je geschikt bent om te werken en ben je het hier niet mee eens? Of heb je met je werkgever een conflict over je ziekmelding, arbeidsongeschiktheid of re-integratie? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ook kun je een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst. In de tussenliggende periode mag de werkgever de betaling van je loon stopzetten als je niet komt werken.

Mediation als oplossing

Kom je er samen niet uit en wil je op een veilige manier in gesprek met je werkgever? Misschien is mediation wat voor je. Ook als je niet verzekerd bent kun je bij DAS terecht voor mediation. Mediation is een manier om je conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Je gaat in gesprek met je werkgever. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt je daarbij. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing. En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen.  Zo is de kans groot dat je conflict ook echt opgelost wordt  en een langlopende juridische procedure wordt voorkomen. Nu aanvragen? Kijk dan hier.

Veelgestelde vragen

Bouw ik tijdens mijn ziekte vakantiedagen op?

Ja, zieke werknemers hebben recht op evenveel vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daar staat tegenover dat een zieke werknemer die op vakantie gaat wel vakantieverlof moet opnemen. Dit geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In je arbeidscontract of in een cao kunnen afwijkende afspraken staan over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte.

Hoe hoog is de ziektewetuitkering?

Het ziekengeld is 70% van je dagloon. Dit dagloon is wél aan een maximum gebonden. Als je 2 jaar ziek bent geweest wordt gekeken of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In sommige gevallen bestaat er recht op 100%. Dit geldt voor:

  • vrouwen die voor of na het zwangerschapsverlof ziek worden en die ziekte is veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling.
  • mensen die een orgaan doneren.
  • mensen met een no-riskpolis. Het gaat hier om werknemers die op het moment dat zij bij een werkgever in dienst traden al recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Ja dat mag. Wel alleen als je toestemming hebt van zowel de bedrijfsarts als je werkgever. Je moet volledig vakantie opnemen als je tijdens je ziekte op vakantie gaat. Op die manier word je ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.


Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.