Appartementsrecht en VvE

Een appartement is onderdeel van een groter gebouw. Bij de aanschaf van een appartement koopt u eigenlijk een zogenoemd appartementsrecht. Ook wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met uw buren bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is appartementsrecht?

Een appartementsrecht ontstaat als een groter gebouw opgesplitst wordt in meerdere leefruimtes, otwel appartementen. De splitsing van het gebouw wordt beschreven in een splitsingsakte. De akte bevat een plattegrond waar duidelijk de grenzen tussen de appartementen onderling en de gemeenschappelijke ruimte worden aangegeven.

Appartementsrecht bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Enerzijds heeft u een aandeel in de eigendom van een gebouw. U mag dus gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Tevens bent u medeverantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Anderzijds heeft u het recht op het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw, uw appartement.

Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaren is een vereniging waarvan alle appartementseigenaren binnen een appartementencomplex verplicht lid zijn. Het lidmaatschap is niet opzegbaar en duurt zolang u eigenaar bent van het appartement. Door het aankopen van een appartement, wordt u dus automatisch lid van de VvE. Het doel ervan is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren. Denk aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke zaken. Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte. U kunt hierbij denken aan het dak, de fundering, maar ook de entreeruimte, inrit, parkeergarage en de liften.

Een VvE kent 3 wettelijk verplichte organen: de vergadering van eigenaren, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de vergadering. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Maar het is uiteindelijk de vergadering van eigenaren, dus alle eigenaren gezamenlijk, die op democratische wijze de besluiten nemen.

Vergadering van Eigenaren
Er is ten minste één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Hieraan kunnen alle leden van de vereniging deelnemen. Binnen deze vergadering worden de besluiten genomen. Op de agenda staan in ieder geval de begroting van het komende jaar en de resultaten van het afgelopen jaar. Hoe besluiten tot stand moeten komen staat in de splitsingsakte. In de meeste gevallen moet er sprake zijn van volstrekte meerderheid van de stemmen (dus de helft). Alleen stemmen van aanwezigen bij de vergadering tellen mee, net als volmachten. Let op: in de splitsingsakte kan hiervan worden afgeweken.

Bestuur
Het bestuur bestaat vaak uit één of meerdere (professionele) bestuurder(s) die worden aangewezen door de vergadering. In een kleinere vereniging kan een van de leden deze taak op zich nemen. Omdat er altijd een bestuurder moet zijn, kan deze zijn taak nooit zomaar neerleggen.

Voorzitter van de vergadering
De voorzitter mag alleen de vergadering voorzitten en heeft verder geen invloed op de beslissingen.

 

Verplichtingen VvE

De Vereniging van Eigenaren moet aan een aantal verplichtingen voldoen:

 • De VvE is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Er wordt minimaal één keer per jaar vergaderd.
 • De VvE heeft een bestuur.
 • Er is een kascommissie aangesteld, tenzij er een Raad van Commissarissen of controlerend accountant is.
 • De VvE beschikt over een reservefonds dat vastgesteld is op basis van een meerjarenonderhoudsplan of gelijk is aan 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.
 • De jaarstukken moeten worden opgesteld en vastgesteld door de vergadering: een exploitatierekening, balans en toelichting op de balans.
 • De begroting voor het komende boekjaar moet worden opgesteld.

Regels VvE

In de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement staan alle regels over de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaren.

Splitsingsakte
Hierin staat hoe het gebouw is gesplitst in de verschillende appartementen en welk aandeel deze appartementen in het gebouw hebben. Het splitsingsreglement maakt ook deel uit van de splitsingsakte. Deze akte kunt u opvragen bij het Kadaster.

Splitsingsreglement
De VvE is verplicht om statuten op te stellen en deze vast te leggen in een splitsingsakte. Dit is als het ware de ‘grondwet‘ van het appartementencomplex. Onder andere de naam en het doel van de vereniging zijn hierin opgenomen, maar ook afspraken over de financiering, de ledenvergaderingen en welke ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik zijn en hoe het onderhoud geregeld is. Er mogen geen regels in staan die in strijd zijn met de wet.

 

Huishoudelijk reglement
Het opstellen hiervan is niet verplicht, maar wel verstandig. In dit reglement kunnen gedragsregels voor de bewoners worden vastgelegd. Denk aan afspraken over geluidsoverlast, afval en huisdieren. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de splitsingsakte.

Reservefonds voor onderhoud

Een van de belangrijkste taken van een VvE is zorgen dat er genoeg geld in het reservefonds zit. Veel VvE’s maken een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierin staat precies welk onderhoud wanneer moet gebeuren. En wat de kosten hiervan zullen zijn. Op die manier wordt duidelijk hoeveel er maandelijks moet worden gespaard in het reservefonds. Alle leden dragen dan maandelijks een bedrag bij (meestal in de vorm van servicekosten) om het gebouw te onderhouden. De overheid verplicht alle VvE’s tot een minimale maandelijkse reservering in het reservefonds die gelijk is aan het bedrag als vastgesteld in het MJOP of 0,5% van de herbouwwaarde.

Conflict met VvE?

Onenigheid met de buren is het laatste wat u wilt. Toch kan er binnen de Vereniging van Eigenaren een conflict ontstaan. In zo’n situatie is juridische hulp of mediation vaak een optie.

Lees verder