Vol­doen aan de nieu­we re­gels voor ge­zond en vei­lig wer­ken

Vanaf 1 juli 2018 is er geen ontkomen meer aan. Dan moet het contract met je arbodienstverlener voldoen aan de nieuwe regels voor gezond en veilig werken. Nog niet alles gefixt? Met deze checklist helpen we je om je zaken toch nog op tijd af te hebben.

Een jaar geleden al werd de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet van kracht. Gedane zaken, denk je nu wellicht. Dat we daar nu toch weer aandacht aan besteden heeft alles te maken met de overgangsperiode die binnenkort afloopt.

De overheid heeft werkgevers en arbodienstverleners tot 1 juli van dit jaar de tijd gegeven om bestaande contracten aan te passen. Vanaf die datum gaat de inspectie SZW hierop toezien en kan er dus een controleur bij je op de stoep staan. Nieuwe contracten moeten overigens al wel aan de nieuwe regels voldoen.

Zorg ervoor dat je alles goed geregeld hebt. Ramon van Lieshout, jurist bij DAS, legt uit aan welke voorwaarden het contract met je arbodienstverlener vanaf 1 juli moet voldoen.

1. Een basiscontract

Heb je nog helemaal geen contract met een bedrijfsarts? Dan heb je echt geen tijd meer te verliezen. Vanaf 1 juli is zo’n basiscontract namelijk verplicht. De wetgever neemt dan geen genoegen meer met afspraken die mondeling tot stand zijn gekomen of ergens in het mailverkeer zijn verstopt. In het basiscontract leg je de afspraken vast die je met jouw arbodienstverlener bent aangegaan.

2. Vrije toegang

In deze afspraken moet expliciet staan dat je de bedrijfsarts vrije toegang geeft tot de werkvloer. Geen enkele werkplek mag daarbij worden uitgezonderd. Als de bedrijfsarts wil langskomen om een werkplek te beoordelen, dan ben je straks dus verplicht daarvoor toestemming te geven.

3. Preventiemedewerker

Een belangrijke rol in het voorkomen van beroepsziekten is tegenwoordig weggelegd voor de zogeheten preventiemedewerker. In kleine bedrijven is dat vaak de ondernemer zelf. Ben je al wat groter, dan kun je hiervoor één van de medewerkers aanwijzen.

Deze benoeming moet volgens de nieuwe richtlijnen wel worden goedgekeurd door de OR of personeelsvertegenwoordiging. De preventiemedewerker moet gecertificeerd zijn. Vermeld in het contract wie het is, welke taken hij of zij heeft en hoe je er als werkgever voor zorgt dat deze persoon z’n functie goed kan uitoefenen.

4. Open spreekuur

In veel oude contracten staat niet duidelijk omschreven hoe medewerkers in contact kunnen komen met de bedrijfsarts. De nieuwe richtlijnen stellen hier harde eisen aan.

Zo dien je er als ondernemer voor te zorgen dat elke medewerker met vragen over zijn gezondheid de bedrijfsarts kan benaderen. Ook als het gaat om niet-werkgerelateerde problemen, zoals een burn-out als gevolg van een scheiding. Dit doe je door het instellen van een open spreekuur.

5. Second Opinion

Ook de bedrijfsarts zelf is aan nieuwe regels gebonden. Zo kan het gebeuren dat een medewerker twijfelt aan de diagnose die is gesteld. Tot nu toe leidde dat regelmatig tot discussies en onenigheid. In het contract met je arbodienstverlener moet vanaf 1 juli expliciet staan dat medewerkers altijd recht hebben op een second opinion.

Alleen bij zeer zwaarwegende argumenten wil de wetgever hier een uitzondering voor maken. De kosten van deze tweede diagnosestelling zijn voor rekening van de werkgever. Dat dan weer wel.

6. Klachtenprocedure

Opdringerig, brutaal of niet ter zake kundig. Tot nu toe was niet altijd duidelijk waar medewerkers terecht kunnen bij dit soort klachten over een bedrijfsarts. In het opgepoetste contract moet je in ieder geval een alinea inruimen voor de klachtenprocedure.

Vermeld hier precies waar en hoe iemand een klacht kan indienen over het werk van de bedrijfsarts. Deze regel geldt overigens voor álle bedrijfsartsen, ook als die zelfstandig opereren en dus niet in dienst zijn van een gecertificeerde arbodienst.

7. Ziekteverzuim

Eén van je medewerkers meldt zich ziek en is waarschijnlijk een poosje uit de running. Hoe nu te handelen? In het contract met de arbodienstverlener moet een hoofdstuk zijn ingeruimd voor dit proces van ziekteverzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol, iets dat in het contract moet worden onderkend. De verantwoordelijkheid voor het overnemen en uitvoeren van de adviezen ligt bij de werkgever én medewerker.

8. Beroepsziekten melden

In Nederland wordt elk jaar bij zo’n 20.000 mensen een beroepsziekte geconstateerd. Volgens de nieuwe richtlijnen mag een bedrijfsarts deze diagnose altijd melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Dat kan dus alleen de bedrijfsarts doen en niet de ondernemer zelf. Het NCvB is een landelijk kennisinstituut voor arbo-professionals en registreert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem.