Privacyverklaring

DAS verwerkt van veel natuurlijke personen persoonsgegevens. Misschien ook die van jou. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met je gegevens, je privacy en je rechten.

Wie zijn wij?

DAS is een brede juridische en financieel dienstverlener. We helpen onze klanten om problemen te voorkomen of op te lossen. Met juridische bijstand of financiële oplossingen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van de volgende DAS-entiteiten:

 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd in Amsterdam;
  - rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren en ondernemingen.
 • DAS Legal Services B.V., gevestigd in Amsterdam;
  - DAS on Demand, Business Club DAS, DAS Privacy Protect, Bedrijfsinformatie, Letselschadehulp van DAS.

Klik hier voor de contactgegevens van deze ondernemingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kun je hier lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Welke persoonsgegevens verwerkt DAS?

DAS verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens.

Naw-gegevens
Bij onder andere de aanvraag voor producten of diensten van DAS verstrek je ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast.

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Financiële gegevens
Bepaalde financiële gegevens zoals je rekeningnummer zullen wij bij een productaanvraag ook nodig hebben.

Sommige van de gegevens die wij vastleggen zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Daarover lees je hieronder meer.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zó gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.

Denk hierbij aan de volgende soorten gegevens:

 • gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • biometrische gegevens.

In sommige gevallen zal DAS bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld als wij letselschade voor je verhalen op een aansprakelijke partij. Of strafrechtelijke gegevens verwerken in bepaalde rechtszaken. Of als ziekte een rol speelt in een geschil tussen een werkgever en een werknemer. Wij gaan met deze gegevens extra voorzichtig om. Deze gegevens gebruiken wij alleen in het kader van de belangenbehartiging van onze klanten.

Voor het verlenen van rechtshulp heeft DAS soms stukken nodig waarop het BSN-nummer staat vermeld, zoals een loonstrook of een jaaropgave. DAS verzoekt haar klanten het BSN onleesbaar te maken op alle documenten die aan DAS worden toegezonden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, maar ook van andere personen dan onze klanten. Bijvoorbeeld omdat je direct of indirect contact met ons hebt (gehad). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat wij je gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan een klant. Bijvoorbeeld omdat je de tegenpartij bent in een conflict waarin DAS optreedt namens een klant of omdat je getuige bent.

Daarnaast voert DAS rechtshulp uit voor klanten van andere verzekeraars. Ook in dat geval krijgen wij je gegevens, zodat wij je van dienst kunnen zijn als je bij DAS een verzoek om rechtshulp indient. Ook verwerken wij gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en van leveranciers. Om goede rechtshulp te kunnen bieden, leggen wij slechts de relevante gegevens over het geschil vast. Dat zijn dus ook gegevens van je tegenpartij, maar bijvoorbeeld ook van eventuele getuigen of andere derden die betrokken zijn in het conflict tussen jou en je tegenpartij.

Hoe verkrijgen wij je gegevens?

DAS kan je persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen wij gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan DAS verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website, omdat je gebruik wilt maken van onze diensten of omdat je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

DAS maakt op haar website gebruik van cookies. DAS plaatst alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Andere cookies worden alleen met jouw toestemming geplaatst. Lees daar meer over in onze cookieverklaring.

Als je contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat je naast de informatie die je zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij verwerken dan bijvoorbeeld je naam, profiel en interesses. De gegevens die wij op die manier van je ontvangen zijn afhankelijk van de voorkeuren die je zelf hebt ingesteld.

We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van derde partijen. Bijvoorbeeld van je tussenpersoon, een gevolmachtigd agent van DAS of een verzekeraar voor wiens verzekerden DAS de rechtsbijstand uitvoert. Maar ook bijvoorbeeld je tegenpartij in een conflict. Dit vindt dan plaats in het kader van onze dienstverlening. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de uitvoering van onze diensten.

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen wij verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

Wij filmen in en rond onze gebouwen voor beveiligingsdoeleinden.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

DAS kan haar diensten alleen goed uitvoeren als DAS daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, voor het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten wij dat verder toe.

Om onze diensten te kunnen leveren

DAS heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.
Met je persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 • onderzoeken of je klant bij ons kunt worden;
 • je aanvraag of wijziging van een verzekering of andere dienst beoordelen. De aanvraag voor onze diensten gaat vaak digitaal;
 • contact met je opnemen vanwege de behandeling van je dossier of namens je een tegenpartij aanschrijven;
 • je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
Marketing en relatiemanagement

We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze diensten. Wij gebruiken hier kanalen voor zoals onder andere een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Om je op de hoogte te brengen gebruiken wij persoonsgegevens. Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingactiviteiten van de in dit privacy statement genoemde DAS-ondernemingen.

DAS maakt gebruik van social media, zoals LinkedIn, Instagram, YouTube, en TikTok en van diensten van derde partijen om de aanwezigheid van DAS op social media en de reactie(s) daarop te monitoren en te analyseren.

DAS heeft een centrale klantenadministratie. De gegevens die wij zelf hebben ontvangen, worden in sommige gevallen aangevuld met gegevens uit openbare bronnen.

Daarbij houdt DAS rekening met je voorkeuren. Wij vinden het belangrijk dat wij informatie toesturen die voor je relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens ('open-en-klikgedrag'). Als je geen commerciële informatie van DAS wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘Jouw rechten’ lees je hieronder hoe jij je af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en/of nieuwsbrieven.

Opsporing van fraude en misbruik

DAS verwerkt persoonsgegevens om de integriteit en veiligheid van (de dienstverlening) van DAS en in bredere zin van de (verzekerings)branche te waarborgen.

Fraudepreventie
Voor een verantwoord acceptatie- en risicobeleid en om fraude te voorkomen, legt DAS persoonsgegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS te Den Haag, dat aan verzekeraars ondersteuning biedt bij acceptatie- en claimprocessen. Met verzekeraars die aangesloten zijn bij CIS wisselt DAS, onder strikte voorwaarden, onderling informatie uit via Stichting CIS. Meer informatie hierover vind je op de website van de Stichting CIS.

Frauderegistratie
DAS kan gedragingen van verzekerden (of andere personen) en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde, vastleggen in een Incidentenregister. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd. Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de (volledige) waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringshistorie of hun strafrechtelijk verleden. Hierbij houdt DAS zich aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Aan het Incidentenregister is een Extern Verwijzingsregister (EVR) gekoppeld. Aangesloten verzekeraars kunnen het Extern Verwijzingsregister checken voordat een klant een verzekering wil afsluiten. De verzekeraar krijgt een melding als de gegevens van die persoon in het EVR voorkomen. Een verzekeraar kan dan besluiten geen verzekering af te willen sluiten. Iedere financiële instelling die aangesloten is bij een van de deelnemende brancheverenigingen heeft toegang tot (een deel van) het EVR.

Contact

Als je gebruikmaakt van onze voice-toepassing of onze chatbot wordt de relevante informatie vastgelegd, zodat wij je goed kunnen adviseren.

In het geval van een klacht of geschil zullen wij gegevens vastleggen om je klacht of geschil te kunnen behandelen. 

Het voldoen aan wettelijke bepalingen

Voor verzekeraars gelden allerlei wettelijke verplichtingen die ons noodzaken om persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen om alleen zaken te doen met integere partijen en om zelf een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Wet- en regelgeving kan DAS ook verplichten tot het verlenen van inzage in gegevens aan een overheidsinstelling of een toezichthouder, bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een opsporingsinstelling.

Ter verbetering van de dienstverlening

We gebruiken gegevens ook voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen wij door gegevens te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

 • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen;
 • een voorspelling geven van de doorlooptijd van een juridisch geschil gebaseerd op basis van kenmerken van dat dossier;
 • nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.
  Bij het analyseren gebruiken wij alleen de gegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wij kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.

Ook maken wij van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profilering). Daar kunnen wij dan op inspelen. Wij kiezen welke service het beste bij een groep klanten past. Ons aanbod stemmen wij daarop af. DAS maakt gebruik van datagedreven toepassingen  ter ondersteuning van haar dienstverlening. Onze mensen zijn echter altijd leidend bij het nemen van besluiten. DAS maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming. 

Welke grondslagen heeft DAS om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen.

 • Je hebt toestemming gegeven. Wij vragen alleen je toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming kun je jouwtoestemming altijd weer intrekken. Hoe je dat kunt doen, is beschreven onder 'Jouw rechten'.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je niet akkoord bent met het verwerken van bepaalde noodzakelijke informatie, zijn wij in veel gevallen niet in staat om onze diensten aan je te leveren.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht je te identificeren als je klant bij ons wordt (identificatieplicht).
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van DAS. Bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten en relatiemanagement van DAS of het opsporen van fraude. Maar ook voor het uitvoeren van analyses voor het verbeteren van onze dienstverlening, het inschatten van onze risico's en het bepalen van de prijs voor onze producten. Hierbij hebben wij eerst een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van DAS en je belang gemaakt. Ben je het niet eens met het gebruik van je gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan kun je daartegen bezwaar maken. Kijk daarvoor onder 'Jouw rechten'.

Hoe zorgt DAS voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

DAS legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. DAS neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn:

 • maatregelen waarmee we de toegang tot gegevens beheersen (logische toegangsbeveiliging),
 • het beheer van autorisaties, het versleutelen van persoonsgegevens,
 • het intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken,
 • het gebruik van firewalls en inbraak detectiesystemen
 • afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging
 • alleen geregistreerde bezoekers worden toegelaten tot onze panden.  

Medewerkers van DAS en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door DAS vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. DAS investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers met betrekking tot je privacy en DAS screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

Bewaartermijnen
DAS bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die DAS hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Juridische dossiers en mediation dossiers worden na sluiting zeven jaar bewaard. De gegevens van je DAS-rechtsbijstandverzekering worden zeven jaar na het eindigen van je verzekering bewaard. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd op zodanige wijze dat die niet langer naar jou herleidbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden
Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen wij bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door DAS, bij het bestrijden van verzekeringsfraude of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Dienstverlening
Bij het verlenen van rechtshulp is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals tegenpartijen, getuigen, rechtbanken en andere instanties. Wij delen de gegevens alleen als dat nodig is en wij delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens. Als je gebruikmaakt van de diensten van een tussenpersoon, zullen wij voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met je tussenpersoon kunnen communiceren. Over de inhoud van een juridisch dossier informeren wij je tussenpersoon alleen als je dat wilt en je daarvoor schriftelijk toestemming hebt verleend.

Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen
Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens. In alle gevallen zal DAS passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociale-media-aanbieders, marketingbureaus en screeningsdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen, zoals verwerkersovereenkomsten, voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Verstrekking aan derde landen
DAS zal je gegevens slechts in zeldzame gevallen en onder strenge voorwaarden overdragen aan partijen buiten de EU. Als DAS dat doet, garanderen wij dat passende waarborgen zoals Standard Contractual Clauses, goedgekeurd door de Europese Commissie, aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen. DAS kan in uitzonderlijke situaties verplicht worden gesteld persoonsgegevens over te dragen aan landen buiten de Europese Unie. Dat zal louter gebeuren na een uitvoerige afweging, waarbij jouw rechten centraal staan.

Jouw rechten

Welke rechten heb je?
Je kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Daarnaast kun je een verzoek indienen om je gegevens over te dragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen het feit dat DAS je gegevens verwerkt en je kunt in het bijzonder bezwaar maken tegen profileringsactiviteiten met betrekking tot je gegevens. Als je DAS toestemming hebt verleend tot het verwerken van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken.

Je kunt ons ook laten weten dat je persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of je kunt je verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken. Dat kan via dit formulier.

Hoe maak je gebruik van je rechten?
Met het formulier 'Verzoek verwerking persoonsgegevens' dien je je verzoek in voor DAS Rechtsbijstand of DAS Legal Service B.V.

DAS Rechtsbijstand N.V.
Formulier Verzoek verwerking persoonsgegevens
Afmelden voor Communicatie van DAS

DAS Legal Services B.V.
Formulier Verzoek verwerking persoonsgegevens
Afmelden voor Communicatie van DAS

Vul het formulier volledig in en stuur dit vervolgens per e-mail naar avg@das.nl. Wij zullen je identiteit controleren. Daartoe kan DAS je verzoeken een kopie identiteitsbewijs toe te sturen. Wij vragen je met klem op deze kopie je BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Je kunt ons de informatie ook per brief sturen. Dat kan naar: DAS, afdeling corporate legal affairs, Postbus 23000, 1100 DM in Amsterdam. DAS stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek. DAS zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Daarnaast kun je je altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van DAS via een afmeldlink in het bericht zelf.Voor meer informatie of klachten kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Richt die aan: DAS, Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Of stuur een e-mail naar fg@das.nl. Bovenstaand adres kun je ook gebruiken als je een klacht hebt over de wijze waarop DAS met (je) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

DAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of in verband met aanpassingen aan (veranderde) wet- en regelgeving. Deze wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.

Laatst gewijzigd:19 maart 2024

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.