Wat houdt ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter in?

Wilt uw werkgever u ontslaan om persoonlijke redenen? Is er bijvoorbeeld sprake van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of verschil van inzicht? Dan kan uw werkgever de kantonrechter vragen om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Sinds 1 juli 2015 is dit namelijk de vaste route die uw werkgever bij een ontslag om persoonlijke redenen moet bewandelen (naast de mogelijkheid om samen een vaststellingsovereenkomst te sluiten of in te stemmen met de opzegging door uw werkgever). Tot 1 juli 2015 kon uw werkgever kiezen of hij naar het UWV of naar de kantonrechter stapte. Dat is nu niet meer mogelijk.

In een ontbindingsprocedure verzoekt uw werkgever de kantonrechter (in een ontbindingsverzoekschrift) de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U kunt als reactie hierop een verweer­schrift indienen. Het verzoekschrift en het verweerschrift worden op een zitting door de kantonrechter mondeling behandeld. Tussen twee en vier weken daarna beslist de kantonrechter over het ontbindingsverzoek.

Gevolgen uitspraak kantonrechter
Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af? Dan blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan moet hij rekening houden met de opzegtermijn. Deze nieuwe regeling is op 1 juli 2015 ingegaan. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op de datum waarop hij zou eindigen als de werkgever de arbeidsovereenkomst zou opzeggen. Eventueel mag de kantonrechter de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. De opzegtermijn geldt niet als u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan uw arbeidsovereenkomst dan per direct ontbinden.

 

Meer informatie over schadevergoeding bij ontbinding door de kantonrechter