Ontslagprocedure

Je werkgever wil jouw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat is waarschijnlijk erg vervelend. Wat staat je nu te wachten? Op deze pagina lees je hoe jouw ontslagprocedure eruitziet.

Wat je allemaal wil weten over ontslagprocedures

Welke ontslagprocedure wordt er doorlopen?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, gebeurt dat meestal met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat de werkgever en werknemer samen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Die afspraken leggen ze vast in een vaststellingsovereenkomst. Een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter is in dat geval niet nodig. Lees meer over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Als partijen het niet eens worden over de voorwaarden van een beëindiging of als de werknemer het niet eens is met de reden van ontslag, moet de werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter starten. De werkgever kan om verschillende redenen een ontslagprocedure starten. De reden van ontslag is bepalend voor de vorm van deze procedure.

Als je werkgever je wil ontslaan vanwege een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, verloopt de procedure via het UWV. Wil je werkgever je ontslaan vanwege een persoonlijke reden ontslaan? Dan moet die een procedure bij de rechtbank starten. De werkgever dient dan een ontbindingsverzoek in. Dat verzoek wordt door de kantonrechter beoordeeld. Het gaat dan meestal om disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, het weigeren van het verrichten van arbeid vanwege gewetensbezwaar of een opeenstapeling van deze redenen.

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding en wil je werkgever overgaan tot ontslag? Dan verloopt ook deze procedure via de kantonrechter.

Hoe start de werkgever een ontslagprocedure?

Hoe je werkgever een ontslagprocedure start, is afhankelijk van waar de aanvraag ingediend moet worden. Verloopt de procedure via het UWV? Dan vraagt je werkgever hier schriftelijk een ontslagvergunning aan. Daarbij moet die een onderbouwing geven en documenten aanleveren waarin wordt aangetoond dat jouw ontslag noodzakelijk is.

Als de procedure via de kantonrechter loopt, dient je werkgever hier een verzoekschrift tot ontbinding in. In dat verzoekschrift moeten de namen en gegevens van beide partijen worden vermeld en de gronden voor het verzoek met een onderbouwing. Vervolgens ontvangen jij en je werkgever een oproep om deel te nemen aan een zitting.

Hoe verlopen de ontslagprocedures?

Het verloop van de procedures is per instantie verschillend. Hieronder lees je meer over beide ontslagprocedures.

Ontslagprocedure via het UWV

Je werkgever start de procedure door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de aanvraag en vraagt mogelijk nog aanvullende informatie of stukken op. Vervolgens wordt de aanvraag naar jou doorgestuurd. Je mag op de aanvraag reageren met een verweerschrift. Hier krijg je 2 weken de tijd voor. Het UWV zal vervolgens beslissen of je werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De ontslagprocedure via het UWV verloopt in principe geheel schriftelijk. Lees meer over de ontslagprocedure via het UWV.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Als je werkgever een verzoek indient bij de kantonrechter, word je uitgenodigd voor een zitting. Daar kunnen beide partijen hun standpunten nader toelichten en de rechter vragen stellen. Je mag tot uiterlijk 5 dagen vóór de zitting een verweerschrift indienen waarin je schriftelijk verweer voert tegen de gevraagde ontbinding van je arbeidsovereenkomst. De rechter doet meestal binnen 4 weken na de zitting uitspraak. Lees meer over de ontslagprocedure via de kantonrechter.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heb je na beide ontslagprocedures recht op een transitievergoeding. Alleen wanneer de kantonrechter oordeelt dat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld, krijg je geen transitievergoeding.

Krijg ik te maken met een sociaal plan?

Als er een reorganisatie plaatsvindt, kun je te maken krijgen met een sociaal plan. Een sociaal plan is een plan dat opgesteld is door de werkgever en/of de ondernemingsraad. Hierin is vastgelegd welke voorzieningen de werkgever biedt aan de werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie. In het sociaal plan staat bijvoorbeeld hoe de werkgever de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie gaat opvangen. Alle werknemers die getroffen zijn door de reorganisatie hebben recht op de voorzieningen die opgenomen zijn in het sociaal plan. Het maakt hierbij niet uit of je ontslagen wordt, of nog werkzaam blijft bij deze werkgever. Lees meer over het sociaal plan.


Veelgestelde vragen

Een ontslag via het UWV duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. Is er een (deskundigen-)advies nodig of een extra ronde van hoor en wederhoor? Dan duurt de totale behandeling meestal wat langer.Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.