Ontslagprocedure via het UWV

Als je wordt ontslagen, start er een ontslagprocedure. In sommige gevallen verloopt dit via het UWV. Op deze pagina lees je wat je dan allemaal te wachten staat. Heb je verder nog juridische hulp nodig? Schakel een van onze specialisten in - die staan altijd voor je klaar. 

Wat je allemaal wilt weten over ontslagprocedures via het UWV

Wanneer verloopt de procedure via het UWV?

Je werkgever kan om 2 redenen een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. De eerste is langdurige arbeidsongeschiktheid. Hier is sprake van als je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent. De tweede reden heeft te maken met de bedrijfseconomische omstandigheden van de organisatie waar je werkt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een bedrijfsverhuizing, een bedrijfssluiting, vermindering van werk of een slechte financiële positie.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschikte medewerker is in principe 2 jaar beschermd tegen ontslag. In die periode heeft je werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Deze periode van ontslagbescherming kan langer duren. Bijvoorbeeld als je de periode samen met je werkgever hebt verlengd of als er door het UWV een loonsanctie is opgelegd.  
Als je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, niet meer in staat bent je werk uit te voeren, en ook niet herplaatst kan worden binnen de organisatie waar je werkt, mag je werkgever jouw ontslag indienen bij het UWV. Die moet dan: 

 • Relevante stukken aanleveren waaruit blijkt dat je langdurig arbeidsongeschikt bent, zoals een WIA-beschikking.
 • Aantonen dat je jouw werkzaamheden niet binnen een half jaar kunt herstellen (ook niet in aangepaste vorm). 
 • Aantonen dat je niet herplaatst kan worden binnen de organisatie.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Soms zijn werkgevers genoodzaakt hun werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Ook daarvoor moeten ze een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit komt bijvoorbeeld voor als je werkgever in financiële problemen verkeert of als het bedrijf gereorganiseerd wordt. Je werkgever moet dan, aan de hand van (financiële) stukken, aantonen dat het noodzakelijk is om structureel arbeidsplaatsen te laten vervallen. Verder moet die bepalen welke werknemers er ontslagen moeten gaan worden. Dat gebeurt via het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag via het UWV

De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk en duurt ongeveer 4 weken.  Dit gebeurt stapsgewijs: 

 1. Je werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV
  Je werkgever dient eerst een ontslagaanvraag in bij het UWV. Een ontslagconsulent beoordeelt of de aanvraag compleet is. Als dat zo is, wordt de aanvraag naar jou doorgestuurd. Jij kunt er dan schriftelijk op reageren. Dit noem je ‘verweer voeren’.  
  Als je het niet eens bent met je werkgever, is dit hét moment om dat kenbaar te maken. Hier krijg je 14 dagen de tijd voor. Zorg er dus voor dat je jouw verweer op tijd indient.  
  Soms vraagt het UWV je werkgever nog om op je verweer te reageren. Jij mag daar vervolgens ook weer op reageren. Dat heet de tweede ronde.
 2. Je werkgever ontvangt wel of geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen
  Na het schriftelijk horen van beide partijen, beslist het UWV of je werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het verkrijgen van toestemming betekent niet per se dat je onmiddellijk ontslagen wordt. Het betekent simpelweg dat je werkgever de mogelijkheid krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Je werkgever kan ook besluiten de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen of om samen te werken aan het vinden van een passende oplossing, bijvoorbeeld door middel van re-integratie.
 3. Je werkgever moet je binnen 4 weken een opzeggingsbrief sturen
  Als je werkgever toestemming krijgt van het UWV om jouw arbeidsovereenkomst op te zeggen én besluit om door te gaan met jouw ontslag, moet je binnen vier weken een opzeggingsbrief ontvangen. In deze brief moet ook de opzegtermijn staan. De periode die de ontslagprocedure bij het UWV in beslag heeft genomen, mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Er moet dan wel minstens 1 maand overblijven.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden, moet je werkgever jou een transitievergoeding betalen. Eigenlijk moet deze binnen 1 maand na de ontslagdatum zijn uitbetaald. Doet je werkgever dat niet? Vraag hem dan alsnog te betalen en stel daar een termijn van 14 dagen voor. Als dit niet lukt, kun je ook een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Dit kan binnen 3 maanden na de datum van je ontslag. Het is slim om hier juridische hulp bij in te schakelen, bijvoorbeeld van een specialist van DAS.

Niet eens met de beslissing van het UWV?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV over je ontslag, heb je het recht om in beroep te gaan bij de kantonrechter. Je kunt dan vragen om herstel van je arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht, of om een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Om in beroep te gaan, moet je binnen 2 maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Veelgestelde vragen

Een ontslag via het UWV duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. Is er een (deskundigen-)advies nodig of een extra ronde van hoor en wederhoor? Dan duurt de totale behandeling meestal wat langer.


Hoe kunnen wij je helpen?

Vraag

Ben je bij ons verzekerd?

Direct bij DAS of via een van onze partners.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.