Bezwaar tegen huuropzegging

Een verhuurder kan uw huurcontract in sommige gevallen niet zomaar opzeggen. Er moet een wettelijke reden voor zijn. Als u het niet eens bent met de huuropzegging, kunt u bezwaar maken.

Uw rechten bij een tijdelijk contract

Tijdelijke huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Huurt u een zelfstandige woonruimte? Dan geldt dit voor huurcontracten voor een periode van maximaal 2 jaar. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van maximaal 5 jaar. U kunt in dit geval geen bezwaar maken. De verhuurder moet wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan u bevestigen (aanzeggen). Doet hij dit niet? Dan loopt uw huurcontract door.

Heeft u een tijdelijk contract voor langer dan 2 of 5 jaar voor respectievelijk een zelfstandige of onzelfstandige woning? Of een huurcontract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2016? Dan eindigt het contract niet automatisch na afloop van de periode. De verhuurder moet schriftelijk opzeggen om de huur op de einddatum te stoppen. Bent u het niet eens met de opzegging? Dan kunt u daar schriftelijk tegen protesteren.

Uw rechten bij een huurcontract voor onbepaalde tijd

Heeft u een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de huur niet vanzelf. De verhuurder heeft dan een wettelijke reden nodig om de huur op te zeggen. Het kan alleen als:

  • u zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
  • de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
  • u niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
  • de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
  • er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van u om in de kamer te blijven wonen.
  • de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Zo maakt u bezwaar tegen huuropzegging

Heeft de verhuurder geen of geen geldige wettelijke reden gegeven voor de opzegging? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een aangetekende brief waarin u protesteert tegen de huuropzegging. Meestal mag de verhuurder de huur niet beëindigen als u protesteert tegen de huuropzegging. Uw verhuurder moet toestemming van de rechter vragen.

Hoe ziet de vervolgprocedure eruit?

  1. Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet hij naar de rechter stappen. U ontvangt een dagvaarding van een deurwaarder. In deze dagvaarding legt de deurwaarder uit waarom uw verhuurder het huurcontract wil beëindigen (opzeggingsgrond). Daarnaast krijgt u een uitnodiging om bij de kantonrechter te komen.
  2. Tijdens de gerechtelijke procedure toetst de kantonrechter of uw verhuurder uw huurcontract kan opzeggen. Vindt de kantonrechter dat uw verhuurder een goede reden heeft? Dan ontvangt u van de deurwaarder het vonnis, waarin de kantonrechter uw huurcontract ontbindt. Daarnaast kan de kantonrechter toestemming geven om uw woning te ontruimen, als uw verhuurder hierom heeft gevraagd in de dagvaarding.
  3. De deurwaarder kan het vonnis uitvoeren. Dit betekent dat de deurwaarder u laat weten wanneer hij de woning ontruimt.
Lees verder

Veelgestelde vragen