Ontslag­procedure via UWV

Bij ontslag via het UWV vraagt uw werkgever een vergunning om u te mogen ontslaan. Dit kan alleen maar om bedrijfseconomische reden of als iemand 2 jaar of langer ziek is.

Redenen voor ontslag via het UWV

Uw werkgever kan in 2 situaties naar het UWV: als u langdurig arbeidsongeschikt bent of als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Voorbeelden van bedrijfseconomische omstandigheden zijn: een slechte financiële positie, vermindering van het werk, bedrijfssluiting of een bedrijfsverhuizing.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Zodra u minimaal 2 jaar arbeidsongeschikt bent en u uw eigen werk niet meer kunt doen, kan uw werkgever het UWV vragen om het arbeidscontract met u op te zeggen. Soms is die periode langer, als bijvoorbeeld de termijn van 2 jaar verlengd is tussen u en uw werkgever of als door het UWV een loonsanctie is opgelegd. Bij de aanvraag moet uw werkgever:

 • relevante stukken overleggen waaruit blijkt dat u langdurig arbeidsongeschikt bent, zoals een WIA-beschikking.
 • aantonen dat herstel voor uw eigen werk of uw eigen werk in aangepaste vorm niet te verwachten is binnen een periode van 26 weken.
 • aantonen dat u niet binnen een redelijke termijn herplaatst kunt worden binnen uw werkgever.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zal uw werkgever aan de hand van stukken moeten aantonen dat het noodzakelijk is om structureel arbeidsplaatsen te laten vervallen. Verder moet er worden bepaald welke werknemers er ontslagen zullen worden. Dat proces heet afspiegelen.

De procedure

De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk en duurt ongeveer 4 weken en verloopt alsvolgt:

 1. Uw werkgever dient een ontslagaanvraag in
  De ontslagconsulent beoordeelt of de aanvraag compleet is. Als dat zo is, wordt de aanvraag naar u doorgestuurd om schriftelijk op de aanvraag te reageren. U kunt zo laten weten waarom u het niet eens bent met uw werkgever. Vaak krijgt u hier maar 14 dagen de tijd voor. Houd dus in de gaten dat u uw verweer op tijd indient. Soms vraagt het UWV uw werkgever om op uw verweer te reageren. Vervolgens mag u daar weer op reageren. Wij helpen u graag met het opstellen en indienen van een verweerschrift.

 2. Uw werkgevers ontvangt wel of geen toestemming om op te mogen zeggen
  Nadat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden beslist het UWV of uw werkgever toestemming krijgt om uw arbeidscontract te mogen opzeggen. Dat betekent niet automatisch dat u wordt ontslagen. Het betekent alleen dat uw werkgever toestemming krijgt om op te mogen zeggen.

 3. Uw werkgever moet u binnen 4 weken een brief sturen
  Hierin staat dat het arbeidscontract met u wordt opgezegd. Daarbij moet rekening gehouden worden met de opzegtermijn. Op de geldende opzegtermijn mag één maand in mindering gebracht worden, maar er moet altijd minimaal één maand over blijven.

Transitievergoeding

Uw werkgever is op grond van de wet verplicht om aan u een transitievergoeding te betalen.

Niet eens met beslissing UWV?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de kantonrechter. U kunt dan herstel van uw arbeidscontract vragen of een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

Veelgestelde vragen