Arbitrage

Arbitrage is een wettelijk geregelde vorm van geschillenbeslechting. Partijen kunnen zelf de personen aanwijzen die bevoegd zijn om over een geschil een bindende uitspraak te doen. Arbitrage is informeler dan de gewone rechtsgang. Vaak ook sneller, maar lang niet altijd goedkoper. Uitgangspunt is dat partijen de wijze van procederen zelf bepalen, meestal met een arbitragereglement.
Meer informatie over arbitrage