Ontslagprocedure via het UWV

Uw werkgever geeft aan uw arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Wat staat u nu allemaal te wachten? Als u wordt ontslagen, start er een ontslagprocedure. Dit kan via de kantonrechter of het UWV gaan. Wij vertellen u hier meer over hoe de procedure via het UWV verloopt. Heeft u hulp nodig bij het proces? Wij helpen u graag!

Hoe wij u kunnen helpen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslagprocedures via het UWV

Wanneer verloopt de procedure via het UWV?

Uw werkgever kan vanwege twee redenen een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. De eerste reden is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is aan de orde als u langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Na deze periode bent u in principe niet meer beschermd tegen ontslag.

De tweede reden is wanneer er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Voorbeelden van bedrijfseconomische omstandigheden zijn: een slechte financiële positie, vermindering van het werk, bedrijfssluiting of een bedrijfsverhuizing. Wordt u dus ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden, dan verloopt de ontslagprocedure via het UWV.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Zodra u minimaal 2 jaar arbeidsongeschikt bent en u uw eigen werk niet meer op de juiste manier kunt uitvoeren, kan uw werkgever het UWV om toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met u op te mogen zeggen. Een arbeidsongeschikte medewerker is 104 weken beschermd tegen ontslag, de werkgever heeft gedurende die periode een loondoorbetalingsverplichting. Deze periode van ontslagbescherming kan langer zijn. Bijvoorbeeld als u de periode samen met uw werkgever heeft verlengd of als er door het UWV een loonsanctie is opgelegd. Dat wil zeggen dat de werkgever nog langer het loon moet doorbetalen, omdat er niet voldoende is gedaan aan re-integratie. Gedurende die langere periode kunt u niet ontslagen worden.

Als de periode van 104 weken is verstreken, kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om toestemming te krijgen de arbeidsovereenkomst met u op te mogen zeggen. Uw werkgever dient het volgende te doen:

 • Relevante stukken aanleveren waaruit blijkt dat u langdurig arbeidsongeschikt bent, zoals een WIA-beschikking.
 • Aantonen dat herstel voor uw werkzaamheden of uw werkzaamheden in aangepaste vorm niet realiseerbaar is binnen een periode van 26 weken.
 • Aantonen dat u niet binnen een redelijke termijn herplaatst kunt worden binnen de organisatie van uw werkgever.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Als uw werkgever genoodzaakt is u te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan dient uw werkgever hiervoor ook een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Bijvoorbeeld als uw werkgever in financiële problemen verkeert of als uw werkgever moet reorganiseren. Uw werkgever zal aan de hand van (financiële) stukken moeten aantonen dat het noodzakelijk is om structureel arbeidsplaatsen te laten vervallen. Verder moet er worden bepaald welke werknemers er ontslagen moeten gaan worden. Dat gebeurt via het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag via het UWV

De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk en duurt ongeveer 4 weken. Het verloopt als volgt:

 1. Uw werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV
 2. De ontslagconsulent van het UWV beoordeelt of de aanvraag van uw werkgever compleet is. Als dat zo is, wordt de aanvraag naar u doorgestuurd om schriftelijk op de aanvraag te reageren. Als u het niet eens bent met uw werkgever, is dit hét moment om dat kenbaar te maken bij het UWV. Hier krijgt u 14 dagen de tijd voor. Houd dus in de gaten dat u uw verweer op tijd indient. Soms vraagt het UWV uw werkgever om op uw verweer te reageren. Vervolgens mag u daar weer op reageren. Dat heet de tweede ronde. Wij helpen u graag met het opstellen en indienen van een verweerschrift.

 3. Uw werkgever ontvangt wel of geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen
 4. Nadat er schriftelijk hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden beslist het UWV of uw werkgever toestemming krijgt om uw arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Dat betekent niet automatisch dat u wordt ontslagen. Het betekent alleen dat uw werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.

 5. Uw werkgever moet u binnen 4 weken een brief sturen
 6. Als uw werkgever toestemming heeft ontvangen van het UWV, moet er binnen 4 weken een opzeggingsbrief aan u verstuurd worden. In deze brief moet uw werkgever rekening houden met de opzegtermijn. De periode die de ontslagprocedure in beslag heeft genomen mag van de opzegtermijn worden afgehaald. Er moet echter altijd minimaal één maand overblijven.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Op grond van de wet is uw werkgever verplicht om u een transitievergoeding te betalen als de reden langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden is.

Niet eens met de beslissing van het UWV?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de kantonrechter. U kunt dan met terugwerkende kracht herstel van uw arbeidsovereenkomst vragen of een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. U kunt binnen twee maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Veelgestelde vragen