Bezwaar tegen bouwplannen van uw buren

Gaan uw buren (ver)bouwen en bent u het daar niet mee eens? Als er een omgevingsvergunning is verleend, kunt u ertegen in bezwaar gaan bij de gemeente. Bekijk hoe u dit kunt doen.

Stap 1 – Controleer of er een vergunning nodig is

Of uw buren een omgevingsvergunning nodig hebben, hangt af van wat uw buren gaan bouwen of verbouwen. Vraag uw buren eerst naar hun plannen. Check vervolgens het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u er snel achter of er een vergunning nodig is. Soms is geen vergunning nodig. Dat geldt voor eenvoudige verbouwingen, zoals:

  • een dakkapel of uitbouw tot 4 meter aan de achterzijde.
  • een overkapping aan de achterzijde.
  • erf- of perceelafscheidingen van 1 meter hoog (en aan de achterzijde 2 meter).
  • het aanleggen van zonnepanelen op daken.

Uw buren kunnen in dit geval zonder vergunning of toestemming van de gemeente gaan bouwen. U kunt geen bezwaar maken bij de gemeente. Overleg in dit geval met uw buren over een passende oplossing.

Stap 2 – Check de vergunningsaanvraag

Denkt u dat uw buren een vergunning nodig hebben voor hun (ver)bouw? Vraag dan bij hen na of ze al een vergunning hebben aangevraagd. U kunt de aanvraag soms ook in de plaatselijke krant of op de website van uw gemeente vinden. Bezwaar maken bij de gemeente is nu nog niet mogelijk. 

Als de vergunning is aangevraagd, bekijkt de gemeente eerst of de reguliere of uitgebreide procedure van toepassing is. De reguliere procedure geldt als de (ver)bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan of daar slechts een klein beetje van af wijken. Voor grotere afwijkingen of een verbouwing van een monument geldt de uitgebreide procedure.

Is er een vergunning aangevraagd?

Dan kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Vertel hierin waarom u vindt dat de aanvraag moet worden afgewezen. Bij de reguliere procedure kunt u een zienswijze indienen totdat de vergunning is verleend. De gemeente hoeft uw zienswijze volgens de wet niet te beantwoorden. Meestal neemt de gemeente uw argumenten wel mee bij de beslissing. Volgt de gemeente uw zienswijze niet, dan kunt u binnen 6 weken na afgifte van de vergunning in bezwaar bij de gemeente, zie daarvoor stap 3.

Bij de uitgebreide procedure moet u uw zienswijze binnen een bepaalde periode indienen. Deze wordt aangekondigd in de plaatselijke krant of op de website van uw gemeente. De gemeente is verplicht om aan de hand van uw zienswijze nogmaals te bekijken of zij de vergunning wel wil verlenen. Heeft u een zienswijze ingediend en wordt de vergunning toch verleend? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij de gemeente.

Is er geen vergunning aangevraagd?

Zijn uw buren zonder omgevingsvergunning aan het verbouwen, terwijl dit wel nodig is? Spreek uw buren dan hierop aan. Reageren ze niet? Stuur dan een aangetekende brief naar uw gemeente met het verzoek op te treden tegen uw buren. Deze heeft een handhavingsbeleid en hoort toe te zien op de naleving van de bouwvoorschriften. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen.

Stap 3 – Maak bezwaar tegen de omgevingsvergunning

Is er via de reguliere procedure al omgevingsvergunning verleend? Dan kunt u bij de gemeente een bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u direct naast de buren woont of uitkijkt op de bouwplaats. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen wijzigen of intrekken als er een gegronde reden is. Bijvoorbeeld als het bouwwerk:

  • niet in het bestemmingplan van de gemeente past.
  • niet voldoet aan bouwtechnische eisen van het landelijke Bouwbesluit.
  • niet voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening.
  • niet voldoet aan de welstandseisen van uw gemeente.

Wijst de gemeente uw bezwaar af of is de vergunning via de uitgebreide procedure verleend? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit kunt u alleen doen als u een bezwaar of zienswijze bij de gemeente heeft ingediend. 

Lees verder