Omgevingsvergunning regelen voor verbouw

Als u uw huis gaat bouwen of verbouwen, dan moet u eerst checken of u daar een omgevingsvergunning voor nodig heeft en zo ja, welke. De gemeente beslist vervolgens of u een vergunning krijgt.

Doe de vergunningscheck

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, hangt af van wat u bouwt of verbouwt. Check altijd het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u er snel achter of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan vraagt u die ook via het Omgevingsloket aan.

Wat gebeurt er na uw vergunningsaanvraag?

De gemeente kent 2 procedures voor een aanvraag: de reguliere en de uitgebreide procedure. De reguliere procedure geldt als uw (ver)bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan of daar slechts een klein beetje van af wijken. Voor grotere afwijkingen of een verbouwing van een monument geldt de uitgebreide procedure.

In de reguliere procedure moet de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag beslissen. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken. Die verlenging moet wel binnen de (eerste) termijn van 8 weken worden medegedeeld. Beslist de gemeente niet tijd? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

In de uitgebreide procedure moet u een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat het verantwoord is om van het bestemmingsplan af te wijken voor uw bouwplannen. Zo’n onderzoek heet een ruimtelijke onderbouwing. Als alle stukken compleet zijn, heeft de gemeente 26 weken om te beslissen op uw aanvraag. In die periode wordt uw aanvraag ook openbaar gemaakt en mogen belanghebbenden daar op reageren op uw plannen.

Wordt uw vergunning verleend?

Als u een vergunning heeft gekregen, mag u meteen starten met de (ver)bouw. Wel kunnen belanghebbenden (omwonenden bijvoorbeeld) nog een bezwaarschrift indienen. Dat moet binnen 6 weken na het besluit gebeuren. U loopt dus het risico dat er naar aanleiding van een bezwaar nog zaken moeten worden aangepast als u gelijk gaat (ver)bouwen.

Bij de (ver)bouw moet u altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Voor elke vorm van (ver)bouwen gelden namelijk bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen.

Vergunningaanvraag afgewezen?

Als de gemeente de vergunning niet verleent, dan kunt voor de reguliere procedure bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Bij de uitgebreide procedure moet u een beroepschrift bij de rechtbank indienen. In beide gevallen moet u dit binnen 6 weken doen.

Wat zijn de consequenties als u zonder vergunning verbouwt?

Als de gemeente vaststelt dat u zonder vergunning bezig bent geweest, kan er besloten worden u aan te schrijven. De gemeente zal u eerst een ontwerp-aanschrijving sturen. U krijgt dan de gelegenheid om te reageren en uw verhaal te doen. Kan de gemeente zich niet in uw uitleg vinden? Dan volgt er een bestuursdwangaanschrijving. Dat houdt meestal in dat u de zaken in de oude staat moet terugbrengen. En wel binnen een bepaalde termijn. Doet u dat niet? Dan moet u een boete aan de gemeente betalen. De hoogte van de boete staat in de bestuursdwangaanschrijving. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld als de constructie beschadigd is) kan de gemeente er ook voor kiezen om de zaak zelf te herstellen en later de kosten op u te verhalen. Het is dus erg belangrijk dat u zich goed laat informeren of u een vergunning nodig heeft. Vraag dit bij twijfel altijd na bij uw gemeente.

Lees verder

Veelgestelde vragen