Ik denk dat ik het slachtoffer ben van een medische misser. Kan ik mijn arts aansprakelijk stellen?

Verliep een behandeling niet zoals verwacht? Dan is er niet automatisch sprake van een medische misser. Want een behandeling kan fout zijn gegaan. Maar dit betekent niet altijd dat een arts ook iets fout heeft gedaan. Het verschil daartussen is vaak erg lastig om aan te tonen.
U kunt uw arts bijvoorbeeld aansprakelijk stellen als hij:

  • een verkeerde of foute behandeling heeft uitgevoerd;
  • u onvoldoende voorlichting heeft geven over de behandeling. Een arts moet u op de juiste manier informeren en het risico op (veelvoorkomende) complicaties aan u uitleggen.
  • gebrekkige medische middelen heeft gebruikt

Bent u overtuigd van de fout van uw arts? Dan kunt u de volgende stappen overwegen:

  • Stap 1. Ga een gesprek met uw arts aan. Misschien vindt u samen een oplossing. Vraag tijdens dit gesprek een kopie op van uw complete medisch dossier.
  • Stap 2. Komt u er samen met uw arts niet uit? En bent u van mening bent dat uw arts aansprakelijk is voor de medische misser? Dan kunt u een klacht indienen tegen uw arts via de geschilleninstantie bij wie de arts is aangesloten. Op de website van uw arts is vaak terug te vinden hoe u een klacht kunt indienen. Het is belangrijk om uw klacht schriftelijk in te dienen. Na het indienen van uw klacht, zal een onafhankelijke klachtencommissie zich over uw klacht buigen en uiteindelijk (na onderzoek en overleg met de betrokken partijen) oordelen of uw klacht gegrond of ongegrond is.
  • Stap 3. U kunt uw arts of de verzekeraar van de arts formeel aansprakelijk stellen om uw schade vergoed te krijgen.
  • Stap 4. U kunt overwegen naar het tuchtcollege te stappen.
  • Stap 5. Doe aangifte bij de politie als u vermoedt dat de fout strafbaar is.

Medische geschillen zijn vaak complex en duren lang. Het is in elk geval verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan u bijvoorbeeld wijzen op de verjaringstermijn van uw zaak (de termijn waarbinnen u een klacht moet indienen) en u helpen om bij het verhalen van uw schade.