Wat houdt de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in?

De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan en uiteindelijk per 1 januari 2017 volledig ingegaan na enkele wijzigingen. Een paar belangrijke aandachtspunten uit de wet op een rij.

• De wet moet ervoor zorgen dat iedereen goede zorg krijgt.
• Ook moet er meer openheid komen bij eventuele klachten na een medische fout. Zodat dergelijke fouten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.
• In de wet staat ook wat er moet gebeuren als mensen toch een klacht hebben na een medische behandeling.
o Zo hebt u recht op goede informatie als u daarom vraagt. Bijvoorbeeld als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. De zorgaanbieder moet zo’n fout met u bespreken en in uw medisch dossier opnemen.
• Daarnaast kunt u vanaf 1 januari 2017 terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder na het indienen van uw klacht. De klachtenfunctionaris helpt een gesprek op gang te brengen tussen u en de arts of zorgverlener over wie u een klacht hebt. Lost dit niets op, dan kunt u naar de rechter stappen.
• De wet brengt ook een laagdrempelig alternatief: het benaderen van een onaf-hankelijke geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie doet een uitspraak waar u en de arts zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schade-vergoeding toekennen tot een maximaal bedrag van 25.000 euro. Verwacht u dat uw schade hoger is dan dit bedrag? Dan kunt u de arts of zijn verzekeraar beter formeel aansprakelijk stellen.

LET OP! De uitspraak van de geschilleninstantie heeft een bindend karakter. U kunt de kwestie nog wel voorleggen aan een burgerlijke rechter, maar die beoordeelt de zaak niet meer inhoudelijk. De rechter bekijkt alleen of het besluit van de geschilleninstantie op de juiste manier tot stand is gekomen.