Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Als u ziek wordt, beschermt de wet u gedurende twee jaar tegen ontslag. Uw werkgever mag namelijk uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen zolang u nog geen twee jaar ziek bent. Gedurende twee jaar bestaat er dus een zogenoemd ontslagverbod. Tot 1 juli 2015 kon een werkgever in deze situatie tóch de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen. Sinds 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om dit opzegverbod te doorbreken en kan uw werkgever pas nadat u twee jaar ziek bent naar het UWV.

Wanneer geldt het ontslagverbod niet?

  • Als uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of dat deel van de onderneming waar u, als zieke werknemer, uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam was.
  • Als u zich niet houdt aan uw re-integratieverplichtingen.
  • Als u weigert passend werk te verrichten dat uw werkgever u aanbiedt maar dat wel in alle redelijkheid als passend aangemerkt kan worden.
  • Als u weigert mee te werken aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak.
  • Als u schriftelijk hebt ingestemd met de opzegging (maar let erop dat u minimaal 14 dagen bedenktijd hebt).
  • Als het gaat om een opzegging gedurende de proeftijd.
  • Als u terecht op staande voet ontslagen wordt.
  • Als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Na twee jaar ziekte: ontslagaanvraag UWV
Na twee jaar ziekte kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij het UWV. Uw werkgever zal dan moeten aantonen dat u ongeschikt bent voor uw werkzaamheden en er binnen 26 weken geen herstel zal optreden. Vaak wint het UWV advies in bij een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van UWV. Deze zal onderzoeken of er binnen 26 weken herstel valt te verwachten en of er herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Verweren tegen een ontslagaanvraag
U krijgt van het UWV de mogelijkheid u tegen de ontslagaanvraag te verweren. Het UWV legt de ontslagaanvraag van uw werkgever, uw verweer en het advies van de verzekeringsarts/arbeidsdeskundige naast elkaar. Ook wordt het advies van de ontslagadviescommissie hierbij betrokken. Het UWV zal op grond van al die stukken beslissen of uw werkgever uw arbeidsovereenkomst, na twee jaar ziekte, mag opzeggen.