Grensoverschrijdend gedrag binnen je organisatie: wat kan je als werkgever doen om het te voorkomen?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Momenteel een zeer actueel onderwerp in de media. Naar aanleiding van al die berichtgeving zal zo ondertussen iedere werkgever zich bewust (moeten) zijn van het feit dat hij hier binnen de organisatie aandacht aan moet besteden. Maar hoe doe je dat?

Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder valt ook seksuele intimidatie. De vraag is of werkgevers hun beleid op dit punt daadwerkelijk allemaal op orde hebben. Grote bedrijven zullen hun protocollen beter op papier hebben staan dan een klein mkb-bedrijf, maar ook bij kleinere organisaties zal deze problematiek nu meer aandacht krijgen, denk ik.

Een duidelijk protocol regelmatig onder de aandacht brengen

In ieder geval is het belangrijk om een duidelijk protocol te hebben waarin het beleid is vastgelegd. Leg dus concreet vast welk gedrag niet is toegestaan. Geef ook aan wat de sancties zijn. Daarnaast moet je het beleid regelmatig onder de aandacht van werknemers brengen en het consequent toepassen.

Vertrouwenspersonen, klachtenprocedure en onderzoek

Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure te hebben, omdat het kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast is het van belang om zorgvuldig onderzoek te doen als zich grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voordoet, of er een vermoeden is.

Officiële waarschuwing tot ontslag

Afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdende gedrag kunnen de gevolgen variëren van een officiële waarschuwing tot in het uiterste geval ontslag (op staande voet). Daartoe moet de werkgever wel eerst gedegen onderzoek doen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Nijmegen. De rechter nam in die zaak in overweging dat van de werkgever verwacht mag worden dat zij alles in het werk stelt om de onderste steen boven te krijgen gelet op de ernst van de beschuldiging.

Sanctiematrix opnemen in sanctiebeleid

Om duidelijk te maken welke sancties gelden als een werknemer grensoverschrijdend handelt, adviseer ik om in het sanctiebeleid een sanctiematrix op te nemen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat is wel zo duidelijk voor iedereen.

Aandacht blijven geven

Grensoverschrijdend gedrag is een gevoelig onderwerp. Een onderwerp dat vaak te weinig aandacht krijgt. Die aandacht komt er vaak pas als zich iets grensoverschrijdends voordoet. Uiteraard is het van belang dat er dan volgens de hiervoor uiteen gezette regels wordt gehandeld. En de juiste stappen worden gezet. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar alles voorkomen is soms onmogelijk. Daarom is het van belang dat er bij enige regelmaat aandacht aan dit onderwerp op de werkvloer wordt besteed en iedereen zich hiervan niet alleen bewust is, maar dit ook blijft.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal